Moj eZPIZ

Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2011

Zavod pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih dajatev upošteva veljavno zakonodajo in sicer Zakon o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2, s spremembami) in Zakon o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2, s spremembami), ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 117/2006 in veljata od 1.1.2007 dalje.

 

 V letu 2011 se sistem in tehnika obračunavanja akontacije dohodnine od pokojnin, invalidskih nadomestil in drugih denarnih dajatev, ki jih obračunava in izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) v primerjavi s preteklim letom ne spreminjata.

 

V Uradnem listu RS, št. 103 je dne 21.12.2010 Ministrstvo za finance objavilo Pravilnik o določitvah olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2011. Dohodninsko lestvico in zneske olajšav, ki jih omogoča ZDoh-2, s spremembami, je uskladilo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od novembra 2009 do novembra 2010, in sicer za 0,0140 oz. 1,4%.

 • Splošna olajšava, do katere imajo pravico vsi zavezanci znaša od 1.1.2011, na letni ravni 3.143,57 EUR in na mesečni ravni 261,96 EUR.
 • Dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki do 10.342,80 EUR na letni ravni znaša 3.062,11 EUR.
 • Dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki nad 10.342,80 EUR do 11.965,20 EUR na letni ravni, pa 1.062,17 EUR.

Na novo določena vrednost dohodninske olajšave za osebe po 65 letu starosti, na letni ravni znaša 1.352,86 EUR.

Po ZDoh-2, s spremembami imajo prejemniki pokojnin s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji pravico še do pokojninske olajšave, ki znaša 13,5 odstotka pokojnine.

 

Zavod bo v letu 2011 ob nakazilu pokojnin in drugih obdavčljivih dajatev pri mesečnem obračunu akontacije dohodnine upošteval zneske olajšav in lestvico za odmero dohodnine za leto 2011, tako pri rednih nakazilih pokojnin in drugih obdavčljivih dajatev, kot tudi pri izrednih nakazilih. Znesek obračunane akontacije dohodnine je na obvestilu o nakazilu pokojninskih dajatev prikazan pod 57- davek od osebnega prejemka.

 

Tudi v letu 2011 večina uživalcev pokojnin zaradi novo določene davčne lestvice in višjih zneskov olajšav, ne bo plačevala akontacije dohodnine od mesečnih pokojnin. Davčni odtegljaj nastopi pri pokojnini višji od zneska  1.042,00 EUR, z upoštevanjem le splošne in pokojninske olajšave. Z upoštevanjem tudi osebne olajšave za starost nad 65 let, pa nastopi davčni odtegljaj pri višini pokojnine nad zneskom 1.267,00 EUR.   

 

V nadaljevanju podrobneje pojasnjujemo način obdavčitve pokojninskih dajatev in tehniko odmere in izračuna akontacije dohodnine od mesečnega prejemka.

1. Predmet obdavčitve po 40. čl. zakona dohodnini so:

a)  dohodki iz zaposlitve: pokojnine, delne pokojnine, invalidska nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kot so: državna pokojnina, odpravnina, oskrbnina, vojaška pokojnina, kmečka starostna pokojnina, letni dodatek, dodatek k tuji pokojnini, akontacije tujih pokojnin. Vrste dohodkov iz zaposlitve so različno obdavčene, odvisno od tega ali je Zavod glavni izplačevalec, ali ne in sicer če je:

 

Zavod glavni izplačevalec:

 • nadomestilo plače za čas čakanja na razporeditev ali zaposlitev na drugem ustreznem delu,

 • nadomestilo za čas čakanja ali dejanske poklicne rehabilitacije,

 • delna invalidska pokojnina, če uživalec ni vključen v zavarovanje,

 • začasno nadomestilo ali nadomestilo za invalidnost, če uživalec ni vključen v zavarovanje;

Zavod ni glavni izplačevalec:

 • nadomestilo plače zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu, 

 • delna invalidska pokojnina, če uživalec je vključen v zavarovanje,

 • začasno nadomestilo ali nadomestilo za invalidnost, če uživalec je vključen v zavarovanje

 • delna pokojnina (58. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Ur. l. RS, št. 109/2006) oziroma polovica pokojnine (2. odstavek 178. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,  Ur. l. RS, št. 109/2006)

b)  drugi dohodki: priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah in po zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture ter priznavalnine učiteljem slovenskega jezika.

2. Davčna osnova:

V skladu z 41. čl. ZDoh-2, s spremembami se v davčno osnovo od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja šteje dohodek, kot je odmerjen v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in v skladu z drugimi predpisi. Za določitev davčne osnove pri vdovski in družinski pokojnini se upošteva število družinskih članov, ki jo prejemajo.

 

Pri pokojninah, invalidskih nadomestilih in drugih dajatvah iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se za davčno osnovo šteje usklajeni znesek te dajatve, odmerjen v skladu z odločbo Zavoda. V primeru hkratnega nakazila pokojnine ali invalidskega nadomestila (če je Zavod glavni izplačevalec) in letnega dodatka, kateri je po dohodninskem zakonu tudi obdavčljiv, predstavlja osnovo za obračun akontacije dohodnine skupni znesek obeh dajatev.

3. Dajatve, ki so oproščene plačila dohodnine:

 • doživljenjska mesečna renta po zakonu o žrtvah vojnega nasilja in zakonu o pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991,

 • zamudne obresti, izplačane na podlagi sodne odločbe,

 • zamudne obresti, izplačane na podlagi upravne odločbe ali izvensodne poravnave ali poravnave v upravnem postopku, če ne presegajo zneska zamudnih obresti, ki bi jih v podobnem primeru določilo sodišče oz. upravni organ,

 • invalidnina za telesno okvaro in dodatek za pomoč in postrežbo po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,

 • varstveni dodatek k pokojnini po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,

 • nadomestilo za invalidnost in dodatek za pomoč in postrežbo po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,

 • preživnina po zakonu o preživninskem varstvu kmetov,

 • enkratni pokojninski dodatek,

 • posebni dodatek za socialno ogrožene.

4. Dohodninska lestvica za leto 2011

Stopnjo dohodnine določa 122. člen ZDoh-2, s spremembami. Zneski neto mesečnih davčnih osnov se enkrat letno uskladijo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec november tekočega leta v primerjavi z mesecem novembrom prejšnjega leta po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer najpozneje v decembru tekočega leta za naslednje leto.

 

Pri obračunu akontacije dohodnine se v letu 2011 upošteva lestvica preračunana na 1/12 leta, in sicer:

 

Če znaša neto mesečna davčna osnova (v EUR)

Znaša dohodnina (v EUR)

nad

do

 

 

 

 

636,20

 

16%

 

636,20

1.272,40

101,79

+27%

nad 636,20

1.272,40

 

273,56

+41%

nad 1.272,40

5. Davčne olajšave in obračun akontacije     dohodnine

Olajšave, ki se upoštevajo upravičencu - rezidentu Republike Slovenije pri mesečnem obračunu akontacije dohodnine so določene v 111. členu, 112. členu, 114. členu in 115. členu ZDoh-2, s spremembami. V letu 2011 so določeni naslednji zneski olajšav:

 

a.    splošna olajšava: mesečno v višini 261,96 EUR

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se lahko glede na višino mesečnega prejemka poleg splošne olajšave upošteva tudi dodatna splošna olajšava, tako da lahko skupna splošna olajšava znaša

 

Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v EUR

Znaša splošna olajšava v EUR

Nad

Do

 

 

861,90

517,14

861,90

997,10

350,48

997,10

 

261,96


Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava se davčna osnova zmanjša za 261,96 EUR.

 

b. osebna olajšava:

 

 • invalidu s 100% telesno okvaro in dodatkom za pomoč in  postrežbo mesečno v višini 1.400,67 EUR,

 • po dopolnjenem 65 letu starosti: mesečna v višini 112,74 EUR,

 • »pokojninska olajšava« je določena v višini 13,5% od usklajene in odmerjene dajatve;

 

c. posebna olajšava za vzdrževane družinske člane:

 •  za vzdrževane otroke

 

Mesečna olajšava v EUR

Za prvega vzdrževanega otroka

193,29

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

700,38

Za drugega vzdrževanega otroka

210,13

Za tretjega vzdrževanega otroka

350,47

Za četrtega vzdrževanega otroka

490,81

Za petega vzdrževanega otroka

631,14

 

 • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana (npr.zakonca)

Mesečna olajšava v EUR

193,29

 

Od 1.1.2007 dalje se v skladu s 7. odst. 127. čl. ZDoh-2, s spremembami, prejemnikom invalidskih nadomestil, ki poleg nadomestila prejemajo tudi plačo oz. so vključeni v obvezno zavarovanje ter prejemnikom delne pokojnine in polovice pokojnine, akontacija davka izračuna po stopnji 25% od davčne osnove, z upoštevanjem pokojninske olajšave v višini 13,5%. V skladu z 8. odst. 127. čl. ZDoh-2, s spremembami se lahko zavezanec sam odloči za znižanje stopnje akontacije dohodnine (vendar ne nižje od 16%).

