Kategorije zavarovancev, njihove obveznosti in pravice med zavarovanjem

Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje je z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) urejeno za naslednje kategorije zavarovancev:

1. Delavci v delovnem razmerju

Obvezno se zavarujejo:

 • delavci, v delovnem razmerju na območju Republike Slovenije,
 • izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije v organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v Republiki Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, če prejemajo za to funkcijo plačo,
 • delavci, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so bili poslani na delo v tujino in niso obvezno zavarovani po predpisih države, v katero so bili poslani, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno,
 • delavci, ki so na območju Republike Slovenije v delovnem razmerju pri mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih diplomatskih in konzularnih predstavništvih, če posebni predpisi ali mednarodna pogodba ne določa drugače,
 • osebe, ki so zaposlene pri delodajalcu s sedežem v tujini, za katere se v skladu s predpisi evropske unije uporablja zakonodaja Republike Slovenije.

Osnova za plačilo prispevkov:

 • Delavci in zaposleni v tujini: plača oziroma nadomestilo plače ter vsi drugi prejemki iz delovnega razmerja, vključno z bonitetami ter povračili stroškov v zvezi z delom, izplačanimi v denarju, bonih ali naravi.
 • Napoteni delavci: plača, ki bi bila prejeta za enako delo v Republiki Sloveniji.

Najnižja osnova bo po koncu prehodnega obdobja znašala 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. V prehodnem obdobju pa veljajo naslednje osnove za plačilo prispevkov:

 • v letu 2013 in 2014: minimalna plača
 • v letih 2015 – 2017: znesek 52 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (PP)
 • v letu 2018: 54 % PP
 • v letu 2019: 56 % PP
 • v letu 2020: 58 % PP
 • v letu 2021: 60 % PP

Prispevek se odmeri v višini 15,5 % za prispevek zavarovanca in 8,85 % za prispevek delodajalca.

Delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce

Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

2. Samozaposlene osebe

Obvezno so zavarovane osebe, ki:

 • v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost;
 • so v tujini vpisane v ustrezni register za opravljanje samostojne dejavnosti in se zanje v skladu s predpisi EU uporablja zakonodaja Republike Slovenije.

Samozaposlene osebe se zavarujejo za polni delovni čas, če ni z zakonom drugače določeno.

Osnova za plačilo prispevkov:

Osnova za plačilo prispevkov je zavarovalna osnova. Zavarovalna osnova je dobiček zavarovanca, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunan na mesec. Za zavarovance iz 15. člena tega zakona (samozaposlene osebe) se tako ugotovljeni dobiček za določitev zavarovalne osnove iz prejšnjega odstavka zniža za 25 %, določeno pa je tudi prehodno obdobje za znižanje dobička:

 • v letu 2014 za 30 %
 • v letu 2015 za 28 %
 • od leta 2016 dalje za 25 %

Najnižja osnova bo po koncu prehodnega obdobja znašala 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. V prehodnem obdobju pa veljajo naslednje najnižje osnove za plačilo prispevkov:

 • v letu 2013 in 2014: minimalna plača
 • v letu 2015: znesek 54 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (PP)
 • v letu 2016: 56 % PP
 • v letu 2017: 58 % PP
 • v letu 2018: 60 % PP

Najvišja osnova znaša 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (350 % PP/mesec).

Prispevek se odmeri v višini 15,5 % za prispevek zavarovanca in 8,85 % za prispevek delodajalca.
Zakon ne predvideva znižanja zavarovalne osnove, z izjemo če zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza pričakovanemu dobičku v tekočem letu, lahko za naprej plačuje prispevke od zavarovalne osnove, zmanjšane za največ 20 %, vendar najmanj od zavarovalne osnove iz četrtega odstavka tega člena. Če v tem primeru zavarovalna osnova, ugotovljena na podlagi dejanskega dobička za to leto, preseže znižano zavarovalno osnovo, od katere so se plačevali prispevki, za več kot 20 %, se v prihodnjem obdobju prispevki plačujejo od zavarovalne osnove, določene na podlagi dejansko ugotovljenega dobička, povečane za 20 %.
Samozaposlene osebe so v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco, oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 50 % zneska prispevka, obračunanega od osnove iz drugega odstavka 145. člena. V naslednjih 12 mesecih so te osebe oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 % zneska prispevka, obračunanega od osnove iz drugega odstavka 145. člena. Ta določba se je pričela uporabljati s 1. julijem 2013.

Več o zavarovanju samostojnih podjetnikov.

