Slika družine

Izplačilo letnega dodatka v letu 2009

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je na seji dne 7.5.2009 sprejel ugotovitveni sklep o zneskih letnega dodatka v letu 2009.

Višina letnega dodatka za leto 2009 je določena s sklepom o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1.7.2008 (Ur. l. RS, št. 73/2008 z dne 18.7.2008) v naslednjih višinah:

  • Višji znesek letnega dodatka znaša 367,95 €
  • Nižji znesek letnega dodatka znaša 223,55 €

Mejo za izplačilo višjega oziroma nižjega zneska letnega dodatka predstavlja znesek osnove za odmero dodatnih pravic v mesecu, ko je letni dodatek izplačan in v maju 2009 znaša ta osnova 398,48 €.

Letni dodatek bo izplačan upravičencem skupaj z izplačilom rednih pokojnin za mesec maj 2009, v petek 29.5.2009.

Letni dodatek v višjem znesku 367,95 €

Do višjega zneska letnega dodatka so upravičeni uživalci pokojnin, katerih višina njihove pokojnine je enaka ali nižja od zneska osnove za odmero dodatnih pravic, ki znaša 398,48 €.

Letni dodatek v nižjem znesku 223,55 €

  • Nižji znesek letnega dodatka bo izplačan uživalcem pokojnin, katerih višina njihove pokojnine presega znesek osnove za odmero dodatnih pravic (398,48 €), in tudi določeni kategoriji uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja, in sicer uživalcem delnih invalidskih pokojnin, uživalcem nadomestil za čas poklicne rehabilitacije, uživalcem začasnih nadomestil in uživalcem nadomestil za invalidnost, če le ti ne prejemajo plače oziroma niso vključeni v obvezno zavarovanje ali pa so vključeni v obvezno zavarovanje in so zdravstveno zavarovani le kot uživalci pravic iz invalidskega zavarovanja (136.b člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Ur.l.RS, št. 109/2006).

Letni dodatek v sorazmernem delu (136. c. in č. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Ur.l.RS, št. 109/2006)

  • Uživalcem pokojnin, katerim se pokojnina izplačuje po določbah mednarodnih sporazumov o socialni varnosti v sorazmernem delu, bo znesek letnega dodatka izplačan v sorazmernem delu glede na število mesecev slovenske delovne dobe v odvisnosti od skupne delovne dobe.
  • Uživalcem družinskih oziroma vdovskih pokojnin, katerim se družinska oziroma vdovska pokojnina izplačuje ločeno, bo znesek letnega dodatka izplačan v sorazmernem delu; torej v višini pripadajočega dela glede na vsoto vseh posameznih delov pokojnin.
  • Uživalcem pokojnin oziroma invalidskih nadomestil, ki so pravico uveljavili v tekočem koledarskem letu, se bo letni dodatek izplačal v sorazmernem delu (po dvanajstinah), izračunanem glede na čas trajanja pravice do pokojnine oziroma invalidskega nadomestila v tem letu, pod pogojem, da v tem letu niso prejeli regresa za letni dopust ali so ga prejeli le v sorazmernem delu. Kot mesec uživanja dajatve se šteje mesec, v katerem jo je upravičenec prejemal najmanj 15 dni. Na enak način, opisanem v predhodnem odstavku, se bo izplačal letni dodatek tudi uživalcem, ki jim je pravica do pokojnine oziroma invalidskega nadomestila prenehala pred koncem meseca, v katerem se izplača letni dodatek.

Letni dodatek in akontacija dohodnine

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih dajatev upošteva veljavno zakonodajo in sicer Zakon o dohodnini in Zakon o davčnem postopku, ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 117/2006 in veljata od 1.1.2007 dalje.

Predmet obdavčitve po 40. členu Zakona o dohodnini je tudi letni dodatek.

Zaradi izplačila letnega dodatka pri rednem nakazilu pokojninskih in invalidskih dajatev za mesec maj 2009, bo pri nekaterih uživalcih pokojnine nastopil davčni odtegljaj. Davčni odtegljaj bo ustrezno višji tudi pri tistih uživalcih pokojnin, katerim se je akontacija davka v skladu z veljavno davčno zakonodajo odtegovala že do sedaj.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio