Pravica do premestitve na drugo delovno mesto in nadomestilo za invalidnost

ZGIBANKA - Pravica do premestitve na drugo delovno mesto in nadomestilo za invalidnost 

1. Pravica do premestitve na drugo delovno mesto

 Pravico do premestitve ima:

 •  zavarovanec po končani poklicni rehabilitaciji, ki se je usposobil za drugo delo, ki ga bo opravljal s polnim delovnim časom;
 • zavarovanec, pri katerem je nastala II. kategorija invalidnosti, ki je starejši od 55 let in mu ni zagotovljena poklicna rehabilitacija, vendar je zmožen za delo na drugem delovnem mestu brez poprejšnje usposobitve;
 • zavarovanec, pri katerem je nastala III. kategorija invalidnosti, če je pri njem delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50 odstotkov, ali
 • delovni invalid III. kategorije invalidnosti, če lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerem dela.

Pravico do premestitve zagotovi zavarovancem, delovnim invalidom, ki imajo sklenjeno delovno razmerje v Republiki Sloveniji, njihov delodajalec. Zavarovanec, ki ob nastanku invalidnosti ni bil obvezno zavarovan, in zavarovanec, ki je izgubil delo ali po lastni krivdi prekinil delovno razmerje oziroma obvezno zavarovanje ob ali po nastanku invalidnosti, pridobi pravico nadomestila za invalidnost, če se v roku 30 dni po dokončnosti odločbe o priznani pravici do premestitve ali po prenehanju delovnega razmerja ali zavarovanja prijavi pri zavodu za zaposlovanje.

2. Pravica do nadomestila za invalidnost

Pravica do nadomestila za invalidnost je pravica do denarnega nadomestila, ki je povezana s kategorijo invalidnosti in delovno pravnim statusom delovnega invalida.

Pravico do nadomestila za invalidnost pridobi:

 • delovni invalid s priznano pravico do premestitve po končani poklicni rehabilitaciji;
 • delovni invalid II. kategorije invalidnosti po dopolnjenem 55. letu starosti s preostalo delovno zmožnostjo in
 • delovni invalid III. kategorije invalidnosti, če je njegova delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50% ali če še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu na katerem dela, če:
 • je bil ob nastanku invalidnosti brezposeln oziroma ni bil obvezno zavarovan;
 • mu je delovno razmerje prenehalo na podlagi pozitivnega mnenja komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi ali neodvisno od njegove volje ali krivde;
 • je delovno razmerje prekinil po lastni volji ali krivdi;
 • se je zaposlil na drugem delovnem mestu.

3. Odmera nadomestila za invalidnost

Nadomestilo za invalidnost se odmeri od osnove, to je od invalidske pokojnine delovnega invalida, ki bi mu pripadala na dan nastanka invalidnosti in je tako v celoti individualizirano, saj upošteva tudi vzrok za nastanek invalidnosti.

Nadomestilo za invalidnost se odmeri od osnove najmanj v višini 57,25 odstotka najnižje pokojninske osnove. Osebam, ki niso vključene v obvezno zavarovanje, se odmeri najmanj v višini najnižje pokojnine.

Nadomestilo za invalidnost se zavarovancu s priznano pravico do premestitve po končani poklicni rehabilitaciji in zavarovancu, pri katerem je nastala II. kategorija invalidnosti po dopolnjenem 55. letu starosti, odmeri:

 • v višini 60 odstotkov invalidske pokojnine, če ob nastanku invalidnosti ni bil zaposlen oziroma ni bil obvezno zavarovan,
 • v višini 80 odstotkov invalidske pokojnine, če mu je delovno razmerje prenehalo na podlagi pozitivnega mnenja komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi ali neodvisno od njegove volje ali krivde,
 • v višini 40 odstotkov invalidske pokojnine, če je delovno razmerje prekinil po lastni volji ali krivdi po dopolnitvi 58 let starosti,
 • v višini 20 odstotkov invalidske pokojnine, če je delovno razmerje prekinil po lastni volji ali krivdi pred dopolnitvijo 58 let starosti,
 • v višini 20 odstotkov invalidske pokojnine, če se je zaposlil na drugem delovnem mestu.

Zavarovancu pri katerem je nastala invalidnost III. kategorije, v primeru, ko je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50 odstotkov ali če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerem dela, se nadomestilo odmeri:

 • v višini 40 odstotkov invalidske pokojnine, če ob nastanku invalidnosti ni bil zaposlen oziroma obvezno zavarovan,
 • v višini 60 odstotkov invalidske pokojnine, če mu je delovno razmerje prenehalo na podlagi pozitivnega mnenja komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi ali neodvisno od njegove volje ali krivde,
 • v višini 25 odstotkov invalidske pokojnine, če je delovno razmerje prekinil po lastni volji ali krivdi,
 • v višini 35 odstotkov invalidske pokojnine, če se je zaposlil na drugem delovnem mestu.

Tako odmerjeno nadomestilo za invalidnost se usklajuje enako kot pokojnine.

4. Zagotavljanje nadomestila za invalidnost

Zavod zagotavlja, odmerja, usklajuje in izplačuje nadomestilo za invalidnost za dneve dela in za druge dneve, za katere imajo zavarovanci po posebnih predpisih pravico do nadomestila za čas odsotnosti z dela.

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50