6. Pokojnine višje od 1.042,00 EUR  bodo obdavčene

 

V letu 2011 se zvišuje meja, pri kateri uživalec pokojnine ali invalidskega nadomestila pri mesečnem obračunu ne plača akontacije dohodnine, če je Zavod glavni izplačevalec. Pri višini pokojnine nad zneskom 1.042,00 EUR, z upoštevanjem le splošne in pokojninske olajšave, nastopi davčni odtegljaj. Z upoštevanjem tudi osebne olajšave za starost nad 65 let pa nastopi davčni odtegljaj pri višini pokojnine nad zneskom 1.267,00 EUR.

 

Uživalci pokojnin s prebivališčem v državah članicah EU lahko uveljavljajo le splošno ter posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane, ne pa tudi pokojninske olajšave. Navedene olajšave lahko takšen uživalec pokojnine uveljavlja ob pogoju, da z dokazili dokaže, da znašajo njegovi dohodki (iz zaposlitve, iz opravljanja dejavnosti ali iz osnovne kmetijske oz. gozdarske dejavnosti), doseženi v Republiki Sloveniji, najmanj 90% njegovega celotnega obdavčljivega dohodka v davčnem letu. Omenjene olajšave se upoštevajo le na letni ravni, kar pomeni, da se pri tekočem obračunu akontacije dohodnine pri pokojnini ne upoštevajo.

 

Uživalci pokojnin, ki nimajo uradnega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali državi članici EU, niso upravičeni do koriščenja olajšav.

7. Primeri konkretnih odmer akontacije dohodnine za leto 2011 za uživalca s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji

Od pokojnin in invalidskih nadomestil, kjer je Zavod glavni izplačevalec

Prikaz obračuna akontacije dohodnine brez upoštevanja osebne olajšave za starost nad 65 let od pokojnine v višini 1.300,00 EUR, ki predstavlja davčno osnovo

usklajeni znesek pokojnine po odločbi:

1.300,00 EUR

splošna olajšava:

261,96 EUR

zmanjšana osnova:

1.038,04 EUR

obračunana akontacija dohodnine (po lestvici):

210,28 EUR

pokojninska olajšava (13,5% x 1.300,00):

175,50 EUR

plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo):

34,78 EUR

neto izplačani znesek:

1.265,22 EUR

Prikaz obračuna akontacije dohodnine z upoštevanjem osebne olajšave za starost nad 65 let od pokojnine v višini 1.300,00 EUR, ki predstavlja davčno osnovo

usklajeni znesek pokojnine po odločbi:

1.300,00 EUR

splošna olajšava:

261,96 EUR

olajšava za starost nad 65 let:

112,74  EUR

zmanjšana osnova:

925,30 EUR

obračunana akontacija dohodnine (po lestvici):

179,84 EUR

pokojninska olajšava (13,5% x 1.300,00 EUR):

175,50 EUR

plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo):

4,34 EUR

neto izplačani znesek:

1.295,66 EUR

 

 Prikaz obračuna akontacije dohodnine z upoštevanjem olajšave za starost 65 let od pokojnine v višini 2.182,80 EUR, kar predstavlja davčno osnovo

usklajeni znesek pokojnine po odločbi:

2.182,80 EUR

splošna olajšava:

261,96 EUR

olajšava za starost nad 65 let:

112,74 EUR

zmanjšana osnova:

1.808,10 EUR

obračunana akontacija dohodnine (po lestvici):

493,19 EUR

pokojninska olajšava (13,5% x 2.182,80):

294,67 EUR

plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo):

198,52 EUR

neto izplačani znesek:

1.984,28 EUR

 

Ob tem bi radi opozorili, da je v primeru obračuna akontacije dohodnine za prejemke, ki se izplačajo uživalcem, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in prebivajo v državi, s katero Republika Slovenija nima ustreznega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, tehnika obračuna enaka kot v primeru obračuna za uživalce s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, le brez upoštevanja olajšav.

 

V primeru obračunavanja dohodnine od prejemkov, katerih upravičenci  so rezidenti držav, s katero ima Republika Slovenija dogovor o izogibanju dvojnega obdavčevanja, se tem upravičencem pokojnina obračuna in izplača  brez davčnega odtegljaja. Primeroma gre za upravičence iz naslednjih držav:

 • države Evropske unije in EGP: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Poljska,Portugalska, Slovaška, Španija, Anglija, Ciper, Estonija, Irska, Litva, Latvija, Malta, Nizozemska, Švica
 • nekatere druge države: Rusija, Hrvaška, Srbija, Črna gora, Makedonija, Bosna in Hercegovina,  Izrael, Tajska.

