Moj eZPIZ

INFORMACIJA GLEDE PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA PO ZPIZ-2

Spremembe pri izvajanju ZPIZ-2A pri prostovoljnem zavarovanju

1. Splošno o pogojih za prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje po ZPIZ-2

 

Inštitut prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje omogoča osebam, ki izpolnjujejo pogoje 25. člena ZPIZ-2, da se pokojninsko in invalidsko zavarujejo tudi v primerih, ko sicer ne bi bili izpolnjeni pogoji za obvezno zavarovanje.

 

Prostovoljno se tako lahko vključi v zavarovanje oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki je dopolnila 15 let starosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje po ZPIZ-2.

 

Za razliko do polnega delovnega časa se lahko v zavarovanje prostovoljno vključi oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom.

 

Prav tako se lahko prostovoljno vključijo v zavarovanje državljani Republike Slovenije, ki so v delovnem razmerju v tujini, če so bili neposredno pred odhodom v tujino zavarovani na ozemlju Republike Slovenije ali so imeli pred odhodom v tujino stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije in niso za ta čas obvezno zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja ali so obvezno zavarovani, pa teh pravic ne morejo uživati zunaj te države.

 

Prostovoljno se lahko vključijo v zavarovanje tudi uživalci družinske oziroma vdovske pokojnine s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter prejemniki poklicne pokojnine do uveljavitve pravice do pokojnine iz obveznega zavarovanja.

 

Kot po ZPIZ-1 se lahko tudi po ZPIZ-2 prostovoljno vključijo v zavarovanje kmetje, ki se ne morejo vključiti v zavarovanje kot kmetje, ker ne dosegajo pogoja dohodka za zavarovanje po 17. členu ZPIZ-2. Če niso uživalci pokojnine se lahko prostovoljno zavarujejo tudi prenosniki kmetijskega gospodarstva, ki za prenos prejemajo rento iz naslova ukrepov kmetijske politike.

 

Pogoj za prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje je splošna zdravstvena sposobnost, s katero bi se lahko oseba zaposlila oziroma začela opravljati neko samostojno dejavnost, na podlagi katere bi bila obvezno zavarovana. Glede na navedeno Zavod lahko osebo, ki se v zavarovanje vključuje pod splošnimi pogoji (stalno bivališče v RS, 15 let starosti, ne izpolnjuje pogojev za obvezno zavarovanje iz drugega naslova) pred vključitvijo v zavarovanje pošlje na predhodni zdravstveni pregled, na katerem se ugotovi, ali je zmožna za delo. Stroški takšnega pregleda bremenijo zavod.

 

Z prostovoljno vključitvijo v obvezno zavarovanje po ZPIZ-2 se zavarovanec vključi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne pa tudi v ostala socialna zavarovanja.

 

2. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po ZPIZ-2

 

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance, ki se prostovoljno vključijo v obvezno zavarovanje (25. člen ZPIZ-2) je določena v znesku, ki je najmanj enak znesku 60% zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji.

 

Osnova za plačilo prispevka za prejemnike poklicnih pokojnin (4. odstavka 25. člena ZPIZ-2) je določena v znesku 20% zadnje znane povprečne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.

 

Za naslednje zavarovance:

  • državljani RS, ki so v delovnem razmerju v tujini in so prostovoljno vključeni v zavarovanje,
  • osebe prostovoljno vključene v zavarovanje do polnega delovnega časa (ki so v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom) in
  • kmetje, ki ne izpolnjujejo pogoja dohodka in so prostovoljno vključeni v zavarovanje

 

velja prehodno obdobje za najnižjo osnovo in sicer:

 

LETO

NAJNIŽJA OSNOVA

2013

Minimalna plača

2014

Minimalna plača

2015

54 % povprečne plače

2016

56 % povprečne plače

2017

58 % povprečne plače

2018

60% povprečne plače

 

Zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca (razen v primeru prejemanja nadomestil) so zavarovanci (1. alineja 1. odstavka 152. člena ZPIZ-2 in 3. alineja 1. odstavka 153. člena ZPIZ-2).