3. Družbeniki

Obvezno se zavarujejo :

 • osebe, ki so družbenice ali družbeniki oziroma delničarji (v nadaljnjem besedilu: družbenik) gospodarskih družb, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji oziroma ustanoviteljice ali ustanovitelji zavodov ter zadrug in so poslovodne osebe, če niso zavarovane na drugi podlagi.

Zgoraj navedene osebe se zavarujejo za polni zavarovalni čas oziroma do polnega zavarovalnega časa, če so na drugi podlagi zavarovane za manj kot polni delovni čas oziroma zavarovalni čas, če ni z zakonom drugače določeno.

Osnova za plačilo prispevkov:

Osnova za plačilo prispevkov je zavarovalna osnova. Zavarovalna osnova je dobiček zavarovanca, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunan na mesec. Za dobiček se štejejo vsi prejemki, prejeti za opravljanje poslovodne funkcije in dela.

Najnižja osnova bo po koncu prehodnega obdobja znašala 90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, če dobiček zavarovanca iz 16. člena tega zakona ne preseže 90 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. V prehodnem obdobju pa veljajo naslednje najnižje osnove za plačilo prispevkov:

 • v letu 2013: najnižja pokojninska osnova ( v skladu z določbo 429. člena ZPIZ-1)
 • v letu 2014: minimalna plača
 • v letu 2015: 65 % PP
 • v letu 2016: 70 % PP
 • v letu 2017: 75 % PP
 • v letu 2018: 80 % PP
 • v letu 2019: 85 % PP
 • v letu 2020: 90 %PP

Najvišja osnova znaša 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (350 % PP/mesec).

Prispevek se odmeri v višini 15,5 % za prispevek zavarovanca in 8,85 % za prispevek delodajalca. Zavezanec za plačilo prispevka delodajalca in zavarovanca je zavarovanec sam (družbenik).

4. Kmetje (obvezno zavarovanje kmetov)

Obvezno se zavarujejo kmetje, če:

 • imajo zdravstveno sposobnost za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki jo ugotavlja služba medicine dela,
 • se ne šolajo,
 • niso uživalci predčasne, starostne, vdovske ali invalidske pokojnine,
 • ob vložitvi prijave v zavarovanje dohodek kmetije iz kmetijske dejavnosti na zavarovanega člana dosega najmanj znesek, ki je primerljiv z zneskom 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec in ga določi minister pristojen za kmetijstvo.

Kot dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje dohodek, ugotovljen po predpisih, ki urejajo dohodnino, in sicer kot seštevek dohodka osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodka druge kmetijske dejavnosti in dohodka dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Pod pogoji, ki so določeni s predpisi o morskem ribištvu, se za osebo iz prvega odstavka tega člena šteje tudi oseba, ki je vpisana v evidenco ribičev-fizičnih oseb in opravlja dejavnost gospodarskega ribolova, pri čemer se za dohodek iz kmetijske dejavnosti šteje dohodek, dosežen z gospodarskim ribolovom.

Osnova za plačilo prispevkov:

Osnova za plačilo prispevkov je zavarovalna osnova. Zavarovalna osnova je dobiček zavarovanca, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunan na mesec.
Zavarovalna osnova se določi na podlagi podatkov - iz obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti ali iz odločbe o odmeri dohodnine, ali obračuna davčnega odtegljaja, ali obvestila o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti - za preteklo leto z upoštevanjem podatka o znesku obveznih prispevkov za obvezno zavarovanje, plačanih s strani Republike Slovenije, ter glede na podatke o povprečni letni plači zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto, na katero se nanaša dobiček, na podlagi katerega se določa zavarovalna osnova.

Najnižja osnova bo po koncu prehodnega obdobja znašala 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. V prehodnem obdobju pa veljajo naslednje najnižje osnove za plačilo prispevkov:

 • v letu 2013 in 2014: minimalna plača
 • v letu 2015: znesek 54 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (PP)
 • v letu 2016: 56 % PP
 • v letu 2017: 58 % PP
 • v letu 2018: 60 % PP

Najvišja osnova znaša 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (350 % PP/mesec).

Prispevek se odmeri v višini 15,5 % za prispevek zavarovanca, prispevek delodajalca pa v višini 8,85 %. Zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca je zavarovanec. Zavarovanec je tudi zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca, razen v primerih prejemanja nadomestil, ko je zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje izplačevalec nadomestil. Pri tem je potrebno upoštevati prehodno določbo 407. člena ZPIZ-2,  po kateri je do ureditve v predpisih s področja kmetijstva zavezanec za plačilo prispevka delodajalca za zavarovance, ki so v obvezno zavarovanje vključeni (obvezno ali prostovoljno) na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, Republika Slovenija.

