Novosti glede statusa upokojenca in opravljanja dejavnosti po ZMEPIZ-1A

31.12.2014

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 97 z dne 30.12.2014 – v nadaljevanju ZMEPIZ-1A) ureja podaljšanje roka za uskladitev statusov, ki ga določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13 – v nadaljevanju ZPIZ-2) v določbi 406. člena. Sprememba in dopolnitev zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja so pomembne tudi z vidika določb, ki določajo, da tisti uživalci pokojnin, ki so na dan 31.12.2012 opravljali dejavnost in niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nimajo lastnosti zavarovanca, kar posledično pomeni, da jim ni potrebno vračati že izplačanih pokojnin in plačati prispevkov za socialno varnost za čas, ko so neupravičeno prejemali pokojnino, ker so opravljali neko dejavnost.  

Podaljšanje roka za uskladitev zavarovanca

ZMEPIZ-1A podaljšuje rok za uskladitev statusa vseh oseb iz 406. člena in 15. odstavka 429. člena, ki opravljajo dejavnost, in sicer morajo te osebe uskladiti svoj status do 31.12.2015. Brez spremembe zakonodaje bi navedene osebe morale uskladiti svoj status do 31.12.2014, tako pa bodo lahko še eno leto opravljale dejavnost in hkrati prejemale pokojnino oziroma se jim ne bo potrebno vključiti v obvezno zavarovanje.

Kategorije oseb, ki jih zajema 406. člen ZPIZ-2 so:

 • osebe, ki so bile dne 31.12.2012 na šolanju in so na dan 31.12.2012 opravljale samostojno dejavnost;
 • osebe, za katere zavarovanje ni bilo obvezno po 1. odstavku 18. člena ZPIZ-1;
 • upokojenci, ki so uveljavili izvzem iz zavarovanja po 18. členu ZPIZ-1 in so opravljali samostojno dejavnost, hkrati pa prejemali pokojnino;
 • upokojenci, ki so uveljavili pravico do pokojnine pred 1.1.2000 in pri tem obdržali lastništvo družb v kateri so hkrati poslovodna oseba.

Po določbi 18. člena ZPIZ-1 zavarovanje za samozaposlene osebe ni bilo obvezno:

 • če v obdobju zadnjih treh let dobiček iz dejavnosti samozaposlenega ni presegal zneska minimalne plače ali
 • če je zavarovanec izpolnil pogoje za pridobitev pokojnine in starost 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska) in ni opravljal dejavnosti z osebnim delom, ker je imel zaposlenega vsaj enega delavca za opravljanje te dejavnosti ali
 • če je zavarovanec izpolnil pogoje za pridobitev pokojnine in starost 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska) in je do uveljavitve pravice do pokojnine opravljal isto dejavnost v enakem obsegu, vendar je bil zavarovan na podlagi delovnega razmerja.  

V primeru, da navedene osebe svojega statusa ne bodo uskladile v določenem roku, bo Zavod po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od 1.1.2016 dalje. Od tega dne dalje te osebe niso več upravičene do izplačevanja pokojnine.

Kategorija zavarovancev, ki mora uskladiti lastnost zavarovanca po določbi 15. odstavka 429. člena ZPIZ-2

Osebe, ki ob uveljavitvi ZPIZ-2, na dan 1. januarja 2013, izpolnjujejo pogoje za zavarovanje kot družbeniki, ki so poslovodne osebe, pa niso uživalci pokojnine, morajo do 31.12.2015 uskladiti lastnost zavarovanca v skladu z določbami ZPIZ-2. V skladu z določbo petnajstega odstavka 429. člena ZPIZ-2 se je do 31. decembra 2013 za družbenike še vedno uporabljala določba drugega odstavka 15. člena ZPIZ-1. Od 01.01.2014 dalje so te osebe zavarovane po 16. členu ZPIZ-2.

Lastnost zavarovanca morajo torej uskladiti tisti družbeniki, ki so sklenili delovno razmerje z manj kot polnim delovnim časom (več kot 20 ur tedensko) pred 1.1.2013, hkrati pa so družbeniki osebnih ali kapitalskih družb oziroma ustanovitelji zavodov, ki so hkrati v teh družbah oziroma zavodih poslovodne osebe (direktorji), – če vložijo prijavo v letu 2014 oziroma 2015, lastnost zavarovanca pridobijo z dnem vložitve prijave pri ZZZS.

