Slika družine

Izplačilo letnega dodatka v letu 2010

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je na seji dne 8.4.2010 sprejel ugotovitveni sklep o zneskih letnega dodatka v letu 2010.

Višina letnega dodatka za leto 2010 je določena s Sklepom o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1.1.2010 (Ur.l. RS, št. 7/2010 z dne 29.1.2010) in v 4. odstavku 4. člena Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Ur.l. RS, št. 98/2009 z dne 4.12.2009) od 1.1.2010 v naslednjih višinah:

  • Višji znesek letnega dodatka znaša 367,95 EUR
  • Nižji znesek letnega dodatka znaša 223,55 EUR

Mejo za izplačilo višjega oziroma nižjega zneska letnega dodatka predstavlja znesek osnove za odmero dodatnih pravic iz 57. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1;Ur.l.RS, št. 109/2006) v mesecu, ko je letni dodatek izplačan. V maju 2010 znaša ta osnova 407,65 EUR.

Letni dodatek bo izplačan upravičencem skupaj z izplačilom rednih pokojnin za mesec maj 2010, v ponedeljek 31.5.2010.

Letni dodatek v višjem znesku 367,95 EUR

Do višjega zneska letnega dodatka so skladno s 136. b členom ZPIZ-1 upravičeni uživalci pokojnin, katerih višina pokojnine je enaka ali nižja od zneska osnove za odmero dodatnih pravic, ki znaša 407,65 EUR.

Letni dodatek v nižjem znesku 223,55 EUR

Nižji znesek letnega dodatka bo skladno s 136. b členom ZPIZ-1 izplačan:

  • uživalcem pokojnin, katerih višina pokojnine presega znesek osnove za odmero dodatnih pravic (407,65 EUR);
  • uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja, po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem do vključno 31.12.1999;
  • uživalcem delnih invalidskih pokojnin, uživalcem nadomestil za čas poklicne rehabilitacije, uživalcem začasnih nadomestil ter uživalcem nadomestil za invalidnost, če le ti ne prejemajo plače oziroma niso vključeni v obvezno zavarovanje ali pa so vključeni v obvezno zavarovanje in so zdravstveno zavarovani le kot uživalci pravic iz invalidskega zavarovanja.

Letni dodatek v sorazmernem delu

Letni dodatek bo skladno s 136. c in č členom ZPIZ-1 v sorazmernem delu izplačan:

  • uživalcem pokojnin, katerim se pokojnina po določbah mednarodnih sporazumov o socialni varnosti izplačuje v sorazmernem delu, glede na število mesecev slovenske delovne dobe v odvisnosti od skupne delovne dobe;
  • uživalcem družinskih oziroma vdovskih pokojnin, katerim se družinska oziroma vdovska pokojnina izplačuje ločeno, torej v višini pripadajočega dela glede na vsoto vseh posameznih delov pokojnin;
  • uživalcem pokojnin oziroma invalidskih nadomestil, ki so pravico uveljavili v tekočem koledarskem letu. Sorazmerni del letnega dodatka bo izplačan po dvanajstinah in bo izračunan glede na čas trajanja pravice do pokojnine oziroma invalidskega nadomestila v tem letu, pod pogojem, da uživalci v tem letu niso prejeli regresa za letni dopust ali so ga prejeli le v sorazmernem delu. Kot mesec uživanja dajatve se šteje mesec, v katerem jo je upravičenec prejemal najmanj 15 dni. Na enak način se bo izplačal letni dodatek tudi uživalcem, ki jim je pravica do pokojnine oziroma invalidskega nadomestila prenehala pred koncem meseca, v katerem se izplača letni dodatek.

Letni dodatek in akontacija dohodnine

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih dajatev upošteva veljavno zakonodajo in sicer Zakon o dohodnini in Zakon o davčnem postopku (Ur.l. RS, št. 117/2006 s spremembami), ki veljata od 1.1.2007 dalje.

Predmet obdavčitve po 40. členu Zakona o dohodnini je tudi letni dodatek. V mesecu maju 2010 bo zaradi izplačila letnega dodatka davčni odtegljaj ustrezno višji pri tistih uživalcih pokojnin, katerim se je akontacija dohodnine že do sedaj odtegovala v skladu z veljavno davčno zakonodajo. Akontacija dohodnine ne bo obračunana zaradi izplačila letnega dodatka v mesecu maju tistim uživalcem pokojninskih in invalidskih dajatev, katerih višina ne preseže meje, pri kateri nastopi davčni odtegljaj.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio