Pravica do poklicne rehabilitacije, nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije in začasno nadomestilo

ZGIBANKA - Pravica do poklicne rehabilitacije, nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije in začasno nadomestilo

Priporočila strokovnim institucijam (izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije) za poročilo o poklicni rehabilitaciji

 

VSEBINA V SLOVENSKEM ZNAKOVNEM JEZIKU

 

 

Kaj je poklicna rehabilitacija

Poklicna rehabilitacija je celostni proces, v katerem se zavarovanec strokovno, fizično in psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo, tako da se lahko ustrezno zaposli oziroma ponovno vključi v delovno okolje.

Poklicna rehabilitacija je tudi usposobitev za opravljanje istega poklica ali dela, tako da se zavarovancu prilagodi delovno mesto z ustreznimi tehničnimi pripomočki.

Poklicna rehabilitacija je pravica in dolžnost delovnega invalida

(1) Pravico do poklicne rehabilitacije pridobi zavarovanec:

 • pri katerem je nastala II. kategorija invalidnosti;
 • ki na dan nastanka invalidnosti še ni dopolnil 55 let starosti;
 • ki se glede na preostalo delovno zmožnost lahko usposobi za drugo delo, ki ga bo opravljal s polnim delovnim časom.

(2) Pravico do poklicne rehabilitacije pridobi tudi zavarovanec:

 • pri katerem je nastala II. kategorija invalidnosti;
 • ki na dan nastanka invalidnosti še ni dopolnil 50 let starosti;
 • ki se glede na preostalo delovno zmožnost lahko usposobi za drugo delo, ki ga bo opravljal s     krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno.

Zavarovanec, ki pridobi pravico do poklicne rehabilitacije, se je dolžan usposabljati za delo pod pogoji in na način, kot ga določi zakon, ter v skladu z obveznostmi, ki so določene v posebni pogodbi o poklicni rehabilitaciji.

Poklicna rehabilitacija je lahko tudi izbirna pravica iz invalidskega zavarovanja

Pravica do poklicne rehabilitacije je lahko tudi izbirna pravica zavarovanca.

Pravico lahko uveljavi delovni invalid II. kategorije tudi po dopolnjenem 50. letu oziroma 55.  letu starosti  s preostalo delovno zmožnostjo in delovni invalid III. kategorije invalidnosti.

Navedene kategorije zavarovancev lahko uveljavijo pravico do poklicne rehabilitacije namesto pravice do premestitve ali pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno, in sicer pred dopolnjeno starostjo 65 let.                                      

Tako zahtevo lahko zavarovanec poda najkasneje na dan obravnave na invalidski komisiji I. stopnje.

 

VSEBINA V SLOVENSKEM ZNAKOVNEM JEZIKU

 

 

Načini poklicne rehabilitacije

Poklicna rehabilitacija se uresničuje na različne načine, ki morajo biti prilagojeni sposobnostim delovnega invalida. Poklicna rehabilitacija se lahko opravi z:

 • s kratkotrajnim usposabljanjem in izobraževanjem;
 • s praktičnim delom na ustreznem delovnem mestu pri delodajalcu oziroma v drugih oblikah delovnega usposabljanja;
 • z izobraževanjem na ustreznih šolah in z drugimi oblikami izobraževanja.

Posebna oblika poklicne rehabilitacije je tudi izobraževanje ob delu v času, ko je delovni invalid že premeščen na drugo delovno mesto s polnim delovnim časom, vendar se usposablja za delo po izobraževalnih programih šole ali drugem programu izobraževanja. S takšnim načinom poklicne rehabilitacije mora delovni invalid izrecno soglašati.

Za poklicno rehabilitacijo se šteje tudi čas privajanja na delo, za katerega se je zavarovanec s poklicno rehabilitacijo usposobil, če je to potrebno, da bi lahko z normalnim delovnim učinkom opravljal drugo ustrezno delo.

Uspešno končana poklicna rehabilitacija je podlaga, da zavarovanec pridobi pravico do premestitve na drugo delovno mesto oziroma pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno, na drugem delu.

VSEBINA V SLOVENSKEM ZNAKOVNEM JEZIKU

 

 

Delovno razmerje v času poklicne rehabilitacije in štetje zavarovalne dobe

V času poklicne rehabilitacije ostane delovni invalid v delovnem razmerju pri delodajalcu, pri katerem je bil zaposlen ob nastanku invalidnosti. V tem času ne prejema plače, temveč nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije. Delovnemu invalidu, ki je bil ob nastanku invalidnosti brezposeln, se čas, prebit na poklicni rehabilitaciji, šteje v zavarovalno dobo.

