Usklajevanje socialnih transferjev

28.12.2017

NEUSKLAJEVANJE SOCIALNIH TRANSFERJEV DO 31. DECEMBRA 2018

Na podlagi 66. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17; v nadaljevanju ZIPRS1819) se transferji posameznikom in gospodinjstvom, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 - ZŠtip, 10/08 - ZVarDod, 71/08, 98/09 - ZIUZGK, 62/10 - ZUPJS, 85/10, 94/10 - ZIU 110/11 - ZDIU12, 40/12 - ZUJF in 96/12 - ZPIZ-2; v nadaljnjem besedilu: ZUTPG) do 31. decembra 2018 ne usklajujejo, razen osnovnega zneska minimalnega dohodka iz prve alineje 5. člena ZUTPG.

USKLADITEV SOCIALNIH TRANSFERJEV V JULIJU 2011

Na podlagi Sklepa o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2011 (Uradni list RS, št. 57, z dne 15. 7. 2011) so se z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-junij 2011 z veljavnostjo od 1. 7. 2011 dalje, in sicer za 0,475 %, uskladile naslednje dajatve, za izplačilo katerih je pristojen Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije:

  • dodatek za pomoč in postrežbo,
  • invalidnine za telesno okvaro.

Dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje kategorije upravičencev znaša od 1. 7. 2011 dalje 414,5 EUR, za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb 290,15 EUR in za opravljanje večine življenjskih potreb 145,08 EUR.

Nominalne višine zneskov invalidnine za telesno okvaro od 1. 7. 2011

 

Stopnja

 

Telesna okvara

Če je telesna okvara posledica

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni

Bolezni ali poškodbe izven dela

1.

100

99,48 EUR

69,64 EUR

2.

90

91,2 EUR

63,83 EUR

3.

80

82,9 EUR

58,02 EUR

4.

70

74,61 EUR

52,23 EUR

5.

60

66,32 EUR

46,43 EUR

6.

50

58,02 EUR

40,62 EUR

7.

40

49,75 EUR

34,81 EUR

8.

30

41,46 EUR

29,02 EUR

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50