 

Do ureditve v predpisih s področja kmetijstva je zavezanec za plačilo prispevka delodajalca za kmete, vključene v obvezno zavarovanje, za kmete vključene v prostovoljno zavarovanje in prenosnike kmetijskega gospodarstva ter za kmete, ki so ostali v zavarovanju po 407. členu ZPIZ-2 Republika Slovenija.

 

USKLADITEV DOLOČB O ZAVAROVANJU KMETOV

 

Zavarovanci, ki so bili 31.12.2012 vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi ukrepov kmetijske politike kot prenosniki kmetijskega gospodarstva, so od uveljavitve ZPIZ-2 zavarovani po 6. odstavku 25. člena ZPIZ-2 in plačujejo prispevke od osnove, od katere jim je bil obračunan prispevek za zadnji mesec pred uveljavitvijo ZPIZ-2. ta osnova se usklajuje s stopnjami rasti minimalne plače (1. in 2. odstavek 407. člena ZPIZ-2).

 

 

Zavarovanci, ki so bili 31.12.2012 vključeni v zavarovanje na podlagi 6. alineje 1. odstavka 34. člena ZPIZ-1, lahko ostanejo vključeni v zavarovanje pod enakimi pogoji tudi po uveljavitvi ZPIZ-2, tako da plačujejo prispevke od osnove, od katere jim je bil obračunan prispevek zadnji mesec pred uveljavitvijo ZPIZ-2. Osnova se usklajuje s stopnjami rasti minimalne plače. (3. in 4. odstavek 407. člena ZPIZ-2).

 

Kategorije zavarovancev po 25. členu ZPIZ-2

Najnižja osnova

Okvirni znesek prispevkov (vezano na zadnje znane podatke iz decembra 2012)

Zavarovanci, ki so bili do uveljavitve ZPIZ-2 (do 31.12.2012) vključeni v obvezno zavarovanje na podlagi ukrepov  kmetijske politike kot prenosniki kmetijskega gospodarstva so od uveljavitve ZPIZ-2 zavarovani po 6. odst. 25. čl. ZPIZ-2.

Plačujejo prispevke od osnove, od katere jim je bil obračunan prispevek za zadnji mesec  pred uveljavitvijo ZPIZ-2 (od osnove za december 2012).

Ožji obseg zavarovanja – najmanj zajamčena plača

Osnova = ………………………..244,15 EUR

15,50% prispevek zav…….….37,84 EUR

37,84 EUR

Širši obseg zavarovanja – polovica zneska 60 % povprečne plače

Osnova = ……………………..467,07 EUR

15,50% prispevek zav…….….72,40 EUR

72,40 EUR

Usklajevanje s stopnjami rasti minimalne plače.

Zavezanec za plačilo prispevkov zavarovanca je zavarovanec, zavezanec za plačilo prisp. delodajalca pa RS.

Zavarovanci, ki so bili 31.12.2012 vključeni v PIZ zavarovanje po 6. alineji 1. odst. 34. člena (osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in ne izpolnjujejo dohodkovnega pogoja za zavarovanje kot kmetje), ostanejo vključeni v zavarovanje pod enakimi pogoji tudi po uveljavitvi ZPIZ-2.

Plačujejo prispevke od osnove, od katere jim je bil obračunan prispevek za zadnji mesec  pred uveljavitvijo ZPIZ-2 (od osnove za december 2012).

Ožji obseg zavarovanja – najmanj zajamčena plača

Osnova = …………………..…..244,15 EUR

15,50% prispevek zav……….37,84 EUR

37,84 EUR

Širši obseg zavarovanja – polovica zneska 60 % povprečne plače

Osnova = ……………………..467,07 EUR

15,50% prispevek zav……..….72,40 EUR

72,40 EUR

Usklajevanje s stopnjami rasti minimalne plače.

Zavezanec za plačilo prispevkov zavarovanca je zavarovanec, zavezanec za plačilo prisp. delodajalca pa RS.

 

3. Primerjava med ureditvijo prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje po ZPIZ-1 in ZPIZ-2 z vidika kroga zavarovancev in višine prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

 

Glede kroga zavarovancev, ki se lahko prostovoljno vključi v obvezno zavarovanje, v primeru, ko sicer pogoji za vključitev v obvezno zavarovanje niso izpolnjeni, lahko ugotovimo, da je krog zavarovancev v ZPIZ-2 določen manj striktno kot v ZPIZ-2 in daje možnost prostovoljnega vstopa v obvezno zavarovanje širšemu krogu oseb.

 

Povprečno število oseb, prostovoljno vključenih v obvezno zavarovanje na podlagi ZPIZ-1 je razvidno iz naslednje tabele:

 

Leto

Število 

 2008 

 21.595

 2009

 21.114

 2010

 21.300

 2011

 21.303

 2012

 23.223

 

Osnova za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa je spremenjena. Po ZPIZ-1 je bila višina prispevkov za december 2012 naslednja:

 


PRISPEVKI ZAVEZANCEV, KI SO PROSTOVOLJNO VKLJUČENI V OBVEZNO POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
 - DECEMBER 2012

OŽJI OBSEG PRAVIC

OSNOVA ZA OBRAČUN
PRISPEVKOV

ZNESEK OSNOVE
v EUR

STOPNJA
PRISPEVKOV

ODMERJENI PRISPEVKI
ZA PLAČILO v EUR

zajamčena plača

237,73

24,35%

57,89

zavarovanci - kmetje (manjši KD)

237,73

15,50%

36,85

 

 

 

 

ŠIRŠI OBSEG PRAVIC

OSNOVA ZA OBRAČUN
PRISPEVKOV

ZNESEK OSNOVE
EUR

STOPNJA
PRISPEVKOV

ODMERJENI PRISPEVKI
ZA PLAČILO
v EUR

polovica zneska 60 % PP

454,79

24,35%

110,74

60 % PP

909,57

24,35%

221,48

zavarovanci - kmetje (manjši KD)

454,79

15,50%

70,49

 

 

 

 

 

Iz tabele je razvidno, da je zavarovanec pred uveljavitvijo ZPIZ-2 imel možnost izbire višine zavarovalne osnove in s tem možnost izbire obsega pravic, za katere je zavarovan.

 

Širši obseg pravic, ki je bil enak kot za osebe v obveznem zavarovanju, je bil osebam v prostovoljnem zavarovanju zagotovljen, če so si izbrali zavarovalno osnovo najmanj v višini 60% povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova. To pomeni, da je prispevek za december 2012 znašal 221,48 EUR (od 1.1.2013 dalje 185,85 EUR oziroma za kmete 118,27 EUR na mesec). Le nekaterim kategorijam zavarovancev, je širši obseg pravic zagotavljala osnova v višini 30% povprečne plače (decembra 2012 je znašal znesek prispevka 110,74 EUR) in sicer osebam, ki so skrbele za otroka mlajšega od sedmih let ali invalidno osebo, nezmožno za delo ali uživalca dodatka za pomoč in postrežbo, osebam, ki so opravljale samostojno kmetijsko dejavnost, brezposelnim osebam, invalidom v varstvenih delavnicah in zaposlenim s krajšim delovnim časom za razliko do polnega delovnega časa.

 

Osebe, ki so izbrale ožji obseg pravic so izbrale osnove v znesku zajamčene plače in plačevale nižji znesek prispevka, ki je v decembru 2012 znašal 57,89 EUR, razen za kmete, prostovoljno vključene v obvezno zavarovanje,za katere je znašal znesek prispevka 36,85 EUR, ker je prispevek delodajalca plačevala Republika Slovenija.

 

Poudariti je potrebno, da zavarovanje za ožji obseg pravic vključuje le pravico do starostne, invalidske, vdovske in družinske pokojnine in do dodatka za pomoč in postrežbo, vendar le za slepo in nepokretno osebo, pri kateri je zmožnost premikanja zmanjšana za 70%. Zavarovanci, ki so bili pretežni del zavarovanja zavarovani za ožji obseg pravic nimajo pravice do odmere pokojnine od najnižje pokojninske osnove, oskrbnine, odpravnine, pravic na podlagi III. kategorije invalidnosti, letnega dodatka, …

 

ZPIZ-2 zavarovancem ne daje več možnosti izbire zavarovanja za širši ali ožji obseg.

 

Približna višina prispevkov za januar 2013 (izračunana glede na povprečno plačo v letu 2012) po ZPIZ-2 pa je razvidna iz naslednje tabele.

 


PRISPEVKI ZAVEZANCEV, KI SO PROSTOVOLJNO VKLJUČENI V OBVEZNO POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
 - JANUAR 2013

 

OSNOVA ZA OBRAČUN
PRISPEVKOV

ZNESEK OSNOVE
v EUR

STOPNJA
PRISPEVKOV

ODMERJENI PRISPEVKI
ZA PLAČILO v EUR

Minimalna plača

783,66

24,35%

190,82

Zavarovanci - kmetje (ne dosegajo dohodka) in

prenosniki kmet. gosp, prejemniki rente

783,66

15,50%

121,46

 

Povzeti je, da se je znesek prispevka za širši obseg pravic, razen za nekatere kategorije zavarovancev, v primerjavi z višino prispevka po ZPIZ-1 celo zmanjšal.

 

Pri primerjavi tabel je potrebno upoštevati tudi tabelo, kjer je upoštevana uskladitev določb o zavarovanju kmetov, saj višina prispevkov za osebe, obravnavane v tej določbi ostane nespremenjena (tabela na str. 3).

 
Po sklepu Sveta Zavoda z dne 28.5.2013 se rok za odjavo iz prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje z dnem 31.12.2012 podaljša na 30.6.2013.

4. Vštevanje dobe na podlagi prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje v pokojninsko dobo

 

ZPIZ-2 določa nov pojem dobe in sicer »pokojninska doba brez dokupa«, ki predstavlja obdobje obvezne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obdobja opravljanja kmetijske dejavnosti, vendar brez dokupa pokojninske dobe. Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanja se ne šteje kot pokojninska doba brez dokupa, razen opravljanja kmetijske dejavnosti, saj gre pri pokojninski dobi brez dokupa za obvezno vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 

ZPIZ-2 pozna tudi pojem pokojninske dobe, ki jo opredeljuje kot zavarovalno in posebno dobo, glede na katero se ugotavljajo pogoji za pridobitev pravice do pokojnine in glede na katero se določi odstotek za odmero pokojnine. Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred 1.1.2013 kot tudi po 1.1.2013 prinaša vštevanje obdobja v pokojninsko dobo na podlagi katere se prizna in odmeri pravica do starostne ali predčasne pokojnine. Zavarovanec lahko torej pravico do starostne pokojnine pridobi ob dopolnitvi višje starosti  tudi na podlagi pokojninske dobe v katero se čas prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje všteva tako za izpolnitev pogojev, kot tudi pri odmeri starostne pokojnine. Tudi pri pridobitvi predčasne pokojnine se čas prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje  upošteva tako pri izpolnitvi pogojev za priznanje pravice, kot tudi pri odmeri predčasne pokojnine.

 

Informativni izračun datuma upokojitve Na izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

Telefon
+386 1 474 51 00
Fax
+386 1 432 10 46
E-naslov
informacije@zpiz.si
Ponedeljek in torek
8-12 in 13-15
Sreda
8-12 in 13-17
Petek
8-13
Telefonski odzivnik
+386 1 474 56 92
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin
+386 1 474 56 50