Predčasna pokojnina v letu 2019

I. KAJ JE TREBA STORITI PRED ZAKLJUČKOM DELA?

V primeru, da ste zaposleni, vas mora delodajalec zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi najprej odjaviti iz obveznega pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja (delodajalec vas bo odjavil iz zavarovanja z obrazcem M-2, ki je na razpolago na spletni strani ZZZS).

Če ste samozaposleni, morate opraviti izbris iz Poslovnega registra Slovenije in se ravno tako odjaviti iz obveznega pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja z obrazcem M-2, ki ga s kvalificiranim digitalnim potrdilom (brezplačno ga pridobite na upravni enoti) lahko oddate tudi preko portala e-VEM.

Potem vložite zahtevo za priznanje pravice do predčasne pokojnine pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).

Če imate kvalificirano digitalno potrdilo zahtevo za priznanje pravice do predčasne pokojnine: oddate elektronsko, preko spletne strani ZPIZ.

Lahko pa izpolnite predpisani obrazec zahteve za priznanje pravice do predčasne pokojnine, ki je objavljen na spletni strani ZPIZ. Izpolnjenemu obrazcu priložite še:

  • delovno knjižico in morebitna druga dokazila (npr. odločba o priznanju pokojninske dobe),
  • dokazilo o prenehanju obveznega zavarovanja (npr. akt o prenehanju delovnega razmerja, samozaposleni potrdilo o izbrisu iz Poslovnega registra Slovenije, zavarovanci, prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje, obrazec M-2 ipd.),
  • potrdilo delodajalca o obdobju in višini plačanih prispevkov za tekoče koledarsko leto,
  • potrdilo o regresu za letni dopust v letu uveljavljanja pravice do predčasne pokojnine (prejem celotnega ali sorazmernega dela regresa za letni dopust) in
  • morebitno dokazilo o zaposlitvi v tujini.

Izpolnjen zahtevek za priznanje pravice do predčasne pokojnine skupaj z dokazili lahko oddate  po pošti ali osebno na najbližji območni enoti ZPIZ.

Za kakršnekoli dodatne informacije in pojasnila v zvezi z upokojitvijo se lahko obrnete na strokovne delavce ZPIZ:

 

II. SPLOŠNI POGOJI

Pravica do predčasne pokojnine je pogojena z  dopolnitvijo določene starosti in pokojninske dobe. Za pridobitev pravice do te pokojnine morata biti hkrati izpolnjena oba pogoja, ki se glede na spol zavarovanca ne razlikujeta.

Pogoji za pridobitev pravice do predčasne pokojnine so izpolnjeni ob dopolnitvi starosti 60 let in 40 let pokojninske dobe.  

 

III. ODMERA PREDČASNE POKOJNINE

Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove  tako kot starostna pokojnina.

Tako odmerjena pokojnina se nato za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti:

  • 64 let in 6 mesecev (ženska) oziroma
  • 65 let (moški)

zmanjša za 0,3 odstotka.

Zmanjšanje pokojnine ne sme znašati več kot znaša zmanjšanje za pet let manjkajoče starosti, to je 18 odstotkov.

Zmanjšanje pokojnine je trajno. Poznejša dopolnitev starosti, predpisane za pridobitev pravice do starostne pokojnine, na pridobljeno pravico nima nobenega vpliva.

 

IV. IZPLAČILO 20 ODSTOTKOV PREDČASNE POKOJNINE

Osebi, ki je ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do predčasne pokojnine obvezno vključena v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas, in ostane še naprej v zavarovanju v nespremenjenem obsegu, se na njeno zahtevo izplačuje 20 odstotkov predčasne pokojnine, do katere bi bila upravičena na dan njene uveljavitve. Do izplačila navedenega zneska je upravičena od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve.

Tako izplačilo pokojnine je časovno omejeno do prenehanja zavarovanja za polni delovni oziroma zavarovalni časi ali do morebitne uveljavitve delne pokojnine.

Pri upravičencih do izplačila 20 odstotkov predčasne pokojnine, ki so to pravico uveljavili pred uveljavitvijo novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (pred 1. 1. 2016) in so ostali obvezno zavarovani v nespremenjenem obsegu, ki pa je bil krajši od polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, se 20 odstotkov predčasne pokojnine preneha izplačevati ob dopolnitvi 65 let starosti, razen v primeru, če se obvezno zavarujejo za polni delovni oziroma zavarovalni čas.

Upravičenci do izplačila 20 odstotkov predčasne pokojnine, ki se jim je ta del pokojnine prenehal izplačevati ob dopolnitvi 65 let starosti, lahko to izplačilo ponovno uveljavijo, če se obvezno vključijo v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom.

Pri ugotavljanju pogojev za izplačevanje 20 odstotkov predčasne pokojnine se za izpolnitev pogoja pokojninske dobe za pridobitev pravice do predčasne pokojnine ne upošteva dodana doba, pridobljena na podlagi obveznega dodatnega oziroma poklicnega zavarovanja.

V primeru, da se oseba, ki je uveljavila izplačilo dela predčasne pokojnine, pozneje odloči uveljaviti pravico do predčasne pokojnine, ker še ne izpolnjuje pogojev za starostno pokojnino, se ji višina zmanjšanja pokojnine določi upoštevaje število manjkajočih mesecev do dopolnitve starosti 65 let (moški) oziroma 64 let in 6 mesecev (ženska).

V primeru, da zavarovanec med uživanjem izplačila 20 odstotkov predčasne pokojnine, izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, to dejstvo ne vpliva na izplačilo dela predčasne pokojnine.

 

V. IZPOLNJEVANJE POGOJEV PO PREJŠNJIH PREDPISIH

Oseba, ki je izpolnila pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih, veljavnih do 31. decembra 2012 in izpolnjuje ali izpolni tudi pogoje za pridobitev pravice do predčasne pokojnine ter ostane v zavarovanju za polni delovni oziroma zavarovalni čas, lahko zahteva izplačilo 20 odstotkov pokojnine po predpisu, ki si ga sama izbere. Uveljavitev izplačila 20 odstotkov pokojnine po enem izmed predpisov nima za posledico izgube pravice do odmere pokojnine po drugem predpisu.

 

ZGIBANKA - Predčasna pokojnina v letu 2018

ZGIBANKA - Predčasna pokojnina v letu 2017

ZGIBANKA - Predčasna pokojnina v letu 2016

ZGIBANKA - Kako in do kolikšne predčasne pokojnine v letu 2015

ZGIBANKA - Kako in do kolikšne predčasne pokojnine v letu 2014

 

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50