Družinski pomočniki

Opis zavarovancev

Vrste zavarovanja

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3)

Plačevanje prispevkov (vrste in stopnje, zavezanci, osnove, obrazci in roki)

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

 

Opis zavarovancev

Obvezno se zavarujejo družinski pomočniki, upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih, ki urejajo socialnovarstvene prejemke.

Vrste zavarovanja

 

Družinski pomočniki so z eno prijavo hkrati vključeni v vsa štiri obvezna socialna zavarovanja:

 

  • pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

  • zdravstveno zavarovanje,

  • zavarovanje za primer brezposelnosti,

  • zavarovanje za starševsko varstvo.

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3)

 

Prijavo v zavarovanje in odjavo iz zavarovanja ter prijavo sprememb med zavarovanjem vlaga center za socialno delo na podlagi izdane odločbe o izbiri družinskega pomočnika.

Plačevanje prispevkov

 

Vrste in stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

 

  • prispevek zavarovanca (po stopnji 15,5 odstotka od osnove),

  • prispevek delodajalca (po stopnji 8,85 odstotka od osnove).

 

Zavezanec za plačevanje prispevkov:

 

  • zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca je sam zavarovanec – te prispevke v njegovem imenu obračuna in plača pristojna občina,

  • zavezanec za plačilo prispevka delodajalca je pristojna občina.

 

Osnova za obračun in plačilo prispevkov:

Osnova za plačilo prispevka je znesek delnega plačila za izgubljeni dohodek.

 

Obrazci in roki

Pristojna občina ob izplačilu delnega plačila za izgubljeni dohodek obračuna prispevke na obrazcu REK-1b in jih plača v roku petih dni od izplačila.

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

 

Podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, in o obdobjih zavarovanja za družinske pomočnike na obrazcih M-4 posreduje center za socialno delo na podlagi podatkov o izplačanih delnih plačilih za izgubljeni dohodek, ki jih zagotavlja pristojna občina.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji
Izdelava: MMstudio