5. Drugo pravno razmerje

Obvezno se zavarujejo osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo razen, če so uživalci pokojnine. Kot delo iz drugega pravnega razmerja se šteje delo oziroma storitev, kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, po zakonu, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek, in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino.
Oseba se zavaruje v skladu z 18. členom ZPIZ-2, če ni vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po nobeni določbi zakona, ki določa podlage za obvezno zavarovanje.

Osnova za plačilo prispevkov:

Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz 18. člena je vsako posamezno plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja, ki se po zakonu, ki ureja dohodnino šteje za dohodek.

Najnižja osnova za plačilo prispevkov ni določena.

Prispevek se odmeri v višini 15,5 % za prispevek zavarovanca in 8,85 % za prispevek delodajalca.

Več o zavarovanju na podlagi drugega pravnega razmerja

Druga pravna razmerja po Uredbi (ES)883/2004

Druga pravna razmerja v tretjih državah

6. Brezposelni zavarovanci

Obvezno se zavarujejo, za katere tako določajo predpisi, ki urejajo trg dela:

 • brezposelni, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti in
 • osebe, ki so do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine upravičene do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri zavodu za zaposlovanje.

Osnova za plačilo prispevkov:

Osnova za plačilo prispevkov za brezposelne zavarovance iz prvega odstavka 19. člena ZPIZ-2 je znesek nadomestila za primer brezposelnosti oziroma zavarovalna osnova, od katerih zavod za zaposlovanje plačuje prispevke. Zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca v višini 15,5 % je zavarovanec.
Za brezposelne osebe, ki jim zavod za zaposlovanje plačuje prispevke do izpolnitve pogojev za predčasno pokojnino, je osnova za plačilo prispevkov zadnje denarno nadomestilo, ki ga je prejel zavarovanec po predpisih, ki urejajo trg dela. Zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca v višini 15,5 % je Zavod RS za zaposlovanje.
Zavezanec za plačilo prispevka delodajalca v višini 8,85 % pa je v obeh primerih Zavod RS za zaposlovanje.

7. Starši

Obvezno se zavarujejo osebe, za katere tako določajo predpisi, ki urejajo starševsko varstvo:

 • eden od staršev, ki je upravičenec do starševskega dodatka, če ni obvezno zavarovan na drugi podlagi;
 • do delnega plačila za izgubljeni dohodek;
 • do starševskega nadomestila in nima pravice do starševskega dopusta ter ni obvezno zavarovan na drugi podlagi;
 • do plačila sorazmernega dela prispevkov in pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi varstva in nege otroka za razliko do polnega delovnega časa.

Osnova za plačilo prispevkov:

Osnova za plačilo prispevka je znesek nadomestila oziroma prejemka, do katerega so upravičeni po drugih predpisih ali po tem zakonu.

Prispevek zavarovanca se odmeri v višini 15,5 %, prispevek delodajalca pa v višini 8,85 %. Vse prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje krije Republika Slovenija.

8. Družinski pomočniki

Obvezno se zavarujejo družinski pomočniki, upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih, ki urejajo socialnovarstvene prejemke.

Osnova za plačilo prispevkov:

Osnova za plačilo prispevka je znesek nadomestila oziroma prejemka, do katerega so upravičeni po drugih predpisih ali po tem zakonu.

Zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca v višini 15,5 % je zavarovanec sam, za prispevek delodajalca v višini 8,85 % pa krije pristojna občina.

9. Rejnice

Obvezno se zavarujejo osebe, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje rejniške dejavnosti.

Osnova za plačilo prispevkov:

Osnova za plačilo prispevka je znesek 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (PP). Glede na prehodno obdobje veljajo naslednje najnižje osnove za plačilo prispevkov:

 • v letu 2013 in 2014: minimalna plača
 • v letu 2015: 58 % PP
 • v letu 2016: 59 % PP
 • v letu 2017: 60 % PP

Prispevek se odmeri v višini 15,5 % za prispevek zavarovanca, prispevek delodajalca pa znaša 8,85 %. Oba prispevka krije Republika Slovenija.

10. Verski uslužbenci

Obvezno se zavarujejo osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo versko službo kot verski uslužbenci v skladu s predpisi, ki urejajo versko svobodo.

Osnova za plačilo prispevkov:

Osnova za plačilo prispevka je znesek 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (PP). Glede na prehodno obdobje veljajo naslednje najnižje osnove za plačilo prispevkov:

 • v letu 2013 in 2014: minimalna plača
 • v letu 2015: 54 % PP
 • v letu 2016: 56 % PP
 • v letu 2017: 58 % PP
 • v letu 2018: 60 % PP

Prispevek zavarovanca se odmeri v višini 15,5 %, prispevek delodajalca pa znaša 8,85 %. Oba prispevka krije zavarovanec sam.

11. Vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka

Obvezno se zavarujejo vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka in državljani med prostovoljnim usposabljanjem za zaščito in reševanje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in niso obvezno zavarovani na drugi podlagi.

Osnova za plačilo prispevkov:

Osnova za plačilo prispevka je prejemek, ki ga prejmejo za opravljanje svojega dela.

Najnižja osnova za plačilo prispevkov ni določena.

Prispevek se odmeri v višini 15,5 % za prispevek zavarovanca, prispevek delodajalca pa 8,85 %. Oba prispevka krije Republika Slovenija.

12. Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

V obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje se prostovoljno lahko vključijo:

a) Osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so dopolnile 15 let starosti in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje po ZPIZ-2

b) Državljani Republike Slovenije, ki so v delovnem razmerju v tujini:
- če so bili neposredno pred odhodom v tujino zavarovani na ozemlju Republike Slovenije ali
- so imeli pred odhodom v tujino stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije in niso za ta čas obvezno zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja ali
- so obvezno zavarovani, pa teh pravic ne morejo uživati zunaj te države.

c) Osebe v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom - prostovoljno zavarovanje do polnega delovnega časa za osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno zavarovanje za polni delovni čas ter prostovoljno zavarovanje do polnega zavarovalnega časa za kmete, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno vključitev v zavarovanje na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, ne izpolnjujejo pa pogoja dohodka kmetije

d) Uživalci družinske ali vdovske pokojnine s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter prejemniki poklicne pokojnine do uveljavitve pravice do pokojnine iz obveznega zavarovanja (ne glede na stalno prebivališče)

e) Osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in izpolnjujejo pogoje za obvezno vključitev v zavarovanje na podlagi te dejavnosti, ne izpolnjujejo pa pogoja dohodka kmetije, in ribiče, ki ne izpolnjujejo pogoja dohodka za obvezno vključitev v zavarovanje

f) Prenosniki kmetijskega gospodarstva, ki za prenos prejemajo rento iz naslova ukrepov kmetijske politike, če niso uživalci pokojnine

Pogoj za prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje je stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da se lahko prostovoljno vključijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje tudi tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Določbe ZPIZ-1 so za prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje predvidevale državljanstvo Republike Slovenije.

Osnova za plačilo prispevkov:

Osnova za plačilo prispevka je določena v znesku, ki je najmanj enak znesku 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
Ne glede na prejšnji odstavek je osnova za plačilo prispevka za prejemnike poklicnih pokojnin določena v znesku 20 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

Za vsako posamezno zavarovalno podlago za prostovoljni vstop v zavarovanje je treba poleg osnovne določbe upoštevati tudi prehodno obdobje za določitev najnižje osnove za plačilo prispevkov.

Za naslednje osebe, ki so prostovoljno vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

 • osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki so dopolnile 15 let starosti in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje po ZPIZ-2 in
 • uživalce družinske oziroma vdovske pokojnine s stalnim prebivališčem v RS

 v prehodnem obdobju veljajo naslednje najnižje osnove za plačilo prispevkov:

 • v obdobju od januarja 2013 do februarja 2014: minimalna plača in
 • od marca 2014 dalje: 60 % PP.

Kot osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so dopolnile 15 let starosti in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje po ZPIZ-2, se lahko prostovoljno vključijo v obvezno zavarovanje tudi brezposelne osebe. Če so se vključile v zavarovanje po 1. januarju 2013, zanje velja že prej omenjena najnižja predpisana zavarovalna osnova v višini 60 % povprečne plače. Za tiste brezposelne osebe, ki so bile prostovoljno zavarovane po sedmi alineji prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1 in so od uveljavitve ZPIZ-2 dalje zavarovane kot osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so dopolnile 15 let starosti in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje po ZPIZ-2, je bila z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 39/13; v nadaljevanju ZPIZ-2A), ki velja od 7. maja  2013 in se uporablja od 1. januarja 2013 dalje, za določeno prehodno obdobje do leta 2020 znižana zavarovalna osnova.

