Katalog informacij javnega značaja

Stroškovnik (velja od 8. 5. 2016)

Na podlagi 17. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja so cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov z vključenim DDV.

Kazalo

1. Podatki o katalogu

Naziv organa: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ)

Odgovorna oseba: Ana Kojadin

Datum prve objave kataloga: 24. 2. 2006

Datum zadnje spremembe: stalno, najmanj enkrat tedensko

Dostopnost kataloga:

 • http://www.zpiz.si/, na strani "Informacije javnega značaja"
 • fizični dostop - v prostorih Zavoda, Kolodvorska 15, Ljubljana oz. na zahtevo prosilcev

2. Postopek za dostop do informacij javnega značaja

Postopek je natančno opredeljen v zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča informacijski pooblaščenec, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.

Zoper odločbo pooblaščencu je mogoče začeti upravni spor.

Test javnega interesa

Ministrstvo za javno upravo in Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja sta pripravila in izdala brošuro, v kateri boste izvedeli več o izvajanju testa javnega interesa, ki se od veljave sprememb in dopolnitev ZDIJZ uporablja tudi v Sloveniji. Brošuro v .pdf obliki si lahko ogledate s klikom na spodnjo povezavo.

Kako in kdaj uporabljati test javnega interesa? (pdf, 1876 KB)

Letno poročilo

3. Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja

DEJAN MEC, univ. dipl. pravnik
Kolodvorska 15, Ljubljana

telefon: 01/ 47 45 369
e-pošta: javnost@zpiz.si
faks: 01/43 20 362

4. Podatki o zavodu – seznam vseh notranjih org. enot:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska 15
1000 Ljubljana

telefon: 01/47 45 100
faks: 01/432 10 46
e-pošta: informacije@zpiz.si
splet: http://www.zpiz.si/

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je nosilec in izvajalec sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji. Ta je bil v tej obliki konstituiran 20. oktobra 1992, in je univerzalni pravni naslednik prejšnje Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji. Zavod izvaja enotno obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za celotno območje Republike Slovenije na sedežu v Ljubljani, devetih območnih enotah in štirih izpostavah.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Sedež zavoda

Ljubljana, Kolodvorska ulica 15

Generalni direktor Marijan PAPEŽ
   
Vodja notranje revizijske službe mag. Elizabeta VEGEL
Služba za odnose z javnostmi Ana KOJADIN
Služba za razvoj kadrov in upravljanje poslovnih procesov mag. Ajša HAJZERI
1. Sektor za izvajanje zavarovanja direktor Boris GAČNIK
2. Sektor za izvedenstvo direktor mag. Dean PREMIK
3. Sektor za finance in računovodstvo namestnik generalnega direktorja mag. David KLARIČ
4. Sektor za pravne in splošne zadeve direktor mag. Darko BUTINA
5. Sektor informacijskih tehnologij namestnik generalnega direktorja mag. Edmond PAJK
6. Sektor za nakazovanje pokojnin direktor Boštjan MARTINČIČ

Območne enote

1. CELJE Opekarniška cesta 15c (Arena Petrol), 3000 Celje direktorica Taja ŽABERL
2. KOPER Pristaniška 12, 6000 Koper direktor Aleksander VRABEC
3. KRANJ Ulica Mirka Vadnova 13 A, 4000 Kranj direktorica Milena PAULINI
4. LJUBLJANA Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana direktor Bojan RANGUS
5. MARIBOR Zagrebška cesta 84, 2000 MARIBOR direktorica Breda PRAH
6. MURSKA SOBOTA Kocljeva 12d, 9000 MURSKA SOBOTA direktorica Andreja BUKOVEC
7. NOVA GORICA Delpinova 18/B, 5000 NOVA GORICA direktor mag. Denis PAVLICA
8. NOVO MESTO Rozmanova 38, 8000 NOVO MESTO direktorica Monika FORTIN
9. RAVNE NA KOR. Gačnikova pot 4, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM direktor Vilko ČERNOVŠEK

Zasedenost vodilnih mest v zavodu

Zasedenost vodilnih mest je zajeta v ločeni preglednici.

Ogledate si lahko tudi organigram makroorganizacije zavoda.

Seznam pooblaščenih oseb

Seznam oseb, ki so pooblaščene za pridobivanje posameznih vrst podatkov, ki so potrebni v okviru izvajanja pokojninskega in invalidskega zavarovanja oz. vodenja matične evidence zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je prikazan v ločeni preglednici.

Seznam oseb, ki so pooblaščene za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, je prikazan v ločeni preglednici.

5. Predpisi z delovnega področja zavoda

6. Seznam sprejetih strateških dokumentov

7. Seznam vrst storitev

Zavod na podlagi zakona vodi vse postopke za priznavanje pravic, naštete na strani O nekaterih pravicah.

8. Seznam javnih evidenc

Zavod ne vodi javnih evidenc, ki bi bile javne oziroma prosto dostopne.

9. Seznam statističnih publikacij

10. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Zaradi majhnega števila zahtev seznam ni pripravljen. Najpogostejša vprašanja si lahko ogledate na naslednji povezavi.

11. Javni razpisi

Javne razpise zavoda najdete na ločenih podstraneh:

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Po telefonu zavod nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek
8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50