Vdovska pokojnina v letu 2018

I. POGOJI ZA PRIDOBITEV VDOVSKE POKOJNINE

Pridobitev pravice do vdovske pokojnine je odvisna od izpolnitve splošnih in posebnih pogojev. Splošni pogoji morajo biti izpolnjeni na strani umrlega zavarovanca ali uživalca določenih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, posebni pa na strani vdove oziroma vdovca.

A. Splošni pogoji na strani umrlega

Če je bil umrli zavarovanec, so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, če je:

 • izpolnil z ZPIZ-2 določene pogoje za pridobitev pravice do predčasne, starostne oziroma invalidske pokojnine, pri čemer se njegova smrt šteje kot nastanek I. kategorije invalidnosti.

Če je bil umrli uživalec pravic, pa so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, če je užival:

 • predčasno, starostno ali invalidsko pokojnino iz obveznega zavarovanja ali
 • pravice na podlagi invalidnosti iz obveznega zavarovanja.

Če je zavarovanec oziroma uživalec pravic umrl zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pridobi vdova ali vdovec pravico do vdovske pokojnine ne glede na to, koliko pokojninske dobe je dopolnil umrli!

Pri ugotavljanju pogojev za pridobitev pravice do vdovske pokojnine ima enake posledice kot smrt zavarovanca ali uživalca pravic tudi pravnomočna odločba o razglasitvi za mrtvega.

B. Posebni pogoji

VDOVA oziroma VDOVEC

Vdova oziroma vdovec v letu 2018 praviloma pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je:

1. dopolnil(a) 56 let starosti oziroma

2. ne glede na starost, če:

 • je bil(a) do smrti zavarovanca ali uživalca pravic popolnoma nezmož(e)n(a) za delo ali je to postal(a) v enem letu po njegovi/njeni smrti ali
 • ji/mu je po smrti zavarovanca ali uživalca pravic ostal otrok ali več otrok, ki imajo pravico do družinske pokojnine, vdova oziroma vdovec pa jih je dolž(a)n(a) preživljati. V primeru, da je v času trajanja na ta način pridobljene pravice do vdovske pokojnine postal(a) popolnoma nezmož(e)n(a) za delo, obdrži pravico do pokojnine toliko časa, dokler je podana takšna nezmožnost.

Če je vdova oziroma vdovec med trajanjem pravice do vdovske pokojnine, pridobljene ne glede na starost (zaradi popolne nezmožnosti za delo ali otrok, upravičenih do družinske pokojnine, ki jih je dolž(a)n(a) preživljati), dopolnil(a) 56 let, to pravico obdrži trajno. V primeru, da ji/mu je tako pridobljena pravica do vdovske pokojnine prenehala, še preden je dopolnil(a) 56 let starosti, pa jo lahko ob dopolnitvi navedene starosti ponovno uveljavi, če ji/mu je pravica do vdovske pokojnine prenehala potem, ko je že dopolnil(a) 51 let starosti.

3. Vdova oziroma vdovec lahko izjemoma pridobi pravico do vdovske pokojnine po poteku čakalne dobe, če do smrti zavarovanca ali uživalca pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja še ni dopolnil(a) 56 let starosti, dopolnil(a) pa je že 51 let. Čakalna doba traja do dopolnitve starosti 56 let.

Vdova lahko pridobi vdovsko pokojnino tudi, če se ji  je otrok umrlega zavarovanca ali uživalca pravic rodil najkasneje 300 dni po njegovi smrti.

Po smrti zavarovanca oziroma uživalca pravic pridobi pravico do vdovske pokojnine po pogojih, določenih za vdovo oziroma vdovca, tudi:

 • razvezani zakonec, če ima po sodni odločbi oziroma po sporazumu pravico do preživnine, ki jo je užival do njegove smrti. Če ima pravico do vdovske pokojnine tudi zakonec iz poznejše zakonske zveze ali zunajzakonski partner, pridobi razvezani zakonec pravico do vdovske pokojnine kot souživalec,
 • oseba, ki je zadnja tri leta pred njegovo smrtjo živela z njim v življenjski skupnosti, ki je po predpisih, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja, v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, ali pa je v takšni skupnosti živela z umrlim zadnje leto pred njegovo smrtjo in je z njim kadarkoli imela skupnega otroka oziroma,
 • partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi.

Vdova oziroma vdovec pravice do vdovskepokojnine ne more pridobiti ali jo izgubi, če je bil(a) s pravnomočno sodno odločbo obsojen(a) za naklepno kaznivo dejanje uboja zavarovanca!

 

II. OSNOVA ZA ODMERO VDOVSKE POKOJNINE

Osnova za odmero vdovske pokojnine je odvisna od statusa umrlega. V primeru, da je bil pokojni:

 • zavarovanec, uživalec delne pokojnine ali uživalec pravic na podlagi invalidnosti iz obveznega zavarovanja, se odmeri od invalidske pokojnine, ki bi jo imel glede na vzrok smrti (poškodba pri delu ali poklicna bolezen oziroma bolezen ali poškodba zunaj dela);
 • uživalec pokojnine, se vdovska pokojnina odmeri od pokojnine, do katere je bil upravičen ob smrti. Če  je užival pokojnino ali sorazmerni del pokojnine po mednarodnih pogodbah, se vdovska pokojnina odmeri od take pokojnine.

