Moj eZPIZ

Vdovska pokojnina - kdaj, komu in kolikšna v letu 2012

I. POGOJI ZA PRIDOBITEV VDOVSKE POKOJNINE

Za pridobitev pravice do vdovske pokojnine morajo biti izpolnjeni splošni in posebni pogoji. Splošni pogoji se nanašajo na umrlega zavarovanca ali uživalca določenih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, posebni pa na vdovo oziroma vdovca.

A. Splošni pogoji na strani umrlega

Če je bil umrli zavarovanec, so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, če je:

 • dopolnil najmanj pet let zavarovalne dobe ali deset let pokojninske dobe ali
 • izpolnjeval pogoje za pridobitev pravice do starostne ali invalidske pokojnine.

Če pa je bil umrli uživalec pravic, so pogoji na njegovi strani izpolnjeni, če je užival:

 • starostno ali invalidsko pokojnino ali
 • katero od pravic na podlagi invalidnosti.

V primeru, da je smrt zavarovanca nastopila zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pridobi vdova ali vdovec pravico do vdovske pokojnine ne glede na to, koliko pokojninske dobe je dopolnil umrli!

 

Pri ugotavljanju pogojev za pridobitev pravice do pokojnine po umrlem, ima enake pravne posledice kot smrt tudi pravnomočna odločba o razglasitvi zavarovanca za pogrešanega.

B. Dodatni splošni pogoj

Dodatni splošni pogoj takrat, ko uveljavlja vdovsko pokojnino razvezani zakonec, se nanaša na preživljanje nekdanjega zakonca. To dejstvo mora izhajati iz sodne odločbe ali sporazuma med nekdanjima zakoncema in mora obstajati vse do zavarovančeve smrti.

C. Posebni pogoji

VDOVA

Vdova praviloma pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je:

 1. dopolnila predpisano starost in sicer:
  • 53 let oziroma
  • 48 let, vendar v tem primeru le, če ob smrti zavarovanca oziroma uživalca pravic ni imela lastnosti zavarovanke ali pa
 2. ne glede na starost, če:
  • je bila ob smrti zavarovanca ali uživalca pravic popolnoma nezmožna za delo ali je to postala v enem letu po njegovi smrti ali
  • ji je po smrti zavarovanca ali uživalca pravic ostal otrok ali več otrok, ki jih je dolžna preživljati. Če postane v tem primeru v času trajanja pravice do vdovske pokojnine popolnoma nezmožna za delo, obdrži pravico do pokojnine, dokler traja takšna nezmožnost.

Vdova pa lahko pridobi pravico do vdovske pokojnine tudi v naslednjih izjemnih primerih:

 

Če do zavarovančeve smrti še ni dopolnila 53 let starosti, dopolnila pa je 48 let, lahko pridobi pravico do vdovske pokojnine po preteku čakalne dobe, to je, ko dopolni 53 let starosti!

 

Če vdova, ki ob smrti zavarovanca ali uživalca pravic ni imela lastnosti zavarovanke, še ni dopolnila 48 let starosti, dopolnila pa je 45 let, lahko pridobi pravico do vdovske pokojnine, ko dopolni 48 let starosti!

 

Če je umrli zavarovanec ob sklenitvi zakonske zveze že dopolnil 58 let starosti, pridobi vdova pravico do vdovske pokojnine le:

 • če je z umrlim zakoncem imela skupnega otroka ali pa
 • če je zakonska zveza trajala najmanj eno leto.

Navedeni pogoj pa se ne upošteva, če je bila zakonska zveza razvezana preden je umrli zavarovanec dopolnil 58 let starosti in nato ponovno sklenjena po dopolnitvi te starosti!

 

Vdova, ki se ji je otrok rodil 300 dni po smrti zavarovanca ali uživalca pravic, ima pravico do vdovske pokojnine.

VDOVEC

Vdovec praviloma pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je:

 1. dopolnil predpisano starost in sicer:
  • 53 let oziroma
  • 48 let, vendar v tem primeru le tedaj, če ob smrti zavarovanke oziroma uživalke pravic ni imel lastnosti zavarovanca ali pa
 2. ne glede na starost, če:
  • je bil ob smrti zavarovanke ali uživalke pravic popolnoma nezmožen za delo ali je to postal v enem letu po njeni smrti ali
  • mu je po smrti zavarovanke ali uživalke pravic ostal otrok ali več otrok, ki jih je dolžan preživljati. Če postane v tem primeru v času trajanja pravice do vdovske pokojnine popolnoma nezmožen za delo, obdrži pravico do pokojnine, dokler traja takšna nezmožnost.

Vdovec pa lahko pridobi pravico do vdovske pokojnine tudi v naslednjih izjemnih primerih:

 

Če vdovec do zavarovankine smrti še ni dopolnil 53 let starosti, dopolnil pa je 48 let, pridobi pravico do vdovske pokojnine po preteku čakalne dobe, to je, ko dopolni 53 let starosti.