VSEBINA V SLOVENSKEM ZNAKOVNEM JEZIKU

 

 

Kdo zagotovi poklicno rehabilitacijo - pogodba o poklicni rehabilitaciji

Poklicno rehabilitacijo je dolžan zagotoviti delodajalec, pri katerem je bil delovni invalid ob nastanku invalidnosti v delovnem razmerju. Če zavarovanec ob nastanku invalidnosti ni bil v delovnem razmerju, oziroma je bil brezposeln ali ni bil zavarovan, mu poklicno rehabilitacijo zagotovi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje.

Pravica do poklicne rehabilitacije se uresniči na podlagi pogodbe o poklicni rehabilitaciji, ki jo podpiše delovni invalid, njegov delodajalec in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če pa zavarovanec ni bil v delovnem razmerju oziroma zavarovan, pa namesto delodajalca podpiše pogodbo Zavod RS za zaposlovanje.

S pogodbo o poklicni rehabilitaciji se natančno določi oblika oziroma način poklicne rehabilitacije, roki za nastop in trajanje poklicne rehabilitacije, natančnejši pogoji za usposabljanje zavarovanca za delo, pogoji ter roki za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi po končani poklicni rehabilitaciji. S pogodbo se določijo tudi druge pravice in obveznosti pogodbenih strank.

Stroške poklicne rehabilitacije nosi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

VSEBINA V SLOVENSKEM ZNAKOVNEM JEZIKU

 

 

Druge pravice v zvezi s poklicno rehabilitacijo

V zvezi s poklicno rehabilitacijo lahko pridobi zavarovanec še nekatere druge pravice, in sicer:

 • pravico do prilagoditve prostorov in delovnih mest na stroške Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki omogoča zavarovancem, ki so pridobili pravico do poklicne rehabilitacije uspešno poklicno rehabilitacijo in zaposlitev,
 • pravico do prilagoditve delovnega mesta z ustreznimi tehničnimi pripomočki, da se delovnemu invalidu omogoči usposobitev za opravljanje istega poklica ali dela,
 • pravico do nastanitve, če je glede na oddaljenost zavarovančevega bivališča od šole, podjetja za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb oziroma od delodajalca, kjer je na poklicni rehabilitaciji, nujno potrebna vožnja s prevoznimi sredstvi, zavarovanec pa se glede na stanje invalidnosti ne more voziti z javnimi prevoznimi sredstvi in mu tudi ni priskrbljen poseben prevoz,
 • pravico do povračila potnih stroškov, če je delovni invalid napoten v drug kraj zaradi poklicne rehabilitacije in
 • pravico do nadomestil v zvezi s poklicno rehabilitacijo (nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije, začasno nadomestilo).

VSEBINA V SLOVENSKEM ZNAKOVNEM JEZIKU

 

 

Prikaz nadomestil in njihove odmere v zvezi s pravico do poklicne rehabilitacije

Nadomestila v zvezi s pravico do poklicne rehabilitacije se enako kot nadomestilo za invalidnost in delno nadomestilo odmerijo v različnih odstotkih od invalidske pokojnine, ki bi zavarovancu pripadala na dan nastanka invalidnosti. Odmera je odvisna od podlage  zavarovanja in delovno-pravnega položaja zavarovanca. Odmerjena denarna nadomestila v zvezi s poklicno rehabilitacijo se usklajujejo enako kot pokojnine.

Odmerne odstotke v različnih delovno-pravnih položajih zavarovanca prikazuje naslednja preglednica:

 

Vrsta nadomestila in podlaga v zavarovanje po ZPIZ-2    

Začetek izplačevanja

% od invalidske pokojnine

Časovna omejitev oziroma obdobje izplačevanja

a.

Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije

Vse podlage zavarovanja

od pridobitve pravice do PR

130%

40% - izobraževanje ob delu

do končane poklicne rehabilitacije

b.

Začasno nadomestilo

14. člen - v delovnem razmerju

od dneva končane PR

100%

do pričetka dela na novem delovnem mestu pri delodajalcu *

c.

Začasno nadomestilo

Ostali zavarovanci 15.,16.,17.,18.,19.,20.,21 in 25. člen

od dneva končane PR

50%

do dneva ponovne zaposlitve, vendar največ 2 leti

*To nadomestilo bremeni delodajalca

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50