Tudi pri izračunu osnove za odmero vdovske pokojnine se upoštevajo določbe o najnižji in najvišji pokojninski osnovi!

 

III. NAJNIŽJA OSNOVA ZA ODMERO VDOVSKE POKOJNINE

Najnižja osnova za odmero vdovske pokojnine je pokojnina umrlega zavarovanca ali uživalca pravic, odmerjena najmanj v višini 33 odstotkov pokojninske osnove.

 

IV. VIŠINA VDOVSKE POKOJNINE

Vdovska pokojnina se odmeri v višini 70 odstotkov osnove za njeno odmero.

Če ima poleg zakonca iz poznejše zakonske zveze pravico do vdovske pokojnine tudi razvezani zakonec, se vdovska pokojnina razdeli na dva enaka dela.

V primeru, da le eden od zakoncev (iz poznejše zakonske zveze in razvezani zakonec) uveljavlja pravico do dela vdovske pokojnine, se souživalcu prizna vdovska pokojnina v višini razlike med vdovsko pokojnino, do katere sta upravičena, in izplačilom dela vdovske pokojnine.

 

V. VIŠINA VDOVSKE POKOJNINE, ČE SO DO POKOJNINE PO UMRLEM UPRAVIČENI TUDI DRUGI DRUŽINSKI ČLANI

V primeru, da so do pokojnine po umrlem zavarovancu ali uživalcu pravic poleg vdove oziroma vdovca upravičeni tudi drugi družinski člani, veljajo za odmero vdovske pokojnine posebna pravila.

Če so do pokojnine poleg vdove oziroma vdovca upravičeni tudi otroci, se vdovska pokojnina odmeri v sorazmernem delu družinske pokojnine, odmerjene od osnove  v odstotku, določenem glede na število družinskih članov, med katere se štejeta tudi vdova oziroma vdovec.

V primeru, da so do pokojnine poleg vdove oziroma vdovca upravičeni tudi drugi družinski člani, se najprej odmeri vdovska pokojnina v višini 70 odstotkov osnove za njeno odmero. Preostanek osnove je družinska pokojnina, do katere so upravičeni drugi družinski člani.

Če pa so do pokojnine poleg vdove oziroma vdovca upravičeni tudi otroci in drugi družinski člani, se vdovska pokojnina odmeri v sorazmernem delu družinske pokojnine, odmerjene v odstotku od osnove, določenem glede na število družinskih članov, med katere se poleg vdove oziroma vdovca štejejo tudi otroci. Morebitni preostanek osnove za odmero družinske pokojnine pa pripada drugim družinskim članom.

 

VI. DEL VDOVSKE POKOJNINE

Če ima vdova ali vdovec poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, lahko uživa pokojnino po lastni izbiri. Taki vdovi ali vdovcu pa se lahko, če je to ugodneje, poleg predčasne, starostne ali invalidske pokojnine izplačuje tudi 15 odstotkov vdovske pokojnine, pri čemer pa ta del ne sme presegati 11,7 odstotka najnižje pokojninske osnove. Meja za izplačilo dela vdovske pokojnine v letu 2018 bo znana, ko bo objavljena višinanajnižje pokojninske osnove.

To pa ni edina omejitev, veljavna za izplačilo dela vdovske pokojnine. Z zakonom je omejena tudi višina skupnega izplačila lastne in dela vdovske pokojnine. Ta ne sme presegati starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe. Meja skupnega izplačila lastne in dela vdovske pokojnine v letu 2018 bo znana, ko bo objavljena višina najvišje pokojninske osnove. Če lastna pokojnina presega navedeno zgornjo mejo, upravičencu dela vdovske pokojnine ni mogoče izplačevati.

 

VII. PRENEHANJE PRAVICE DO VDOVSKE POKOJNINE

Upravičenec izgubi pravico do vdovske pokojnine, če sklene novo zakonsko zvezo preden je dopolnil starost 59 let in 8 mesecev (ženska) oziroma 60 let (moški).

Upravičencu do vdovske pokojnine, ki je to pravico izgubil, ker je sklenil novo zakonsko zvezo in ni pridobil pravice do vdovske pokojnine po drugem zakoncu, ponovno oživi izgubljena pravica po prejšnjem zakoncu oziroma z njim izenačeni osebi, v naslednjih primerih:

 • če ima po prenehanju nove zakonske zveze še otroka ali več otrok iz prve zakonske zveze, ki imajo pravico do družinske pokojnine in jih je dolžan preživljati ali
 • če je dopolnil starost, ki je pogoj za pridobitev pravice do vdovske pokojnine.

Upravičenec, ki je s pravnomočno sodno odločbo obsojen za naklepno kaznivo dejanje uboja zavarovanca, izgubi pravico do vdovske pokojnine!

Arhiv:

ZGIBANKA - Vdovska pokojnina v letu 2017

ZGIBANKA - Vdovska pokojnina v letu 2016

ZGIBANKA - Kako in do kolikšne vdovske pokojnine v letu 2015

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50