Slika družine

Splošni pogoji uporabe spletne strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (verzija 2.0)

01.10.2015

 

Splošne določbe

Splošni pogoji določajo uporabo podatkov in storitev na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: ZPIZ) in odgovornosti ZPIZ ter uporabnikov.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike, ki dostopajo do spletne strani ZPIZ in uporabljajo podatke, dokumente in storitve na spletni strani ZPIZ. Vsebina splošnih pogojev uporabe spletne strani ZPIZ se nanaša na pogoje uporabe vsebin na spletnih straneh ZPIZ ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ZPIZ ter uporabniki spletne strani ZPIZ.

 

Varstvo pravic intelektualne lastnine

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah je ZPIZ imetnik materialnih avtorskih pravic nad vsebinami pravic intelektualne lastnine v najširšem pomenu (grafični elementi, fotografije, ilustracije oziroma druga predstavitvena besedila), ki so objavljene na spletni strani ZPIZ in na vseh njenih sestavnih delih.

 

Namen obdelave in varstvo osebnih podatkov

ZPIZ se zavezuje, da bo skrbno varoval osebne podatke uporabnikov spletne strani. Podatki se bodo zbirali, pridobivali, hranili in obdelovali izključno za potrebe izvajanja storitev, ki jih ponuja spletna stran ZPIZ, za izboljšanje uporabe spletnega mesta ter za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletne strani.

ZPIZ zaradi izboljševanja vsebin in uporabnosti svoje spletne strani beleži določene statistične neosebne podatke o posameznih dostopih obiskovalcev, ki so namenjeni ugotavljanju števila vseh dostopov, števila dostopov do posameznih vsebin spletne strani, časovne razporeditve dostopov, povprečnega časa obiska in podobno.

Podatki so varovani skladno z zahtevami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

ZPIZ se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kot je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Uporabnik v postopku registracije posreduje zahtevane osebne podatke. Uporabnik zagotovi, da bo s svojim uporabniškim imenom in z geslom upravljal izključno sam. Vsak uporabnik samostojno odgovarja za vsebine, ki jih vpiše ob prijavi na spletno stran ZPIZ. Uporabnik potrjuje, da je bil pred registracijo ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih je dal na voljo ob registraciji. Uporabnik ob registraciji podaja osebno privolitev, da lahko ZPIZ obdeluje osebne podatke, ki jih uporabnik posreduje na spletno stran ZPIZ.

ZPIZ se zavezuje, da osebnih podatkov in kontaktnih informacij uporabnikov ne bo uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika, ali v kolikor bi to zahtevala veljavna zakonodaja, ne bo razkril tretjim osebam. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

ZPIZ bo pridobljene podatke varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje.

 

Pogoji uporabe spletne strani ZPIZ

Uporaba spletne strani ZPIZ je namenjena uporabnikovi lastni uporabi.

Uporabniki spletne strani ZPIZ lahko uporabljajo spletno stran in nekatere storitve na spletni strani brez registracije.

Uporaba storitev spletnih portalov eZPIZ in BiZPIZ je omogočena samo registriranim uporabnikom. Postopek registracije je brezplačen, pred uporabo storitev spletnih portalov pa morajo uporabniki potrditi seznanjenost s Splošnimi pogoji uporabe spletnih portalov ZPIZ. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar uporabnik jamči s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oziroma kakor koli drugače preusmeriti uporabniškega računa. ZPIZ lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno ali drugače nesprejemljivo.

 

Pravila uporabe spletne strani ZPIZ

Z registracijo, prijavo oziroma uporabo strani se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se s splošnimi pogoji uporabe ne strinja, registracija oziroma prijava ni možna.

Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na spletni strani ZPIZ.

 

Obveznosti uporabnika

Uporabnik se zavezuje, da:

  • spletne strani in storitve ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali katere koli druge namene kot tiste, ki so določeni v teh pogojih uporabe;
  • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki se nahajajo na spletni strani ZPIZ;
  • ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
  • ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celotne ali delov vsebine spletne strani ZPIZ;
  • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo spletni strani in storitvam ZPIZ in programski ter strojni opremi ZPIZ ter telekomunikacijskim napravam.

ZPIZ si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo pogoje uporabe ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do strani, dosegljivih z registracijo na spletni strani  ZPIZ.

 

Omejitev odgovornosti za uporabo podatkov spletne strani ZPIZ

ZPIZ si prizadeva za ažurnost in verodostojnost vsebin, objavljenih na spletni strani ZPIZ, ter za nemoteno delovanje in neprekinjeno dostopnost spletne strani. ZPIZ uporabniku spletne strani ne odgovarja za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko nastale zaradi izpada delovanja spletne strani in/ali storitev, tehničnih težav pri dostopu do vsebin spletne strani oziroma zaradi nezmožnosti uporabe spletnih storitev.

ZPIZ ne preverja pravilnosti s strani uporabnikov vnesenih podatkov, razen tistih, ki jih sistem avtomatično preverja.

ZPIZ ni odgovoren za nepravilno delovanje spletne strani in/ali njenih storitev, če je to posledica napačne uporabe ali neznanja uporabnika.  

ZPIZ ne more zagotavljati delovanja spletne strani in storitev v primeru izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje spletne strani oziroma storitev.

 

Omejitev odgovornosti za povezane spletne strani, ki niso v lasti ZPIZ

ZPIZ ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršen koli način povezane s spletno stranjo ZPIZ in niso v lasti ali skrbništvu ZPIZ. Pri obisku in uporabi tako povezanih spletnih strani je odgovornost ZPIZ za vse primere izključena.

 

Nedelovanje spletne strani ali storitev na spletni strani ZPIZ zaradi napak ali vzdrževanja

Spletna stran ZPIZ je praviloma dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu.

ZPIZ skrbi za nemoteno delovanje svoje spletne strani in storitev, ne more pa v celoti izključiti možnosti napak v delovanju sistema.

Zaradi odprave napak in vzdrževanja sistema je spletna stran ZPIZ s svojimi storitvami lahko podvržena občasnim načrtovanim prekinitvam delovanja (praviloma med konci tedna, prazniki in v nočnem času). V tem času spletna stran s svojimi storitvami uporabnikom ni na razpolago. Uporabniki bodo o načrtovanih prekinitvah delovanja obveščeni vsaj dva dni pred prekinitvijo.

ZPIZ ne jamči dostopnosti do strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ZPIZ ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje …).

 

Izpad spletne strani ali storitev na spletni strani zaradi višje sile

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih skrbniki spletne strani ZPIZ ne morejo predvideti ali preprečiti, in imajo vpliv na delovanje spletne strani in njenih storitev.

V primeru višje sile ZPIZ ne odgovarja za neizpolnitev katere od svojih obveznosti ali povzročitev kakršne koli škode iz razlogov, ki so izven njegovega nadzora. 

 

Končne določbe

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani ZPIZ.

Z vstopom na spletno stran ZPIZ uporabniki potrjujejo, da so seznanjeni s temi splošnimi pogoji in da se z njimi strinjajo.

Splošne pogoje lahko ZPIZ kadarkoli spremeni in so za uporabnike zavezujoči v vsakokratni spremenjeni obliki.

O spremembah splošnih pogojev bo ZPIZ uporabnike obvestil na svoji spletni strani. ZPIZ bo z uporabniki spletne strani in njenih storitev skušal vse morebitne spore in nejasnosti v zvezi z uporabo rešiti sporazumno. Če sporazum ne bi bil mogoč, o sporih iz naslova uporabe spletne strani in njenih storitev odloča stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio