Rok za uskladitev statusa uživalcev pokojnin iz določbe 406. člena ZPIZ-2 in drugih oseb

Uživalci pokojnine iz četrtega odstavka 406. člena ZPIZ-2, ki morajo status uskladiti do 31. 1. 2016

ZPIZ-2B določa rok za uskladitev statusa uživalcev pokojnin iz četrtega odstavka 406. člena ZPIZ-2, ki so hkrati prejemali pokojnino oziroma se jim ni bilo potrebno vključiti v obvezno zavarovanje, ker jim je bil na podlagi dosedanjih predpisov podaljšan rok za uskladitev statusa do 31. 12. 2015.

Kategorije oseb, ki jih zajema četrti odstavek 406. člena ZPIZ-2, so:

  • uživalci pokojnin, ki so uveljavili izvzem iz zavarovanja po 18. členu ZPIZ-1 in so opravljali samostojno dejavnost, hkrati pa prejemali pokojnino;

  • uživalci pokojnin, ki so uveljavili pravico do pokojnine pred 1. 1. 2000 in pri tem obdržali lastništvo družb, v kateri so hkrati poslovodna oseba.

Po določbi 18. člena ZPIZ-1 zavarovanje za samozaposlene osebe ni bilo obvezno:

  • če v obdobju zadnjih treh let dobiček iz dejavnosti samozaposlenega ni presegal zneska minimalne plače ali

  • če je zavarovanec izpolnil pogoje za pridobitev pokojnine in starost 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska) in ni opravljal dejavnosti z osebnim delom, ker je imel zaposlenega vsaj enega delavca za opravljanje te dejavnosti ali

  • če je zavarovanec izpolnil pogoje za pridobitev pokojnine in starost 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska) in je do uveljavitve pravice do pokojnine opravljal isto dejavnost v enakem obsegu, vendar je bil zavarovan na podlagi delovnega razmerja.

Z delom ali dejavnostjo lahko nadaljujejo uživalci pokojnine iz četrtega odstavka 406. člena pod pogojem, da v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona ponovno vstopijo v obvezno zavarovanje za najmanj dve uri dnevno ali za 10 ur tedensko od uveljavitve tega zakona dalje. Ob tem pojasnjujemo, da zavarovanje za dve uri dnevno oziroma 10 ur tedensko predstavlja zgolj zavarovalni čas, ki v skladu z zakonom vpliva na odmero sorazmernega dela pokojnine in to ne predstavlja omejitve obsega opravljanja dejavnosti.

Uživalci pokojnine imajo do 31. 1. 2016 čas, da uskladijo svoj status, tako da se odločijo za prenehanje opravljanja dejavnosti ali da se vključijo v obvezno zavarovanje za najmanj dve uri dnevno, vendar mora biti ta prijava v obvezno zavarovanje od 1. 1. 2016 dalje.

Prijava v obvezno socialno zavarovanje se vloži na obrazcu M-1. Od 1. 1. 2016 dalje bodo morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, prijave, odjave in spremembe v obveznih socialnih zavarovanjih urejati preko portala e-VEM.

V primeru, ko se upokojenec, ki je samostojni podjetnik (podlaga 005 ali 019), odloči obdržati s.p. vsaj za dve uri dnevno, mora biti datum na obrazcu za prijavo v zavarovanje M-1 1. 1. 2016, ne glede na to, kdaj je bila prijava poslana preko Državnega portala za poslovne subjekte in samostojne podjetnike e-Vem oziroma kdaj se dejansko zglasi na vstopni točki VEM.

V primeru, ko se upokojenec, ki je vpisan tudi v poslovni register kot družbenik gospodarske družbe in je poslovodna oseba hkrati (podlagi 040 ali 001), odloči obdržati status družbenika in poslovodne osebe hkrati vsaj za dve uri dnevno, mora biti datum na obrazcu za prijavo v zavarovanje M-1 1. 1. 2016, ne glede na to, kdaj je bila prijava poslana preko Državnega portala za poslovne subjekte in samostojne podjetnike e-Vem (podlaga zavarovanja 001,040) oziroma kdaj se dejansko zglasi na vstopni točki VEM (podlaga zavarovanja 001) ali na prijavno/odjavni službi ZZZS (podlaga zavarovanja 040).

Samozaposlene osebe oziroma družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe, morajo svojo dejavnost izbrisati iz poslovnega registra najkasneje do 31. 1. 2016, če ne želijo biti vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Če se v roku 30 dni od uveljavitve zakona dalje ne vključijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavod po uradni dolžnosti ugotovi lastnost zavarovanca za dve uri dnevno oziroma od 10 do 14 ur tedensko (po prvi alineji spremenjenega tretjega odstavka 116. člena ZPIZ-2), od uveljavitve tega zakona dalje in od istega dne dalje tudi izplačuje pokojnino v ustreznem sorazmernem delu.

Primer:

Uživalec pokojnine do 31. 1. 2016 ne uskladi svojega statusa in se ne vključi v obvezno zavarovanje za najmanj dve uri dnevno oziroma 10 do 14 ur tedensko. Zavod po uradni dolžnosti ugotovi lastnost zavarovanca od 1. 1. 2016 dalje in uživalca pokojnine vključi v obvezno zavarovanje za dve uri dnevno ter se mu izplačuje samo 75 odstotkov pokojnine.

Pomembno:

Tisti uživalci pokojnine iz četrtega odstavka 406. člena ZPIZ-2, ki se ne želijo vključiti v zavarovanje za najmanj dve uri dnevno oziroma od 10 do 14 ur tedensko in želijo prenehati z opravljanjem svoje dejavnosti, morajo izbrisati svojo dejavnost iz Poslovnega registra Slovenije najkasneje do 31. 1. 2016.

Vsi tisti, ki se bodo odločili za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 116. člena ZPIZ-2 vsaj za dve uri dnevno, so v skladu s 119. členom ZPIZ-2 dolžni zavodu sporočiti podatke o okoliščinah in spremembah okoliščin, ki vplivajo na pravice po tem zakonu , na njihov obseg ali izplačevanje, v roku osem dni od nastanka okoliščin ali njihovih sprememb. Hkrati z obvestilom o spremembi statusa pa morajo podati zahtevo za odmero sorazmernega dela pokojnine.

 

Druge osebe, ki morajo uskladiti lastnost zavarovanca do 31. 3. 2016

Osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona (01.01.2016) opravljajo delo ali dejavnost, na podlagi  katere izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po 15. ali 16. členu ZPIZ-2 in niso uživalci pokojnine iz 406. člena ZPIZ-2, se morajo do 31. 3 .2016 obvezno vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje z dnem vložitve prijave v zavarovanje.

Kategorije oseb:

1. Osebe, ki je bil z določbami ZMEPIZ-1A podaljšan rok za uskladitev statusa do 31. 12. 2015:

  • osebe, ki so bile dne 31. 12. 2012 na šolanju in so na dan 31. 12. 2012 opravljale samostojno dejavnost (prvi odstavek določbe 406. člena ZPIZ-2),
  • osebe, za katere zavarovanje ni bilo obvezno po prvem odstavku 18. člena ZPIZ-1 (drugi odstavek določbe 406. člena ZPIZ-2),
  • osebe, ki so na dan 1. 1.2 013 izpolnjevale pogoje za zavarovanje kot družbeniki, ki so poslovodne osebe, pa niso uživalci pokojnine (petnajsti odstavek 429. člena ZPIZ-2). To so tisti družbeniki, ki so sklenili delovno razmerje z manj kot polnim delovnim časom (več kot 20 ur tedensko) pred 1. 1. 2013, hkrati pa so družbeniki osebnih ali kapitalskih družb oziroma ustanovitelji zavodov, ki so hkrati poslovodne osebe (direktorji).

2. Osebe, ki na dan 1. 1. 2016 opravljajo delo ali dejavnost, na podlagi katere izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po določbi 15. člena ZPIZ-2 (samostojni podjetniki) ali po določbi 16. člena ZPIZ-2 (družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe) torej bi morali biti na podlagi vpisa v ustrezni register vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa to niso.

3. Uživalci pokojnine, ki niso zajeti z določbo četrtega odstavka 406. člena ZPIZ-2 in opravljajo delo ali dejavnost na dan 1. 1. 2016, na podlagi katere izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po določbi 15. člena ZPIZ-2 (samostojni podjetniki) ali po določbi 16. člena ZPIZ-2 (družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe).

V primeru, ko se upokojenec, ki je vpisan tudi v poslovni register kot družbenik gospodarske družbe in je poslovodna oseba hkrati (podlagi 040 ali 001), odloči obdržati status družbenika in poslovodne osebe hkrati vsaj za dve uri dnevno, mora biti datum na obrazcu za prijavo v zavarovanje M-1 enak dnevu, ki ga določi zavezanec za vlaganje prijave, ne glede na to, kdaj je bila prijava poslana preko Državnega portala za poslovne subjekte in samostojne podjetnike e-Vem (podlaga zavarovanja 001) oziroma kdaj se dejansko zglasi na vstopni točki VEM (podlaga zavarovanja 001,040) ali na prijavno/odjavni službi ZZZS (podlaga zavarovanja 040), vendar datum prijave ne sme biti kasnejši od 31. 3. 2016.

Osebe, ki so vpisane v poslovni register kot družbeniki gospodarskih družbi in so poslovodne osebe hkrati, se morajo izbrisati iz poslovnega registra najkasneje do 31. 3. 2016.

Prijava v zavarovanje (M-1) s podlago zavarovanja 001 ali 040 in polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom 40 ur tedensko (ali za razliko do polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa) mora nositi datum pričetka zavarovanja enak dnevu, ki ga določi zavezanec za vlaganje prijave, ne glede na to, kdaj je bila prijava poslana preko Državnega portala za poslovne subjekte in samostojne podjetnike e-Vem (podlaga zavarovanja 001) oziroma kdaj se dejansko zglasi na vstopni točki VEM (podlaga zavarovanja 001) ali na prijavno/odjavni službi ZZZS (podlaga zavarovanja 040), vendar datum prijave ne sme biti kasnejši od 31. 3. 2016.

Osebe, ki so vpisane v poslovni register kot družbeniki gospodarskih družbi in so poslovodne osebe hkrati, se morajo izbrisati iz poslovnega registra najkasneje do 31. 3. 2016, če ne želijo biti vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Če se te osebe, ki izpolnjujejo pogoje za zavarovanje, v roku do 31. 3. 2016 ne vključijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavod po uradni dolžnosti ugotovi lastnost zavarovanca od 1. 4. 2016 dalje.

Vsi tisti, ki se bodo odločili za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 116. člena ZPIZ-2 vsaj za dve uri dnevno, so v skladu s 119. členom ZPIZ-2 dolžni zavodu sporočiti podatke o okoliščinah in spremembah okoliščin, ki vplivajo na pravice po tem zakonu, na njihov obseg ali izplačevanje, v roku osem dni od nastanka okoliščin ali njihovih sprememb. Hkrati z obvestilom o spremembi statusa pa morajo podati zahtevo za odmero sorazmernega dela pokojnine.

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Tel
Fax
01 4745 100
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Kontaktni center je razdeljen po področjih informacij za stranke: Telefonske številke:
Informacije o bremenitvah prejemkov, ki vam jih nakazuje zavod 01 4745 901
Druge informacije o nakazilih zavoda 01 4745 902
Informacije o uveljavljanju pravic s področja pokojninskega zavarovanja 01 4745 903
Informacije o uveljavljanju pravic s področja invalidskega zavarovanja 01 4745 904
Informacije o uveljavljanju pravic s področja mednarodnega zavarovanja 01 4745 905
Informacije v zvezi s posredovanjem podatkov na obrazcih i-REK in M4 01 4745 906
Informacije glede obvestil o neobračunanih prispevkih 01 4745 907
Informacije o obdobjih zavarovanja, osnovah in prispevkih 01 4745 908
Pomoč uporabnikom elektronskih storitev eZPIZ in BiZPIZ 01 4745 909
Elektronska storitev Informacije o stanju zadeve 01 4745 999
Elektronska storitev o zadnjih nakazilih zavoda 01 4745 998