Slika družine

Varstvo osebnih podatkov

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZPIZ) se zavedamo pomembnosti varovanja vaše zasebnosti ter osebnih podatkov. Skladno z določbo 13. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) mora upravljavec posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, posredovati informacije o obdelavah osebnih podatkov.

Informacije, zapisane v nadaljevanju, na enem mestu združujejo te ključne informacije o varstvu osebnih podatkov na ZPIZ skladno z določbo 13. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

_______________________________

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana, matična številka: 5156700000.

Kontaktni podatki upravljavca:

telefon: 01 4745 100

faks: 01 4321 046

e-naslov: informacije@zpiz.si

________________________________

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Jasmina Habulin

e-naslov: dpo@zpiz.si

______________________________

Pravice posameznikov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki lahko zahteva:

- dostop do osebnih podatkov

- popravek ali izbris osebnih podatkov

- omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z njim

- pravico do ugovora obdelavi in

- pravico do prenosljivosti podatkov.

Posameznik svojo zahtevo lahko vloži pisno po pošti ali na elektronski naslov upravljavca ali pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Zahteva je lahko vložena tudi na obrazcu, ki jih je pripravil informacijski pooblaščenec in so dostopni TUKAJ.

Zahtevi posameznika lahko ZPIZ ugodi le in ko so izpolnjeni pogoji iz Splošne uredbe o varstvu podatkov ter pogoji zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Posameznik, katerega osebni podatki (telefonska številka in/ali elektronski naslov) se na podlagi privolitve obdelujejo za namen digitalne odpreme dokumentov, lahko privolitev prekliče na obrazcu Izjava za preklic soglasja, dostopnem TUKAJ

V primeru, da menite, da so vam kršene pravice iz področja varstva osebnih podatkov, lahko pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov- Informacijskem pooblaščencu (naslov Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730. spletna stran: www.ip-rs.si.)  - vložite pritožbo.

____________________________ 

 

Podrobno o obdelavah osebnih podatkov ob fizično oddanih vlogah

Kateri podatki: V primeru vlaganja fizičnih vlog ali vlog preko pooblaščenega uslužbenca zavoda, ZPIZ pridobiva tiste osebne podatke, ki jih posameznik ali pooblaščeni uslužbenec zanj vpiše v posamezno vlogo. Posameznik v vlogo lahko neobvezno vnese tudi telefonsko številko ali elektronski naslov.

Namen: Osebne podatke, ki so vneseni v vlogo, ZPIZ obdeluje za namene reševanja vloge. 

Telefonsko številko ali elektronski naslov ZPIZ obdeluje za namen neposrednega komuniciranja s posameznikom ali za namen digitalne odpreme dokumentov ZPIZ, če je posameznik ob oddaji eVloge za VSE ali z oddajo posebne vloge Izjava za podajo soglasja ali spremembo podatkov za digitalno odpremo izrazil izrecno voljo za takšno vrsto odpreme.  

Pravna podlaga: Člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov - privolitev za podatek o telefonski številki in morebitnem elektronskem naslovu. 

Za osebne podatke v posamezni vlogi je podlaga v členu 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov - določbe zakona, ki ureja matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1), določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek (ZUP) ter posameznih določbe zakona, ki ureja obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ, ZPIZ-1 oziroma ZPIZ-2).

Kategorije uporabnikov: V primeru odpreme dokumentov ZPIZ v fizični obliki, bo ZPIZ osebne podatke, ki jih vsebuje dokument posredoval pogodbenemu partnerju, ki skrbi za odpremo dokumentov v fizični obliki. 
Glede posredovanja osebnih podatkov iz vlog uporabnikom glej posamezne evidence TUKAJ

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: V primeru, da je za rešitev vaše vloge potrebno sodelovanje s tujimi nosilci pokojninskega in invalidskega zavarovanja v okviru mednarodnih sporazumov s tretjimi državami, bodo osebni podatki predmet prenosa skladno z določbami teh mednarodnih sporazumov, ki jih ima Republika Slovenija sklenjene z Argentino, Avstralijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Južno Korejo, Kanado in provinco Quebec, Severno Makedonijo, Srbijo oziroma Združene države Amerike.

Obdobje hrambe: Osebni podatki, za katere podlaga je v osebni privolitvi posameznika (telefonska številka in elektronski naslov), se obdelujejo za namene, za katere je dana privolitev, do preklica le-te. ZPIZ te podatke hrani tudi po preklicu privolitve za namene dokazovanja veljavnosti le-te.
Glede hrambe osebnih podatkov iz vlog glej posamezne evidence TUKAJ.

Pravica do preklica privolitve: V zvezi z osebnimi podatki, ki jih ZPIZ obdeluje na podlagi osebne privolitve (mobilna številka in elektronski naslov) ima posameznik pravico, da lahko kadarkoli privolitev prekliče, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Informacije o tem:

  • ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da, ker se pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja priznavajo v upravnem postopku, mora posameznik v svoji vlogi skladno z ZPIZ-2, ZMEPIZ-1 ter ZUP navesti vse tiste osebne in druge podatke, ki so potrebni, da se vloga lahko obravnava. 
  • ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Če posameznik v formalni vlogi ne navede osebnih in drugih podatkov, ki so obvezni in so potrebni za obravnave vloge, se njegova vloga zavrže. Ostali, neobvezni podatki v primeru, da jih posameznik ne posreduje sam ter jih ZPIZ ne pridobi po uradni dolžnosti, pri odločanju o vlogi niso upoštevani.

Posredovanje podatka o mobilni telefonski številki je nujno le, če posameznik želi, da mu ZPIZ dokumente posreduje digitalno in je ob oddaji eVloge za VSE ali z oddajo posebne vloge Izjava za podajo soglasja ali spremembo podatkov za digitalno odpremo izrazil izrecno voljo za takšno vrsto odpreme. za digitalno odpremo dokumentov. V primeru, da podatka ne posredujete, vam bodo dokumenti posredovani po pošti.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

____________________________

Podrobno o obdelavah osebnih podatkov preko spletne strani ZPIZ na povezavi https://www.zpiz.si

S spletno stranjo https://www.zpiz.si/ upravlja ZPIZ na lastni strežniški infrastrukturi.

Za potrebe delovanja spletne strani se osebni podatki ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije, ali drugim uporabnikom.

Osebne podatke uporabnikov spletnih strani ZPIZ obdeluje za različne namene:

Obisk spletne strani

Kateri podatki: Ob vsakem obisku spletne strani https://www.zpiz.si/, ki jo obiskovalec spletne strani uporablja zgolj za pridobivanje informacij in se torej ne registrira ali prijavi v posamezne portale, ne izpolnjuje vlog ali kakorkoli drugače posreduje osebnih podatkov, ZPIZ ne zbira osebnih podatkov. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu se anonimizira z IP številko, generirano na požarni pregradi, ki jo uporablja ZPIZ.

Piškotki

Zavodova spletna stran uporablja različne vrste piškotkov, katerih obseg in funkcija sta opisana TUKAJ

Obdelava osebnih podatkov v okviru spletnih storitev ZPIZ (Moj eZPIz, eVloga za VSE, Digitalni prevzem dokumentov in Moj BiZPIZ)

Spletna storitev Moj eZPIZ

Kateri podatki: Registracija v spletni portal Moj eZPIZ je mogoča le imetnikom kvalificiranega digitalnega potrdila ali preko prijave SI-PASS. ZPIZ ob registraciji ter vsakokratni prijavi v portal pridobi podatke iz posameznikovega digitalnega potrdila oziroma identifikacijske podatke iz sistema SI-PASS.

V primeru, da preko storitve Moj eZPIZ posameznik vlaga eVloge, ZPIZ preko spletnih obrazcev eVloge obdeluje tiste osebne podatke, ki se samodejno prenesejo v informacijski sistem ob vsakokratni prijavi z digitalnim potrdilom oziroma prijavi SI-PASS ter osebne podatke, ki ji vnese posameznik v vlogo.

Namen: ZPIZ potrebuje osebne podatke iz digitalnega potrdila oziroma identifikacijske podatke iz sistema SI-PASS za namene enolične identifikacije registriranega uporabnika. Podatke, ki jih posameznik vnese v eVlogo pa ZPIZ potrebuje za namene odločanja o vlogi.  Podatek o telefonski številki ni obvezen. 

Pravna podlaga: Za osebne podatke v posamezni eVlogi je podlaga v členu 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov - v določbah zakona, ki ureja matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1), določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek (ZUP) ter posameznih določbah zakona, ki ureja obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Kategorije uporabnikov: Podatki iz digitalnega potrdila se ne posredujejo uporabnikom. Glede posredovanja osebnih podatkov iz vlog uporabnikom glej posamezne evidence TUKAJ

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: Podatki iz digitalnega potrdila se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. Glede posredovanja osebnih podatkov iz vlog uporabnikom glej posamezne evidence TUKAJ

Obdobje hrambe: Podatki o registriranih uporabnikih portala Moj eZPIZ se hranijo trajno. Glede hrambe osebnih podatkov iz vlog glej posamezne evidence TUKAJ

Pravica do preklica privolitve: Ker obdelava ne temelji na privolitvi, posamezniki ne morejo s preklicem privolitve preprečiti obdelave podatkov iz digitalnega potrdila dokler imajo pri ZPIZ preko spletne storitve Moj eZPIZ registriran uporabniški račun. 

Informacije o tem:

- ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne. 

- ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Da, obdelava osebnih podatkov se izvaja zaradi narave delovanja storitev.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

 

Spletna storitev eVloge za VSE

Kateri podatki: V primeru vlaganja vlog preko storitve eVloge za VSE ZPIZ preko spletne strani pridobiva tiste osebne podatke, ki jih posameznik vnese v posamezno vlogo. Obvezen je vnos podatka o EMŠO. Za uspešno oddajo vloge je potrebno posredovati tudi podatek o mobilni telefonski številki, podatek o elektronskem naslovu ni obvezen. 

Namen: Telefonsko številko ter morebitni elektronski naslov ZPIZ obdeluje za namen oddaje vloge. Za namen digitalnega prevzema dokumentov ZPIZ obdeluje mobilno telefonsko številko ter elektronski naslov, če se posameznik s tem strinja ob oddaji vloge. Osebne podatke, ki jih posameznik vnese v posamezno eVlogo, ZPIZ potrebuje za namene odločanja o vlogi.

Pravna podlaga: Člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov za podatek o telefonski številki in morebitnem elektronskem naslovu. Za osebne podatke v posamezni vlogi je podlaga člen 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kategorije uporabnikov: Podatki o telefonski številki in morebitnem elektronskem naslovu se ne posredujejo uporabnikom. Glede posredovanja osebnih podatkov iz vlog uporabnikom glej posamezne evidence TUKAJ

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: Podatek o telefonski številki in elektronskem naslovu, ki sta posredovana za namen oddaje eVloge za VSE se ne prenašata v tretje države ali mednarodne organizacije. Glede posredovanja osebnih podatkov iz vlog uporabnikom glej posamezne evidence TUKAJ

Obdobje hrambe: Osebni podatki, za katere podlaga je v osebni privolitvi posameznika, se obdelujejo za namene, za katere je dana privolitev, do preklica le-te. ZPIZ te podatke hrani tudi po preklicu privolitve za namene dokazovanja veljavnosti le-te.

Glede hrambe osebnih podatkov iz vlog glej posamezne evidence TUKAJ

Pravica do preklica privolitve: V zvezi z osebnimi podatki, ki jih ZPIZ obdeluje na podlagi osebne privolitve (mobilna številka in elektronski naslov) ima posameznik pravico, da lahko kadarkoli privolitev prekliče, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Informacije o tem:

- ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne. 

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: V primeru, da posameznik ne posreduje mobilne številke, ne more uporabljati storitve eVloge za VSE. Posredovanje elektronskega naslova ni obvezno.

 Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

 

Spletna storitev Digitalni prevzem dokumentov

Kateri podatki: Preko spletne storitve je omogočen vpogled v izvirnik zavodovih dokumentov izdanih v izvorno elektronski obliki ob vnosu identifikacijskih oznak dokumenta ter mobilne telefonske številke ali elektronskega naslova. Uspešno prevzeti dokument je dostopen preko spletne podstrani ZPIZ. 

Namen: Na vpisane osebne podatke ZPIZ posreduje povezavo do dokumenta, ki ga želi uporabnik prevzeti.

Pravna podlaga: Člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov

Kategorije uporabnikov: Podatki, pridobljeni za namen digitalnega prevzema dokumentov se ne posredujejo uporabnikom.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: Podatki, pridobljeni za namen digitalnega prevzema dokumentov se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe: Osebni podatki, za katere podlaga je v osebni privolitvi posameznika, se obdelujejo za namene, za katere je dana privolitev, do preklica le-te. ZPIZ te podatke hrani tudi po preklicu privolitve za namene dokazovanja veljavnosti le-te.