V kolikor se osebe, ki izpolnjujejo pogoje za zavarovanje, v zgoraj navedenih rokih ne bodo vključile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bo Zavod na podlagi podatkov zavoda za zdravstveno zavarovanje in poslovnega registra, po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od 01.01.2016 dalje.

Pogoji, pod katerimi zavarovanje ni obvezno in odprava odločb

Določba novega 115. a člena ZMEPIZ-1 v prvem odstavku ureja položaj vseh tistih upokojencev, ki jim je bila po uradni dolžnosti izdana odločba o lastnosti zavarovanca zaradi opravljanja samostojne dejavnosti (1. odstavek 15. člena ZPIZ-1 oziroma 15. člen ZPIZ-2) in ne izpolnjujejo pogojev iz četrtega odstavka 406. člena ZPIZ-2. Za te osebe se šteje, da nimajo lastnosti zavarovanca pod pogojem, da:

 • so bili uživalci pokojnine na dan 31.12.2012,
 • niso uveljavili izvzema iz zavarovanja po določbi 18. člena ZPIZ-1, imajo pa registrirano samostojno dejavnost ali
 • so dejavnost registrirali po upokojitvi.

Po določbi prvega odstavka 115. b člena novele ZMEPIZ-1 se tem osebam odpravijo vse odločbe Zavoda, izdane po uradni dolžnosti – to je odločba o ugotovljeni lastnosti zavarovanca, odločba o ustavitvi izplačila pokojnine, odločba o odmeri sorazmernega dela pokojnine, če je bila izdana, morebitna odločba o preplačilu. To pa ne pomeni, da lahko dejavnost, ob hkratnem prejemanju pokojnine, še nadalje opravljajo, ampak morajo te osebe v roku enega meseca od uveljavitve ZMEPIZ-1A, to je najkasneje do 31.1.2015, uskladiti svoj status. Odločiti se morajo bodisi za vključitev v zavarovanje na podlagi 116. člena ZPIZ-2 ali za prenehanje opravljanja dejavnosti. Če svojega statusa z vidika nezdružljivosti statusa upokojenca z opravljanjem dejavnosti ne bodo uskladili, bo to storil Zavod in po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od prvega naslednjega dne po poteku navedenega roka, to je od 1.2.2015 dalje.  Posledično se bo pokojnina s tem dnem prenehala izplačevati.

Uživalec pokojnine lahko v skladu s 116. členom ZPIZ-2 uskladi lastnost zavarovanca na naslednje načine:
1. vloži prijavo v zavarovanje za poln zavarovalni čas – ponovno lastnost zavarovanca pridobi z dnem vložitve prijave v zavarovanje – v tem času se mu pokojnina ne izplačuje;
2. vloži prijavo v zavarovanje v sorazmernem delu polnega zavarovalnega časa, vendar najmanj 20 ur tedensko - ponovno lastnost zavarovanca pridobi z dnem vložitve prijave v zavarovanje – v tem času se mu pokojnina izplačuje v sorazmernem delu in sicer v višini:

 • 50%, ko zavarovanec dela 4 ure dnevno ali znaša zavarovalni čas od 20 do 24 ur tedensko;
 • 37,5%, ko zavarovanec dela 5 ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 25 do 29 ur tedensko;
 • 25%, ko zavarovanec dela 6 ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 30 do 34 tedensko in
 • 12,5%, ko zavarovanec dela 7 ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 35 do 39 ur tedensko.

Tudi za tiste upokojence, katerim bi morala biti izdana odločba o lastnosti zavarovanca, pa jim ni bila izdana (drugi odstavek 115. a člena) in ne izpolnjujejo pogojev iz četrtega odstavka 406. člena ZPIZ-2, se šteje da nimajo lastnosti zavarovanca pod pogojem, da:

 • so bili uživalci pokojnine na dan 31.12.2012,
 • na dan uveljavitve ZMEPIZ-1A opravljajo delo ali dejavnost (delovno razmerje, s.p., poklicna dejavnost, družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe, kmetje).

Te osebe morajo prav tako v roku enega meseca od uveljavitve ZMEPIZ-1A uskladiti svoj status, v nasprotnem primeru bo Zavod po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od prvega naslednjega dne po poteku tega roka.

Primer:

Zakon prične veljati 31.12.2014 (objavljen v UL dne 30.12.2014). Lastnost zavarovanca je potrebno uskladiti do 31.1.2015. Če uživalec pokojnine lastnosti zavarovanca ne uskladi, Zavod po uradni dolžnosti  ugotovi lastnost zavarovanca od 1.2.2015 dalje, od tega dne dalje pa te osebe niso več upravičene do izplačevanja pokojnine.

Pomembno:

V primeru, da bi se upokojenec odločil, da preneha opravljati delo ali dejavnost je potrebno opozoriti na določbo 22. člena ZPIZ-2, ki določa, da  traja obvezno zavarovanje samozaposlenih oseb od dneva vpisa  v poslovni register ali v drug register, do dneva izbrisa iz registra; za družbenike, ki so hkrati poslovodne osebe od dneva vpisa v register do dneva izbrisa in za kmete od dneva izpolnitve pogojev v obvezno zavarovanje do dneva prenehanja pogojev. Izbris iz predpisanega registra mora biti v teh primerih izveden najkasneje do 31.1.2015.

Za katere upokojence ZMEPIZ-1A velja?

ZMEPIZ-1A se nanaša le na tiste osebe, ki so bile na dan 31.12.2012 že uživalci pokojnine, hkrati pa so na ta dan opravljale delo ali dejavnost.  

Svoj status morajo do 31.12.2015 uskladiti naslednje kategorije oseb:

 • osebe, ki so bile dne 31.12.2012 na šolanju in so na dan 31.12.2012 opravljale samostojno dejavnost;
 • osebe, za katere zavarovanje ni bilo obvezno po 1. odstavku 18. člena ZPIZ-1;
 • upokojenci, ki so uveljavili izvzem iz zavarovanja po 18. členu ZPIZ-1 in so opravljali samostojno dejavnost, hkrati pa prejemali pokojnino;
 • upokojenci, ki so uveljavili pravico do pokojnine pred 1.1.2000 in pri tem obdržali lastništvo družb v kateri so hkrati poslovodna oseba.

Svoj status morajo v roku enega meseca po uveljavitvi ZMEPIZ-1A, to je do 31.1.2015,  uskladiti naslednje kategorije oseb:

 • uživalci pokojnin za katere ne velja 406. člen ZPIZ-2 in so pravico do pokojnine uveljavili pred 1.1.2013 in opravljajo samostojno pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost;
 • uživalci pokojnin, ki so v poslovni register vpisani kot družbeniki osebnih ali kapitalskih družb oziroma zavodov in so hkrati poslovodne osebe;
 • uživalci pokojnin, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in izpolnjujejo pogoje za ponovni vstop v obvezno zavarovanje;
 • uživalci pokojnin, ki opravljajo delo po pogodbi o zaposlitvi, pa prijava v zavarovanje ni bila vložena.

Za katere upokojence ZMEPIZ-1A ne velja?

ZMEPIZ-1A ne velja za tiste uživalce pokojnin, ki so registrirali dejavnost po uveljavitvi ZPIZ-2, to je od 01.01.2013 dalje. ZMEPIZ-1A tudi ne velja za vse tiste uživalce pokojnin, ki so pravico do pokojnine uveljavili po 1.1.2013, pri tem pa pogoj prenehanja zavarovanja ob priznanju pravice do pokojnine ali kasneje ni bil izpolnjen, saj so še nadalje opravljali delo ali dejavnost.

 

  

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Tel
Fax
01 4745 100
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Kontaktni center je razdeljen po področjih informacij za stranke: Telefonske številke:
Informacije o bremenitvah prejemkov, ki vam jih nakazuje zavod 01 4745 901
Druge informacije o nakazilih zavoda 01 4745 902
Informacije o uveljavljanju pravic s področja pokojninskega zavarovanja 01 4745 903
Informacije o uveljavljanju pravic s področja invalidskega zavarovanja 01 4745 904
Informacije o uveljavljanju pravic s področja mednarodnega zavarovanja 01 4745 905
Informacije v zvezi s posredovanjem podatkov na obrazcih i-REK in M4 01 4745 906
Informacije glede obvestil o neobračunanih prispevkih 01 4745 907
Informacije o obdobjih zavarovanja, osnovah in prispevkih 01 4745 908
Pomoč uporabnikom elektronskih storitev eZPIZ in BiZPIZ 01 4745 909
Elektronska storitev Informacije o stanju zadeve 01 4745 999
Elektronska storitev o zadnjih nakazilih zavoda 01 4745 998