Pravice in postopek uveljavljanja pravic na podlagi invalidnosti

ZGIBANKA - Pravice in postopek uveljavljanja pravic na podlagi invalidnosti 2014

1. SPLOŠNO O INVALIDNOSTI

Pravice na podlagi invalidnosti so pogojene z obstojem invalidnosti, ki jo ugotavlja invalidska komisija zavoda in pogoji, ki jih določa zakon.

Invalidnost je posledica sprememb v zdravstvenem stanju, ki  jih  ni  mogoče  odpraviti z  zdravljenjem ali  ukrepi medicinske rehabilitacije, ki zavarovancu zmanjšajo zmožnost  za  zagotovitev oziroma  ohranitev delovnega mesta  oziroma  za  poklicno  napredovanje.  Vzroki za nastanek invalidnosti so lahko poškodba pri delu, poklicna bolezen, bolezen in poškodba zunaj dela.

Natančnejše pogoje o tem, kdaj je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, določa zakon. Poškodba,  ki  jo  utrpi  zavarovanec na  redni  poti  od stanovanja do  delovnega mesta ali nazaj, se od  1. 1. 2013 šteje kot poškodba pri delu le, če prevoz organizira delodajalec.

Invalidnost se razvršča  v tri kategorije:

 • I. kategorija – če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali ni zmožen opravljati svojega poklica in nima več preostale delovne zmožnosti;
 • II. kategorija – če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za 50% ali več;
 • III. kategorija – če zavarovanec ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravlja določeno delo s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50% ali če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerem dela.

Kot  svoj poklic se šteje delo na  delovnem mestu, na katerem zavarovanec dela, in vsa dela, ki ustrezajo zavarovančevim telesnim in  duševnim zmožnostim, za katera ima ustrezno  strokovno izobrazbo, dodatno usposobljenost in delovne izkušnje, ki se zahtevajo za določena dela, v skladu z zakoni ali kolektivnimi pogodbami.

Za   samozaposleno  osebo,  družbenika  in   kmeta se  kot  svoj poklic šteje  opravljanje dejavnosti, na podlagi katere je zavarovan in vsa dela, ki ustrezajo zavarovančevim telesnim in duševnim zmožnostim, za katera ima ustrezno strokovno izobrazbo, dodatno usposobljenost in delovne izkušnje.

Pri  invalidnosti  II.  ali  III.  kategorije se  obvezno ugotavlja preostala delovna zmožnost zavarovanca.

Preostala delovna zmožnost je podana:

 • če zavarovanec lahko dela s polnim delovnim časom in z delovnim naporom,  ki ne  poslabša njegove invalidnosti, na drugem delovnem mestu, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi oziroma usposobljenosti ali
 • če se zavarovanec s poklicno rehabilitacijo lahko usposobi za drugo delo s polnim delovnim časom na drugem delovnem mestu ali
 • če se zavarovanec s poklicno rehabilitacijo lahko usposobi za drugo delo za najmanj štiri ure dnevno ali
 • če zavarovanec lahko opravlja delo najmanj štiri ure dnevno.

Drugo delovno mesto mora ustrezati zavarovančevemu zdravstvenemu stanju oziroma naravi spremembe v njegovem zdravstvenem stanju, saj invalidnosti ne sme poslabšati. Izbira drugega delovnega mesta je odvisna zlasti od:

 • ocene preostale delovne zmožnosti,
 • zavarovančeve  splošne  in  strokovne  izobrazbe, delovnih izkušenj, osebnih lastnosti, pripravljenosti za določeno delo,
 • delovnih  razmer  pri  delodajalcu,  opremljenosti delovnega mesta in ustreznosti delovnega okolja.

2. OBVEZNOST KONTROLNIH PREGLEDOV

Kontrolni pregledi so obvezni v primerih, ko se pravice na podlagi invalidnosti pridobijo pred dopolnjenim 45. letom starosti. Opravljajo se praviloma najmanj enkrat na vsakih pet let, lahko tudi v krajših oziroma daljših obdobjih. Kontrolni pregled se lahko določi tudi po dopolnitvi 45. leta starosti.

Zavarovanca se lahko kadarkoli pozove na kontrolni pregled, na katerem se ponovno ugotovi stanje invalidnosti.

Zapadli mesečni zneski prejemkov, priznani iz invalidskega zavarovanja se ne izplačajo uživalcu, ki v določenem roku ne predloži zahtevane medicinske dokumentacije o zdravljenju glavne bolezni po zadnji oceni  invalidske komisije, in  ki brez  upravičenega razloga ne pride v določenem roku na pregled, na katerem naj bi se znova ugotovilo stanje invalidnosti. Zadržani  mesečni zneski se  izplačajo uživalcu, ki v roku enega meseca od določenega roka predloži medicinsko dokumentacijo o zdravljenju glavne bolezni  po  zadnji  oceni  invalidske komisije in  se udeleži pregleda, na katerem naj bi se znova ugotovilo stanje invalidnosti.

3. KAKO UVELJAVITI PRAVICE IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA?

Postopek   za   uveljavljanje  pravic   iz   obveznega invalidskega zavarovanja se začne na zahtevo:

 • zavarovanca     oziroma     njegovega    zakonitega zastopnika,
 • osebnega zdravnika ali imenovanega zdravnika,
 • izvajalca  medicine  dela  v  soglasju  z  osebnim zdravnikom.

Če   se  postopek   začne  na   zahtevo  zavarovanca ali  njegovega zakonitega zastopnika  in  zahtevi  ni priložena obvezna medicinska dokumentacija, se le-ta zahteva od osebnega zdravnika zavarovanca.

Ko zavod  prejme  zahtevo  s  popolno medicinsko  in delovno  dokumentacijo,  se šteje, da je postopek  za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja uveden. To je pomembno zaradi trajanja postopka, saj mora pristojni organ zavoda izdati odločbo najpozneje v štirih mesecih od dneva uvedbe postopka.

V Uradnem listu RS je objavljen Pravilnik o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki ureja  organizacijo in  način  delovanja  izvedenskih organov zavoda, postopek  pri  podaji  izvedenskega mnenja, seznam obvezne medicinske dokumentacije in sestavine popolne  delovne dokumentacije, ki je potrebna za podajo izvedenskega mnenja v postopku za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja.

Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja se poda na predpisanem obrazcu, ki je objavljen v Uradnem listu RS.

V Uradnem listu RS so objavljeni:

 • Splošni akti Zavoda  za pokojninsko  in invalidsko zavarovanje Slovenije:
  -  Pravilnik o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije s Prilogo: Seznam obvezne medicinske dokumentacije za uveljavljanje pravic na podlagi invalidnosti in preostale delovne zmožnosti po 22. členu Pravilnika o organizaciji in načinu  delovanja  izvedenskih organov  Zavoda  za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
  -   Sklep o merilih in postopku za določanje višine sredstev  za  kritje  stroškov  prilagoditve prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za ohranitev zaposlitve delovnega invalida
  - Sklep o povračilu potnih stroškov
 • Obrazci:
  V  postopkih  za  uveljavljanje pravic  iz  obveznega invalidskega zavarovanja se uporabljajo obrazci, ki so  pomembni  tudi  za  osebne  zdravnike (obrazec za uvedbo postopka) in delodajalce ter izvajalce medicine dela (obrazci za delovno dokumentacijo).
  • Obrazec za uvedbo postopka:
   - Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja (OBR. IZ 1)
  • Obrazci za delovno dokumentacijo:
   - Delovna dokumentacija (OBR. DD-1)
   - Delovna anamneza / zavarovanec (OBR. DD-2 )
   - Delovna anamneza / zavarovanec (OBR. DD-2-MZ)
   - Delovna anamneza / Zavod za zaposlovanje
   (OBR. DD-3 )
   - Izjava predstavnika delodajalca
   Obrazci so dostopni tudi na spletnih straneh zavoda.

4. PRAVICA DO INVALIDSKE POKOJNINE

Pravico do invalidske pokojnine pridobi:

 • zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost I. kategorije;
 • zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo delo s polnim delovnim časom brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 55 let;
 • zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo delo s krajšim delovnim časom od polnega najmanj štiri ure dnevno brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, ker je star nad 50 let;
 • zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. ali III. kategorije in mu ni zagotovljena ustrezna zaposlitev, ker je dopolnil 65 let starosti.

5. PRAVICE NA PODLAGI PREOSTALE DELOVNE ZMOŽNOSTI

Pravica do poklicne rehabilitacije z usposobitvijo za delo s polnim delovnim časom ali za delo s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno in pravica do nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, ki gre zavarovancu na podlagi II. kategorije, če je invalidnost nastala do dopolnjenega 55. oziroma 50. leta starosti. Po končani poklicni rehabilitaciji pa gre zavarovancu II.  kategorije invalidnosti pravica  do premestitve na drugo delovno mesto oziroma pravica do dela na drugem delu s krajšim delovnim časom ter do začetka dela na drugem delu s polnim ali krajšim delovnim časom od polnega, pravica do začasnega nadomestila. Po začetku dela na drugem delu s polnim delovnim časom ali krajšim delovnim časom od polnega gre zavarovancu pravica do nadomestila za invalidnost oziroma pravica do delnega nadomestila.

Pravica do  premestitve na  drugo delovno mesto s polnim delovnim časom in pravica do nadomestila za invalidnost, ki gre zavarovancu II. kategorije s preostalo delovno zmožnostjo, pri katerem je nastala invalidnost po dopolnjenem 55. letu starosti in zavarovancu III. kategorije invalidnosti, ko je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50 % ali če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerem dela.

Pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega najmanj štiri ure dnevno oziroma najmanj 20 ur tedensko in pravica do delnega nadomestila, ki gre zavarovancu III. kategorije invalidnosti v primeru, ko zavarovanec ne more več delati s polnim delovnim časom  in  zavarovancu, pri  katerem  je  nastala  II. kategorija invalidnosti po dopolnjenem 55. letu starosti in ima preostalo delovno zmožnost za opravljanje dela, na katerem dela, ali za drugo delo vsaj s krajšim delovnim časom od polnega.

6. POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVIC NA PODLAGI PREOSTALE DELOVNE ZMOŽNOSTI

Pravice na podlagi II. in III. kategorije invalidnosti pridobi zavarovanec, če ob nastanku invalidnosti še ni dopolnil starosti 65 let in:

 • je vključen v obvezno zavarovanje – ne glede na pokojninsko dobo,
 • ni vključen v obvezno zavarovanje – če izpolnjuje pogoje zavarovalne oziroma pokojninske dobe, določene s tem zakonom, za pridobitev pravice do invalidske pokojnine.

Zavarovanci, zavarovani na podlagi drugega pravnega razmerja pridobijo pravice iz invalidskega zavarovanja le na podlagi I. kategorije, v primeru razvrstitve v II. kategorijo pa pravico do poklicne rehabilitacije.

Zavarovanec, ki ni vključen v obvezno zavarovanje na dan nastanka invalidnosti II. ali III. kategorije, mora izpolnjevati pogoje zavarovalne oziroma pokojninske dobe, določene za pridobitev pravice do invalidske pokojnine. Ti pogoji so izpolnjeni, če pokojninska doba zavarovanca pokriva najmanj eno tretjino obdobja od dopolnjenega 20. leta starosti do nastanka invalidnosti. Čas od dopolnitve predpisane starosti do dneva nastanka invalidnosti se strokovno imenuje delovna leta.

Zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost pred dopolnjenim 21. letom starosti, pridobi pravice iz invalidskega zavarovanja, če je:

 • ob   nastanku   invalidnosti  vključen  v  obvezno zavarovanje ali
 • če je dopolnil najmanj tri mesece zavarovalne dobe.

Delovna leta se izjemoma računajo drugače pri zavarovancu, ki  je  postal  invalid po  dopolnjenem 21. letu starosti, vendar pred dopolnjenim 30. letom. Tak zavarovanec pridobi pravice iz invalidskega zavarovanja, če z dopolnjeno pokojninsko dobo pokriva eno četrtino obdobja od dopolnjenega 20. leta starosti do dneva nastanka invalidnosti.

Zavarovancu z višjo strokovno izobrazbo se delovna leta štejejo od dopolnjenega 26. leta starosti. Zavarovancu, ki je pridobil visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, se delovna leta štejejo od dopolnjenega 29. leta starosti.

Zavarovanec, ki je bil ob nastanku invalidnosti II. ali III. kategorije pretežni del zavarovalne dobe zavarovan za ožji obseg pravic, ne  more  pridobiti pravic na podlagi preostale delovne zmožnosti.

7. TRAJANJE PRAVIC NA PODLAGI INVALIDNOSTI

Na podlagi invalidnosti pridobljene pravice trajajo, dokler traja stanje invalidnosti na podlagi katerega je bila pridobljena pravica, razen v primerih izgube ali omejitve uživanja pravic, določenih z zakonom.

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50