Družinska pokojnina

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO DRUŽINSKE POKOJNINE

Pridobitev pravice do družinske pokojnine je odvisna od izpolnitve splošnih in posebnih pogojev. Splošni pogoji morajo biti izpolnjeni na strani umrlega zavarovanca ali uživalca določenih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, posebni pa na strani njegovih družinskih članov.

A. Splošni pogoji na strani umrlega

Če je bil umrli zavarovanec, so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, če je:

  • izpolnil z ZPIZ-2 določene pogoje za pridobitev pravice do predčasne, starostne oziroma invalidske pokojnine. Njegova smrt se šteje kot nastanek I. kategorije invalidnosti.

Če je bil umrli uživalec pravic, pa so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, če je užival:

  • predčasno, starostno ali invalidsko pokojnino iz obveznega zavarovanja ali
  • pravice na podlagi invalidnosti iz obveznega zavarovanja.

Če je zavarovanec oziroma uživalec pravic umrl zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pridobijo družinski člani pravico do družinske pokojnine ne glede na to, koliko pokojninske dobe je dopolnil umrli!

Pri ugotavljanju pogojev za pridobitev pravice do družinske pokojnine ima enake posledice kot smrt zavarovanca ali uživalca pravic tudi pravnomočna odločba o njegovi razglasitvi za mrtvega.

B. Dodatni splošni pogoj

V nekaterih primerih je dodatni splošni pogoj za pridobitev pravice do družinske pokojnine dejstvo, da je umrli družinskega člana, ki uveljavlja to pravico, do svoje smrti preživljal!

Navedeni pogoj je izpolnjen, če je družinski član:

  • imel do smrti z njim skupno stalno prebivališče in
  • njegovi povprečni mesečni dohodki v koledarskem letu pred smrtjo zavarovanca ali uživalca pravic niso presegli 29 odstotkov najnižje pokojninske osnove, veljavne ob nastanku zavarovanega primera (smrti). Cenzus, veljaven v letu 2016, bo znan, ko bo objavljena najnižja pokojninska osnova.

Med dohodke družinskih članov se štejejo tudi katastrski dohodek in drugi dohodki, ki so po predpisih, ki urejajo dohodnino, osnova za njeno odmero.

Med dohodke družinskih članov se ne šteje denarna socialna pomoč po predpisih, ki urejajo socialnovarstvene prejemke.

Če sta oba starša umrlega, ki uveljavljata družinsko pokojnino, še živa, se dohodek enega od njiju pri ugotavljanju njunega povprečnega mesečnega dohodka pred smrtjo zavarovanca ali uživalca pravic deli na oba roditelja. Enako pravilo velja tudi v primeru, kadar imata dohodke oba starša.

V primeru, da družinski član, ki uveljavlja pravico do družinske pokojnine, z umrlim do njegove smrti ni imel skupnega stalnega prebivališča, se šteje, da ga je ta preživljal, če mu je v koledarskem letu pred nastankom zavarovalnega primera redno mesečno dajal denarna sredstva najmanj v višini 29 odstotkov najnižje pokojninske osnove v tistem letu.

Našteti splošni pogoji morajo biti praviloma izpolnjeni sočasno!

C. Posebni pogoji za družinske člane

Pravico do družinske pokojnine lahko pridobijo naslednji družinski člani:

  • otroci
  • pastorki, vnuki in drugi otroci brez staršev, ki jih je zavarovanec preživljal, ter starši umrlega, ki jih je bil zavarovanec oziroma uživalec pravic dolžan do svoje smrti preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja.

V primeru, da so starši vnukov in drugih otrok, ki jih je umrli zavarovanec do svoje smrti preživljal, še živi, se šteje, da ti otroci izpolnjujejo posebne pogoje za pridobitev pravice do družinske pokojnine, če so starši popolnoma nezmožni za delo. Kot taka nezmožnost se šteje I. kategorija invalidnosti.

OTROCI

Otroku gre pravica do družinske pokojnine do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti.

Otrok, ki v letu izgube starša ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik šolanja, ima pravico do družinske pokojnine do konca naslednjega šolskega leta.

V primeru, da se je otrok po dopolnitvi 15. leta starosti prijavil pri zavodu za zaposlovanje, ima pravico do družinske pokojnine do dopolnjenega 18. leta starosti, če izpolnjuje vse obveznosti po predpisih, ki urejajo trg dela.

Otrok, ki je postal popolnoma nezmožen za delo do starosti, do katere mu je zagotovljena družinska pokojnina (do 15. leta) oziroma do konca šolanja (največ do dopolnjenega 26. leta), ima pravico do družinske pokojnine, dokler traja takšna nezmožnost.

V primeru, da je otrok postal popolnoma nezmožen za delo po starosti, do katere mu je zagotovljena družinska pokojnina oziroma po končanem šolanju, lahko pridobi pravico do družinske pokojnine, če ga je zavarovanec oziroma uživalec pravic do svoje smrti preživljal.

Pastorki, vnuki in drugi otroci brez staršev, ki jih je umrli preživljal do svoje smrti, pridobijo pravico do družinske pokojnine, če izpolnjujejo pogoje, ki so določeni za otroke.

STARŠI

Starši, ki  jih je umrli do svoje smrti preživljal, v letu 2016 pridobijo pravico do družinske pokojnine:

  • če so dopolnili 60 let starosti ali
  • če so bili ob njegovi smrti popolnoma nezmožni za delo.

Če starši, ki so pridobili pravico do družinske pokojnine zaradi trajne nezmožnosti za delo, v času trajanja te pravice dopolnijo 60 let starosti, trajno obdržijo pravico do družinske pokojnine.

Pri otrocih velja za popolno nezmožnost za delo oziroma pridobivanje nezmožnost za samostojno življenje in delo, pri drugih osebah, ki lahko pridobijo pravico do družinske pokojnine, pa I. kategorija invalidnosti. Njun obstoj ugotavlja invalidska komisija zavoda!

ZGIBANKA - Družinska pokojnina v letu 2016

 

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Tel
Fax
01 4745 100
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Kontaktni center je razdeljen po področjih informacij za stranke: Telefonske številke:
Informacije o bremenitvah prejemkov, ki vam jih nakazuje zavod 01 4745 901
Druge informacije o nakazilih zavoda 01 4745 902
Informacije o uveljavljanju pravic s področja pokojninskega zavarovanja 01 4745 903
Informacije o uveljavljanju pravic s področja invalidskega zavarovanja 01 4745 904
Informacije o uveljavljanju pravic s področja mednarodnega zavarovanja 01 4745 905
Informacije v zvezi s posredovanjem podatkov na obrazcih i-REK in M4 01 4745 906
Informacije glede obvestil o neobračunanih prispevkih 01 4745 907
Informacije o obdobjih zavarovanja, osnovah in prispevkih 01 4745 908
Pomoč uporabnikom elektronskih storitev eZPIZ in BiZPIZ 01 4745 909
Elektronska storitev Informacije o stanju zadeve 01 4745 999
Elektronska storitev o zadnjih nakazilih zavoda 01 4745 998