ZPIZ - Test podpisne komponente
SFARPP100000
Podpisna komponenta