 

Vdovec, ki ob smrti zavarovanke ali uživalke pravic ni imel lastnosti zavarovanca in še ni dopolnil 48 let starosti, dopolnil pa je 45 let, pridobi pravico do vdovske pokojnine, ko dopolni 48 let starosti.

 

Če je umrla zavarovanka ob sklenitvi zakonske zveze že dopolnila starost 57 let in 4 mesece, pridobi vdovec pravico do vdovske pokojnine le:

 • če je imel z umrlim zakoncem skupnega otroka ali pa
 • če je zakonska zveza trajala nepretrgoma eno leto.

Navedeni pogoj pa se ne upošteva, če je bila zakonska zveza razvezana, preden je umrla zavarovanka dopolnila starost 57 let in 4 mesece in nato ponovno sklenjena po dopolnitvi te starosti!

 

Po smrti zavarovanca oziroma uživalca pravic pridobi pravico do vdovske pokojnine po pogojih, določenih za vdovo oziroma vdovca tudi oseba, ki je z njim živela v življenjski skupnosti, ki je po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, če je takšna zveza trajala:

 • zadnja tri leta pred smrtjo ali
 • zadnje leto pred smrtjo, če je z umrlim kadarkoli imela skupnega otroka.

 

II. OSNOVA ZA ODMERO VDOVSKE POKOJNINE

Osnova za odmero vdovske pokojnine je načeloma znesek starostne ali invalidske pokojnine, odvisno od tega, kateri znesek je za vdovo oziroma vdovca ugodnejši!

 

Če je bil umrli zavarovanec, je osnova za odmero vdovske pokojnine starostna ali invalidska pokojnina, do katere bi bil upravičen umrli zavarovanec, odvisno od tega, kateri znesek pokojnine je ugodnejši.

 

Če je bil umrli uživalec starostne pokojnine, se vdovska pokojnina odmeri od te pokojnine. V primeru, da bi bilo za upravičenca ugodneje, pa se vdovska pokojnina odmeri od invalidske pokojnine, do katere bi bil umrli upravičen, če bi namesto starostne uveljavil invalidsko pokojnino.

 

Če je bil umrli uživalec invalidske pokojnine, je ta pokojnina osnova za odmero vdovske pokojnine.

 

Če je bil umrli uživalec pravic na podlagi invalidnosti, se vdovsko pokojnino odmeri od invalidske pokojnine, do katere bi imel umrli pravico ob svoji smrti.

III. ZAJAMČENA OSNOVA ZA ODMERO VDOVSKE POKOJNINE

Po zakonu je zajamčena odmera vdovske pokojnine od pokojnine umrlega zavarovanca ali uživalca, odmerjena najmanj v višini 45% njegove pokojninske osnove.

 

 

IV. VIŠINA VDOVSKE POKOJNINE

Vdovska pokojnina znaša 70% osnove za njeno odmero.

 

Vdovi oziroma vdovcu, ki ima poleg vdovske pokojnine tudi pravico do starostne ali invalidske pokojnine se, če je to ugodneje, poleg lastne pokojnine izplačuje še 15% vdovske pokojnine, vendar ne več kot 87,09 EUR.

 

Skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine ne sme presegati zneska starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe, torej največ 1.730,64 EUR.

 

Če ima zakonec iz poznejše zakonske zveze pravico do vdovske pokojnine, pridobi razvezani zakonec, če izpolnjuje pogoje, pravico do vdovske pokojnine kot souživalec.

V. VIŠINA VDOVSKE POKOJNINE, ČE SO DO POKOJNINE PO UMRLEM UPRAVIČENI TUDI DRUGI DRUŽINSKI ČLANI

Če so do pokojnine po umrlem zavarovancu ali uživalcu pravic poleg vdove oziroma vdovca upravičeni tudi drugi družinski člani, veljajo za odmero vdovske pokojnine posebna pravila.

 

Če so do pokojnine po umrlem poleg vdove oziroma vdovca upravičeni tudi ožji družinski člani, se vsem najprej odmeri družinska pokojnina v odstotku, glede na število ožjih družinskih članov (vdova ali vdovec šteje za ožjega družinskega člana!), vdovska pokojnina pa se nato določi v sorazmernemu delu družinske pokojnine, odvisnem od števila ožjih članov.

 

V primeru, da so do pokojnine po umrlem poleg vdove oziroma vdovca upravičeni tudi širši družinski člani, se najprej odmeri vdovsko pokojnino v višini 70% osnove za njeno odmero. Preostanek osnove je družinska pokojnina, do katere so upravičeni širši družinski člani.

 

Če pa so do pokojnine po umrlem poleg vdove oziroma vdovca upravičeni tako ožji, kakor tudi širši družinski člani, se najprej odmeri družinsko pokojnino ožjim družinskim članom v višini, odvisni od njihovega števila. Vdovska pokojnina ustreza sorazmernemu delu tako določene družinske pokojnine, odvisne od števila ožjih članov. Preostanek osnove je znesek družinske pokojnine, do katere so upravičeni širši družinski člani.