V prehodnem obdobju tako veljajo naslednje najnižje osnove za plačilo prispevkov:

 • v letu 2013: 16 % PP
 • v letu 2014: 18 % PP
 • v letu 2015: 25 % PP
 • v letu 2016: 32 % PP
 • v letu 2017: 39 % PP
 • v letu 2018: 46 % PP
 • v letu 2019: 53 % PP
 • v letu 2020: 60 % PP

Za naslednje osebe, ki so prostovoljno vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

 • državljane RS, ki so v delovnem razmerju v tujini in niso za ta čas obvezno zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja ali so obvezno zavarovani, pa teh pravic ne morejo uživati zunaj te države,
 • za osebe v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom, vendar le za razliko do polnega delovnega časa

v prehodnem obdobju veljajo naslednje najnižje osnove za plačilo prispevkov:

 • v letu 2013 in 2014: minimalna plača,
 • v letu 2015: 54 % PP,
 • v letu 2016: 56 % PP,
 • v letu 2017: 58 % PP in
 • v letu 2018: 60 % PP.

Za prejemnike poklicne pokojnine je v obdobju od januarja 2013 do februarja 2014 najnižja osnova za plačilo prispevkov določen v višini minimalne plače.

Za kmete, ki ne izpolnjujejo dohodka za obvezno zavarovanje po 17. členu ZPIZ-2 in so v zavarovanje vstopili po 1. januarju v prehodnem obdobju veljajo naslednje najnižje osnove za plačilo prispevkov:

 • v letu 2013 in 2014: minimalna plača
 • v letu 2015: 54 % PP
 • v letu 2016: 56 % PP
 • v letu 2017: 58 % PP
 • od leta 2018 dalje: 60 % PP

Za kmete, ki so bili prostovoljno zavarovani že po sedmi alineji prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1 in nadaljujejo prostovoljno zavarovanje po določbah ZPIZ-2 so osnove določene v višini osnove, od katere so plačali prispevke za mesec december 2012, valorizirane s stopnjo rasti minimalne plače.

Za prenosnike kmetijskega gospodarstva, ki za prenos prejemajo rento iz naslova ukrepov kmetijske politike in niso uživalci pokojnine ter so v zavarovanje vstopili po 1. januarju 2013 v prehodnem obdobju veljajo naslednje najnižje osnove za plačilo prispevkov:

 • v obdobju od januarja 2013 do februarja 2014: minimalna plača in
 • od marca 2014 dalje: 60 % PP.

Če so prenosniki kmetijskega gospodarstva vstopili v zavarovanje pred 1. januarjem 2013 se njihova osnova določi v višini osnove, od katere so plačali prispevke za mesec december 2012, valorizirane s stopnjo rasti minimalne plače.

Zavarovanci, ki so se v skladu z določbami ZPIZ-1 prostovoljno vključili v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so imeli možnost izbire med ožjim in širšim obsegom zavarovanja. Določbe ZPIZ-2 te izbire ne dopuščajo in so vsi zavarovanci vključeni v zavarovanje za širši obseg pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Prispevek se odmeri v višini 15,5 % za prispevek zavarovanca, prispevek delodajalca pa v višini 8,85 %. Zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca je zavarovanec. Zavarovanec je tudi zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca. Pri tem je potrebno upoštevati prehodno določbo 407. člena ZPIZ-2,  po kateri je do ureditve v predpisih s področja kmetijstva zavezanec za plačilo prispevka delodajalca za zavarovance, ki so v obvezno zavarovanje vključeni (obvezno ali prostovoljno) na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, Republika Slovenija.

Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje - najnižje osnove za leto 2017

 

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Tel
Fax
01 4745 100
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Kontaktni center je razdeljen po področjih informacij za stranke: Telefonske številke:
Informacije o bremenitvah prejemkov, ki vam jih nakazuje zavod 01 4745 901
Druge informacije o nakazilih zavoda 01 4745 902
Informacije o uveljavljanju pravic s področja pokojninskega zavarovanja 01 4745 903
Informacije o uveljavljanju pravic s področja invalidskega zavarovanja 01 4745 904
Informacije o uveljavljanju pravic s področja mednarodnega zavarovanja 01 4745 905
Informacije v zvezi s posredovanjem podatkov na obrazcih i-REK in M4 01 4745 906
Informacije glede obvestil o neobračunanih prispevkih 01 4745 907
Informacije o obdobjih zavarovanja, osnovah in prispevkih 01 4745 908
Pomoč uporabnikom elektronskih storitev eZPIZ in BiZPIZ 01 4745 909
Elektronska storitev Informacije o stanju zadeve 01 4745 999
Elektronska storitev o zadnjih nakazilih zavoda 01 4745 998