Republika Slovenija ima sklenjene sporazume tudi z nekaterimi državami, pri katerih pa velja načelo obdavčitve po viru obdavčitve, torej v Sloveniji. Te so:  Kanada, Luksemburg, Madžarska, Bolgarija, Švedska in Združene države Amerike.

 

Za upravičence, rezidente Norveške pa velja posebnost, saj sporazum med Slovenijo in Norveško predvideva obdavčitev po stopnji 15%. 

 

V Sloveniji so obdavčene pokojnine tistih uživalcev, ki živijo primeroma v Argentini, Avstraliji, Braziliji, Južni Afriki, Indoneziji, Tuniziji, Egiptu, Novi Zelandiji, Panami, Monaku, Kosovu in Venezueli. Z navedenimi državami Republika Slovenija nima sklenjenega ustreznega dogovora o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Od invalidskih nadomestil, kjer Zavod ni glavni izplačevalec

 • znesek neto nadomestila predstavlja davčno osnovo,

 • izračun dohodnine: 25% od osnove, 

 • »pokojninska« olajšava 13,5% od odmerjenega nadomestila,

 • izračunana akontacije dohodnine (dohodnina, zmanjšana za  pokojninsko olajšavo),

 • znesek nadomestila po obdavčitvi .

Glede na 8. odst. 127. čl. ZDoh-2, s spremembami lahko uživalec invalidskega nadomestila, ki je sočasno tudi še zaposlen, uveljavlja znižanje stopnje akontacije dohodnine v razponu od 25% navzdol do 16%. Zahtevek vloži na podlagi 286. člena Zakona o davčnem postopku preko predpisanega obrazca na pristojni izpostavi davčnega urada glede na prebivališče. Le-ta mora v petih dneh odločiti o zahtevi. V primeru pozitivne odločitve davčni urad izda potrdilo o znižani stopnji akontacije dohodnine, po prejemu le-tega uživalec potrdilo kot napoved ugodnosti posreduje Zavodu, in sicer s pripisom »sektor za nakazovanje pokojnin«. Takšno znižanje velja le za eno davčno leto in ga je potrebno v začetku vsakega leta obnoviti.

 

V vsakem primeru pa bo uživalcu invalidskega nadomestila obračunana in odtegnjena akontacija dohodnine pri vsakem nakazilu nadomestila, in sicer tehnično gledano v višini 11,5% zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po stopnji 25%, oziroma le v višini 2,5% zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po najnižji dopustni znižani stopnji, to je 16%.

Prikaz obračuna akontacije dohodnine od nadomestila, kjer Zavod ni glavni izplačevalec in zavezanec ni uveljavljal znižanja stopnje akontacije dohodnine od višine 850,00 EUR,

usklajeni znesek nadomestila po odločbi:

850,00 EUR

obračunana akontacija dohodnine (po stopnji 25%):

212,50 EUR

pokojninska olajšava (13,5%):

114,75 EUR

plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo):

97,75 EUR

neto izplačani znesek:

752,25 EUR

Izračun pokaže, da v danem primeru znaša znesek akontacije dohodnine 97,75 EUR, kar ustreza višini 11,5% zneska nadomestila, torej osnove.

 

Tistim zaposlenim delovnim invalidom, katerim je Zavod priznal pravico do nadomestila plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem do 31.12.1999, nadomestilo obračunava in izplačuje delodajalec pri obračunu plače ter tudi obračuna akontacijo dohodnine od nadomestila.

Od drugih dohodkov - priznavalnin

 • neto priznavalnina predstavlja davčno osnovo,

 • izračun dohodnine: 25% od osnove,

 • "pokojninska" olajšava 13,5% od odmerjene priznavalnine,

 • obračunana akontacija dohodnine (dohodnina, zmanjšana za pokojninsko olajšavo),

 • znesek priznavalnine po obdavčitvi.

Tudi pri tej dajatvi bo prejemnik tekoče plačeval akontacijo dohodnine. Tehnični izračun kaže davčni odtegljaj v višini 11,5% od zneska priznavalnine (glej tehnični izračun pri nadomestilih, če Zavod ni glavni izplačevalec).

8. Pravni predpisi

Predpisi, ki urejajo davčno in dohodninsko področje ter pojasnila, so  zagotovljeni tudi na spletni strani http://www.durs.gov.si/ .


[Arhiv: leto 2010, leto 2009, leto 2008, leto 2007]

Informativni izračun datuma upokojitve Na izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

Telefon
+386 1 474 51 00
Fax
+386 1 432 10 46
E-naslov
informacije@zpiz.si
Ponedeljek in torek
8-12 in 13-15
Sreda
8-12 in 13-17
Petek
8-13
Telefonski odzivnik
+386 1 474 56 92
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin
+386 1 474 56 50