Slika družine

Pomoč pri uporabi avtomatskega telefonskega odzivnika in enotnega klicnega centra

Pri klicu na telefonsko številko zavoda 01 4745 100 se vam oglasi avtomatski telefonski odzivnik, ki vam z uporabo menija kadarkoli omogoča dostop do  osnovnih posnetih informacij o poslovanju zavoda in njegovih ključnih storitvah.  

Prek avtomatskega odzivnika dostopate do naslednjih storitev:

  • klicni centri, kjer informatorji posredujejo telefonske informacije za posamezna vsebinska področja,
  • telefonske storitve eZPIZ (za osnovne informacije o stanju vloge v postopku reševanja, vpogled v podatke o nakazilih),
  • vnaprej posnete informacije o poslovanju zavoda in najpogostejših vprašanjih.

1. Klicni centri

V klicnih centrih vam svetujejo zavodovi usposobljeni svetovalci, ki pa vam zaradi varstva vaših osebnih podatkov lahko posredujejo le omejen nabor informacij. Do klicnih centrov lahko dostopate preko izbirnega menija, ali preko neposrednih telefonskih številk. Klic na neposredne telefonske številke vam omogoča hitrejši dostop do telefonskega svetovanja zavodovih informatorjev.

Informacije v zvezi s posameznimi področji lahko pridobite preko naslednjih neposrednih telefonskih številk:

01 4745 901 – Informacije o bremenitvah prejemkov, ki vam jih nakazuje zavod

(o pravnih podlagah za izvedbo bremenitve; o izvršilnem naslovu, na podlagi katerega je bila izvedena bremenitev prejemkov; komu in kdaj so bila odtegnjena sredstva nakazana; o višini zaseženih prejemkov; o bremenitvah prejemkov pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi; o možnostih in postopkih za prenehanje odtegovanja od prejemkov)

01 4745 902 – Druge informacije o nakazilih zavoda

(v zvezi z nakazili na podlagi odločbe (glede valute izplačila; glede višine izplačila); glede usklajevanja prejemkov; o izplačilnih dnevih rednih mesečnih prejemkov; o prejemanju obvestil o nakazilu prejemkov; glede izplačila letnega dodatka; o postopku spremembe naslova za nakazilo ali prejemanje pošte; glede prejemanja pokojnine v primeru selitve v tujino; glede zdravstvenega zavarovanja v primeru selitve v tujino; glede posredovanja obrazca Potrdilo o živetju; glede obračuna akontacije dohodnine od prejemkov; glede posredovanja šolskih potrdil; glede izplačil pokojninskih prejemkov po smrti uživalca)

01 4745 903 – Informacije o uveljavljanju pravic s področja pokojninskega zavarovanja

(splošne informacije o postopku uveljavljanja pravic iz pokojninskega zavarovanja; splošne informacije o postopku izračuna predvidenega datuma izpolnitve pogojev za starostno pokojnino in njeni višini; informacije o pogojih za pridobitev starostne ali predčasne pokojnine ter odmeri pokojnine; informacije o pogojih in odmeri delne pokojnine, informacije glede ponovnega vstopa v obvezno zavarovanje in odmeri sorazmernega dela pokojnine ali pridobitvi pravice do izplačila 40 % pokojnine; informacije o pogojih za pridobitev in odmeri  vdovske  ali dela vdovske pokojnine, izbiri med pokojninama; informacije o pogojih za pridobitev družinske pokojnine in odmeri, trajanju uživanja, prenehanju pravice do družinske, ponovni pridobitvi; informacije o delu upokojencev, ki ne vpliva na izplačevanje pokojnine)

01 4745 904 – Informacije o uveljavljanju pravic s področja invalidskega zavarovanja

(splošne informacije o postopku ugotavljanja invalidnosti; informacije glede splošnih pogojev za pridobitev pravic na podlagi invalidnosti; informacije o pravicah iz invalidskega zavarovanja (invalidska pokojnina, pravica do premestitve, pravica do dela s krajšim delovnim časom, pravica do poklicne rehabilitacije); splošne informacije o odmeri in izplačevanju invalidske pokojnine ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja (nadomestilo za invalidnost, delno nadomestilo, nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije, začasno nadomestilo); informacije o dodatku za pomoč in postrežbo, invalidnini za telesno okvaro ter prišteti dobi na podlagi osebnih okoliščin)

01 4745 905 – Informacije o uveljavljanju pravic s področja mednarodnega zavarovanja

(informacije o pridobivanju potrdil o zavarovalni dobi, dopolnjeni v tujini; informacije o izpolnitvi pogojev in izračunu pokojnine po mednarodnih sporazumih; informacije o načinu in postopku za uveljavitev pokojnine v tujini; informacije o naslovih in kontaktnih podatkih nosilcev zavarovanja v državah članicah EU in drugih državah, s katerimi ima Slovenija sklenjen mednarodni sporazum)

01 4745 906 – Informacije v zvezi s posredovanjem podatkov na obrazcih i-REK in M4 ter obvestil o neobračunanih prispevkih

(splošne informacije vezane na prijavo podatkov o osnovah; pomoč vezana na pripravo podatkov za prijavo podatkov o osnovah na REK obrazcih; pomoč vezana na posredovane odredbe za dopolnitev oziroma popravo podatkov za prijavo podatkov o osnovah na REK obrazcih; informacije vezane na oddajo M4 obrazcev preko aplikacije M4 Informacije glede obvestil o neobračunanih prispevkih; informacije vezane na posredovana obvestila o neobračunanih prispevkih; informacije o posledicah neobračunanih in neplačanih prispevkov)

01 4745 908 – Informacije o obdobjih zavarovanja, osnovah in prispevkih

(splošne informacije o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju, informacije vezane na vlaganje prijav v zavarovanje, informacije vezane na plačevanje prispevkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja; informacije vezane na pridobivanje podatkov, ki se vodijo v matični evidenci zavarovancev)

01 4745 909 – Pomoč pri uporabi elektronskih storitev eZPIZ in BiZPIZ
01 4745 910 – Druge informacije

 

Klicni centri obratujejo v poslovnem času zavoda, ki je objavljen na spletni strani zavoda. V klicnem centru Pomoč pri uporabi elektronskih storitev eZPIZ in BiZPIZ so svetovalci dosegljivi ob delovnikih od 7. do 20. ure in v soboto od 7. do 15. ure.

Avtomatski odzivnik pri nekaterih korakih (npr. klici v nekatere klicne centre) predlaga vnos EMŠO številke ali 7-mestne identifikacijske številke, ki pa ni obvezen. Prednost vpisa številke EMŠO ali 7-mestne identifikacijske številke je lažja in hitrejša obravnava strankine zadeve. Informatorju se namreč že ob prevzemu klica iz sistema prikliče stran z osnovnimi podatki za to stranko. Če stranka teh podatkov ne vnese, jih mora informator pridobiti v pogovoru in stranko poiskati v aplikaciji ročno. Stranko, ki ne vnese identifikacijskih podatkov, obravnavamo povsem enako, zato je odveč skrb, da bi stranka, ki podatkov ne vnese, čakala dlje.

 

2. Telefonske storitve eZPIZ

Zavod strankam ponuja tudi telefonske (glasovno odzivne) elektronske storitve eZPIZ. Neposredni telefonski številke obeh telefonskih elektronskih storitev sta:

01 4745 999 – telefonska elektronska storitev Informacije o stanju zadeve
01 4745 998 – telefonska elektronska storitev eNakazila o zadnjih nakazilih zavoda

 

Pri uporabi telefonskih storitev eZPIZ pa je zaradi varovanja osebnih podatkov obvezna identifikacija.

Za uporabo telefonske elektronske storitve Informacije o stanju zadeve, s katero izveste, v kateri fazi je vaša zadeva,  je obvezen vnos številke EMŠO ali 7-mestne identifikacijske številke.

Za uporabo telefonske elektronske storitve eNakazila o zadnjih nakazilih zavoda, s katero izveste informacije o višini vaših zadnjih prejemkov, pa je obvezen vnos 7-mestne identifikacijske številke ter dodatne varnostne (PIN) kode.

 

3. Kako do 7-mestne identifikacijske številke in do dodatne varnostne kode (PIN)?

Podatek o 7-mestni identifikacijski številki je naveden:

  • na obvestilu o nakazilu ob prvem nakazilu pokojnine oz. prejemka,
  • na odločbi o priznanju pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali katerem koli drugem dokumentu, ki ga je stranka prejela od zavoda v postopkih uveljavljanja pravic (številka dosjeja: XX _ _ _ _ _ _ _ )

Prikaz_številke_dosjeja

  • na kartici upokojenca, kjer je navedena kot številka upokojenca (XX _ _ _ _ _ _ _   X),
  • na obvestilu o nakazilu, kjer je navedena kot številka upravičenca (XX _ _ _ _ _ _ _   X),
  • na potrdilu ob osebni oddaji vloge v prostorih zavoda, kjer je navedena kot številka dosjeja,
  • tudi med osebnimi podatki stranke v okviru storitve eZPIZ (številka subjekta).

Prikaz_številke_subjekta

Podatek o PIN kodi je zapisan:

  • na obvestilu o nakazilu ob prvem nakazilu pokojnine oz. prejemka.

Če ne razpolagate s 7-mestno identifikacijsko številko in PIN kodo, ju lahko pridobite na podlagi Vloge za izdajo potrdila o dodeljeni identifikacijski številki in PIN kodi, ki je dostopna kot elektronska vloga prek storitve eVloge za VSE za oddajo katere ne potrebujete digitalnega potrdila. Vloga je dostopna TUKAJ.

Vlogo lahko vložite tudi osebno na katerikoli območni enoti, ali pa jo pošljete po pošti na naslov Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana, kot izpolnjen PDF obrazec, ki je dostopen na spletni strani zavoda pod Obrazci, Vsi obrazci (PDF oblika), Drugo (TUKAJ).

 

4. Tabelarični prikaz vodenja po izbirnem meniju enotnega klicnega centra in neposredne telefonske številke

Prikaz_vodenja_po_izbirnem_meniju_enotnega_klicnega_centra_in_neposredne_telefonske_številke

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio