Slika družine

105. člen ZMEPIZ-1

105. člen ZMEPIZ-1

(prekrški v zvezi s posredovanjem podatkov)

 

(1) Z globo od 5.000 eurov do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki zaposluje 500 ali več delavcev:

  • če v predpisanem roku ne vloži prijave v zavarovanje, odjave iz zavarovanja ali prijave spremembe med zavarovanjem za zavarovanca (prvi odstavek 32. člena);
  • če v predpisanem roku ne vloži prijave podatkov o osnovah v preteklem koledarskem letu in prijave sprememb teh podatkov za vsakega zavarovanca (107. člen);
  • če davčnemu organu na predpisan način in v predpisanih rokih ne posreduje obračuna davčnih odtegljajev z vsemi predpisanimi podatki ali ne posreduje obračuna davčnih odtegljajev s spremembami teh podatkov (drugi odstavek 32. člena);
  • če davčnemu organu v predpisanem roku ne posreduje popravkov obračuna davčnega odtegljaja z vsemi predpisanimi podatki (četrti odstavek 66. člena);
  • če v prijavah ali obračunih davčnega odtegljaja iz prejšnjih alinej tega odstavka sporoči napačne podatke (32., 66. in 107. člen);
  • če ne posreduje, dopolni oziroma popravi podatkov v roku iz drugega odstavka 52. člena tega zakona;
  • če ne popravi podatkov v roku iz tretjega oziroma četrtega odstavka 66. člena oziroma prvega odstavka 69. člena tega zakona.

 

(2) Z globo od 2.500 eurov do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki zaposluje 200 ali več delavcev in manj kot 500 delavcev če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

 

(3) Z globo od 1.500 eurov do 2.500 eurov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja drugo dejavnost, razen oseb, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, in zaposluje več kot 10 in manj kot 200 delavcev, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

 

(4) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja drugo dejavnost, razen oseb, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, in zaposluje 10 ali manj delavcev, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

 

(5) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek delodajalec, ki opravlja kmetijsko dejavnost in ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ter delodajalec, ki je fizična oseba in ne opravlja dejavnosti, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

 

(6) Z globo 700 eurov se kaznuje posameznik, ki kot samozaposleni, družbenik, kmet ali oseba, zaposlena pri tujem delodajalcu:

 

v predpisanem roku ne vloži prijave v zavarovanje, odjave iz zavarovanja ali prijave spremembe med zavarovanjem (33. oziroma 34. člen) ali

v prijavi v zavarovanje, odjavi iz zavarovanja ali prijavi spremembe med zavarovanjem sporoči napačne podatke (33. oziroma 34. člen).

 

(7) Z globo 1.000 eurov se kaznuje stečajni oziroma likvidacijski upravitelj, ki v predpisanem roku ne vloži prijav podatkov in prijav sprememb podatkov v skladu z določbami 41. in 107. člena tega zakona.

 

(8) Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek zavezanec za prijavo ali zavezanec za prijavo o osnovah iz 36., 37., 38., 42. in 43. člena tega zakona, če stori prekršek iz prve, druge, tretje, šeste ali sedme alineje prvega odstavka tega člena ali prekršek iz šestega odstavka tega člena.

 

(9) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek zavezanec za prijavo, zavezanec za prijavo o osnovah in zavezanec za plačilo prispevkov, ki pooblaščeni osebi zavoda pri preverjanju pravilnosti prijavljenih podatkov ne omogoči vpogleda v dokumentacijo v skladu z prvim odstavkom 65. člena tega zakona.

 

(10) Z globo od 750 eurov do 2.000 eurov se kaznuje delodajalec, ki zavarovancu ne izroči kopije odjave iz zavarovanja v skladu s tretjim odstavkom 30. člena tega zakona.

 

(11) Z globo 450 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku ali pri državnem organu, ki je delodajalec in stori prekršek iz prvega, drugega, tretjega, četrtega ali desetega odstavka tega člena (30. in 32. člen).

 

(12) Z globo 450 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pri pravni osebi, ki je zavezanec za prijavo ali zavezanec za prijavo o osnovah po 36., 37., 38., 39., 42., 43. in 44. členu tega zakona, če ta zavezanec stori prekršek iz prve, druge, tretje, šeste ali sedme alineje prvega odstavka tega člena ali prekršek šestega odstavka tega člena.

 

(13) Z globo 450 eurov se kaznuje za prekršek oseba, ki ne varuje tajnosti osebnih podatkov v skladu s 102. členom tega zakona.

 

(14) Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio