Nadzor nad kršitvami Zakona o matični evidenci

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) je kot prekrškovni organ, pristojen za nadzor nad posredovanjem podatkov, ki jih morajo zavezanci oziroma dajalci podatkov posredovati po Zakonu o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13 – v nadaljevanju ZMEPIZ-1). Zavod v skladu z Zakonom o prekrških (Uradni list RS, št.29/2011 - UPB8, 43/2011 in 21/2013 – v nadaljevanju ZP-1) odloča v hitrem postopku.

Zavod po uradni dolžnosti izvaja nadzor nad prijavo podatkov o osnovah za vsakega delavca, ki je bil v preteklem koledarskem letu v delovnem razmerju po 3. točki 1. odstavka 45. člena ZMEPIZ-1. Te prijave podatkov morajo dajalci podatkov na obrazcih M-4 sporočiti najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

Skladno s 3. točko 1. odstavka 45. člena ZMEPIZ-1 so delodajalci dolžni vložiti prijavo podatkov o osnovah za vsakega delavca, ki je bil v preteklem koledarskem letu v delovnem razmerju, in sicer so to prijavo dolžni posredovati do 30. aprila v tekočem letu za preteklo koledarsko leto.

Podatki o zavarovalni dobi, o plačah in nadomestilih plače so podlaga za izračun pokojninske osnove in odmero pokojnine. Podrobnejša navodila za posredovanje teh podatkov so na spletni strani Zavoda: navodila_m4m8 oz.m4navodila.

Globa in sodna taksa

Za dajalce podatkov so predpisane globe v 105. členu ZMEPIZ-1. Višina globe je odvisna od števila delavcev, ki jih zavezanec zaposluje.

Globa v višini 450,00 EUR za posamezni prekršek, ki ga je storil zavezanec, je predpisana tudi za odgovorno osebo pravne osebe.

V primeru izdaje odločbe se od navedenih glob odmeri tudi sodna taksa v višini 10% izrečene globe. V primeru izdaje plačilnega naloga se sodna taksa ne odmeri.

Opomin

Zavod sme izreči opomin, če je prekršek v tem, da ni bila izpolnjena predpisana obveznost, storilec pa je pred izdajo odločbe oziroma sodbe o prekršku predpisano obveznost izpolnil.

Pogoji za izrek opomina so izpolnjeni, če so v matični evidenci Zavoda zbrani vsi podatki za vsa pretekla koledarska leta in da Zavodu in zavarovancem ni nastala škodljiva posledica.

Pravočasnost sporočanja podatkov

Prekršek je storjen tudi v primeru, ko so podatki sporočeni po roku, ki je določen za prijavo podatkov.

Pravilnost podatkov

Prekršek stori tudi oseba, ki Zavodu na predpisanih prijavah sporoči napačne podatke oziroma podatkov, za katere je bilo v postopkih nadzora ugotovljeno, da so napačni, v predpisanem roku ne popravi.

Stečaj

Kadar je nad dajalcem podatkov začet stečajni oz. likvidacijski postopek, je za pravočasno in pravilno posredovanje podatkov zadolžen in odgovoren stečajni oz. likvidacijski upravitelj. Če stori katerega od opisanih prekrškov, je predpisana globa 1.000,00 eurov.

Obročno plačilo globe

Kršitelj, ki mu je bilo naloženo plačilo globe, lahko do poteka roka za plačilo globe predlaga, da se globa plača v obrokih. Predlog lahko poda že tudi pred izdajo plačilnega naloga ali odločbe. V predlogu za obročno plačilo mora navesti razloge, ki utemeljujejo obročno plačilo in predložiti dokaze, ki to dokazujejo.

Če je obročno odplačevanje odobreno, je nujno pravočasno plačevanje obrokov, ker če storilec zamudi s plačilom posameznega obroka za plačilo globe, z dnem zamude zapadejo v plačilo še neplačani obroki.

Pooblaščeni računovodski servisi

V 2. odstavku 31. člena ZMEPIZ-1 je določeno, da lahko dajalec pri Zavodu oziroma pri drugem pristojnem organu predloži pisno pooblastilo za drugo pravno ali fizično osebo (npr. računovodski servis), da v njegovem imenu izpolni dolžnost posredovanja podatkov po tem zakonu, skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ne glede na to, pa ostaja za posredovanje in pravilnost podatkov odgovoren dajalec podatkov, tj. pravna oseba (in ne računovodski servis).

Zastaranje prekrškov

Zastaralni rok za pregon prekrška je določen v prvem odstavku 42. člena in sicer poteče po dveh letih od dneva storitve prekrška. Zastaranje se po četrtem odstavku 42. člena ZP-1 pretrga v primeru, če stori kršitelj v času, ko teče zastaralni rok, enako hud ali hujši istovrstni prekršek.

Spremembe podatkov kršitelja, ki je v postopku

Prekrškovnemu organu mora kršitelj takoj sporočiti vsako spremembo prebivališča ali naslova, sicer bo prekrškovni organ vse nadaljnje vročitve v postopku o prekršku opravil tako, da se bo dokument objavil na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprave in velja vročitev za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bil dokument objavljen na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprave.

Če se kršitelj nahaja v tretji državi, državi, ki ni članica Evropske unije, v Republiki Sloveniji pa nima pooblaščenca, mora v skladu s 3. odstavkom 89. člena ZUP v zvezi s 1. odstavkom 58. člena ZP-1 imenovati pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve, sicer mu bo po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oziroma začasni zastopnik.

Sporočanje podatkov o kršitelju

Postopek o prekršku se vodi zoper pravno osebo in zoper odgovorno osebo pravne osebe. Odgovorna oseba pravne osebe je tista oseba, ki prekršek stori z dejanjem ali opustitvijo dolžnega nadzorstva. Nadzorstvo nad izpolnjevanjem zakonskih obveznosti pravne osebe praviloma izvaja poslovodna oseba, le-ta pa lahko pooblastilo za izvajanje nadzorstva prenese tudi na drugo fizično osebo, zaposleno pri tej pravni osebi. Če je bila pristojnost za nadzorstvo prenesena s takšnim pooblastilom, je kršiteljica (odgovorna oseba pravne osebe) navedena pooblaščena oseba. Poslovodna oseba sporoči podatke o pooblaščeni osebi (osebno ime, EMŠO, državljanstvo, stalno oz. začasno prebivališče, zaposlitev) in izkaže pooblastilo. Pooblastilo, s katerim je odgovornost poslovodne osebe prenesena, mora biti poslano v originalu ali overjeni kopiji.

Če je pravna oseba za storitev posredovanja podatkov pooblastila drugo pravno ali fizično osebo (računovodski servis), je ne glede na to še vedno sama odgovorna za pravočasnost in pravilnost posredovanja podatkov.

Plačilo globe in sodne takse

Plačilo globe oz. sodne takse se izvede z neposrednim nakazilom na prehodna računa. Praviloma se uporabi nalog za plačilo (BN02 ali UPN), ki je priložen plačilnemu nalogu.

Podatki, ki so potrebni za pravilno nakazilo:

Naslovnik: ZPIZ, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana

Podračun za GLOBE: št.: 011008450167546.

Podračun za SODNE TAKSE: št.: 011008450167449.

BIC: BSLJSI2X

Koda namena za UPN je GOVT.

Kršitelj v sklic/referenco obvezno navede sklicno številko, ki je navedena v plačilnem nalogu.

Kot plačnik naj bo naveden kršitelj.

V primeru, da plačilo ni izvedeno pravilno in ni mogoče ugotoviti plačnika globe ali sodne takse, šteje, da globa ni plačana in mora kršitelj plačilo dokazovati v postopku izvršbe.

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50