Delna pokojnina

ZGIBANKA 2016 - Delna pokojnina

1. KDO LAHKO UVELJAVI DELNO POKOJNINO?

Delna pokojnina je posebna vrsta pokojnine, namenjena lažjemu prehodu iz aktivnega statusa v status uživalca pokojnine. Prehod namreč v praksi mnogim povzroča številne, zlasti še psihične težave. V času uživanja delne pokojnine ima njen upravičenec sočasno dva statusa: status zavarovanca ter uživalca pokojnine, ki vsak zase zagotavljata ustrezne pravice in zahtevata izpolnjevanje z njima pogojenih obveznosti.

Do delne pokojnine so upravičeni le z zakonom določeni zavarovanci, ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot: delavci v delovnem razmerju, samozaposlene osebe, družbeniki ali kmetje.

Našteti zavarovanci lahko pri zavodu zahtevajo delno pokojnino, če na dan njene uveljavitve izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do:

  • predčasne ali
  • starostne pokojnine in

ostanejo v obveznem zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar najmanj 2 uri dnevno ali 10 ur tedensko.

Pogoj glede obsega obveznega zavarovanja upravičencev do delne pokojnine je bil pred novelo ZPIZ-2B, uveljavljeno s 1. 1. 2016, strožji. Pred uveljavitvijo novele so morali zavarovanci, ki so izpolnili pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine, za uveljavitev pravice do delne pokojnine ostati v obveznem zavarovanju v obsegu najmanj 4 ure dnevno ali 20 ur tedensko.

 

2. KOLIKO ZNAŠA DELNA POKOJNINA?

Delna pokojnina se odmeri od predčasne ali starostne pokojnine upravičenca na dan njene uveljavitve, in sicer v odstotku, ki ustreza skrajšanju polnega delovnega časa. Tako določen znesek delne pokojnine se poveča za 5 odstotkov.

Navedeno povečanje pa je časovno omejeno do dopolnitve 65. leta starosti.

V primeru, da upravičenec v času prejemanja delne pokojnine spremeni obseg zavarovanja, o čemer mora obvestiti zavod, to vpliva na višino delne pokojnine. Novi znesek delne pokojnine, ki ustreza spremembi obsega zavarovanja, se mu izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po nastali spremembi.

 

3. MOŽNOSTI PO PRENEHANJU UŽIVANJA DELNE POKOJNINE

Zavarovanec, ki je uveljavil pravico do delne pokojnine, ima po prenehanju obveznega zavarovanja na voljo več različnih možnosti. Tako lahko zahteva:

  • da se mu začne izplačevati predčasna ali starostna pokojnina, ugotovljena ob odmeri delne pokojnine, z vsemi, v času njenega uživanja izvedenimi uskladitvami (ki jih je sicer že bila deležna delna pokojnina) ali
  • odstotno povečanje predčasne ali starostne pokojnine, ugotovljene ob odmeri delne pokojnine, glede na dejansko dopolnjeno pokojninsko dobo v času prejemanja delne pokojnine in starost na dan uveljavitve tega povečanja ali
  • ponovno odmero predčasne ali starostne pokojnine ali odmero starostne pokojnine, ob upoštevanju osnov, od katerih so plačani prispevki, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo in starost ob prenehanju uživanja delne pokojnine.

 

4. IZPOLNJEVANJE POGOJEV PO PREJŠNJIH PREDPISIH

Oseba, ki je izpolnila pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih, veljavnih do 31. decembra 2012 in izpolnjuje ali izpolni tudi pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2013, lahko uveljavi pravico do delne pokojnine. Delna pokojnina se ji odmeri po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2013 dalje.

Uveljavitev pravice do delne pokojnine ima za posledico izgubo pravice do odmere starostne pokojnine po predpisih, veljavnih do 31. decembra 2012!

 

 

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50