Pravica do preklica privolitve: Če je posameznik podal privolitev v obdelavo podatka o mobilni številki in elektronskem naslovu za namene digitalnega prevzema dokumentov lahko privolitev prekliče.

Če je posameznik posredoval svoje kontaktne podatke ob enkratnem dostopu do izvirnika dokumenta na podlagi identifikacijskih oznak dokumenta, se vsakokrat posredovani osebni podatki uporabijo ob uporabi storitve digitalnega prevzema dokumentov le enkrat, s čimer se pravica do preklica izčrpa.

Informacije o tem:

- ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne. 

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: V primeru, da posameznik ne posreduje osebnih podatkov ob uporabi spletne storitve digitalnega prevzema dokumentov, digitalni prevzem dokumenta ni mogoč.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

 

Spletna storitev Moj BiZPIZ

Kateri podatki: Ob registraciji ter vsakokratni prijavi v portal ZPIZ pridobi podatke iz posameznikovega digitalnega potrdila.

V primeru, da preko storitve Moj BiZPIZ uporabnik vlaga eVloge, ZPIZ preko spletnih obrazcev eVloge obdeluje tiste osebne podatke, ki se samodejno prenesejo v informacijski sistem ob vsakokratni prijavi z digitalnim potrdilom ter osebne podatke, ki jih posameznik vnese v posamezno vlogo.

Namen: ZPIZ potrebuje osebne podatke iz digitalnega potrdila za namene enolične identifikacije registriranega uporabnika. Podatke, ki jih posameznik vnese v eVlogo pa ZPIZ potrebuje za namene odločanja o vlogi.

Pravna podlaga: Za osebne podatke v posamezni eVlogi je podlaga v členu 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov - v določbah zakona, ki ureja matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1), določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek (ZUP) ter posameznih določbah zakona, ki ureja obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ, ZPIZ-1 oziroma ZPIZ-2).

Kategorije uporabnikov: podatki iz digitalnega potrdila se ne posredujejo uporabnikom. Glede posredovanja osebnih podatkov iz vlog uporabnikom glej posamezne evidence TUKAJ

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: Podatki iz digitalnega potrdila se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. Glede posredovanja osebnih podatkov iz vlog uporabnikom glej posamezne evidence TUKAJ

Obdobje hrambe: Podatki o registriranih uporabnikih portala Moj BiZPIZ se hranijo trajno. Glede hrambe osebnih podatkov iz vlog glej posamezne evidence TUKAJ

Pravica do preklica privolitve: Ker obdelava ne temelji na privolitvi, posamezniki ne morejo s preklicem privolitve preprečiti obdelave podatkov iz digitalnega potrdila dokler imajo pri ZPIZ preko spletne storitve Moj BiZPIZ registriran uporabniški račun. 

Informacije o tem:

- ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne. 

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Da, obdelava osebnih podatkov se izvaja zaradi narave delovanja storitev.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

 

Spletno anketiranje

Vsi podatki, ki jih posameznik navede z odgovarjanjem na anketna vprašanja, so zbrani v anonimni obliki, razen če se posameznik sam odloči, da bo razkril katerega od svojih osebnih podatkov. Če se odloči za navedbo osebnih podatkov o sebi ali drugih osebah, to stori z razumevanjem tveganj in možnih posledic takšnega ravnanja. V primerih, ko je anketa neanonimna so posamezniki predhodno obveščeni ter v okviru ankete podajo privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namene, kot so določeni v vsakokratni anketi.

 

V primeru, da je bil k izpolnjevanju ankete posameznik povabljen preko SMS sporočila in/ali elektronske pošte, je pravna podlaga za obdelavo kontaktnih osebnih podatkov podana bodisi na podlagi predhodne privolitve posameznika ob posredovanju kontaktnih podatkov (člen 6(1)(a)Splošne uredbe o varstvu podatkov), ali pa v členu 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki dopušča obdelavo osebnih podatkov za druge namene, kadar je podan zakoniti interes upravljavca, ki ne prevlada nad interesi posameznika

Kateri podatki: Ob izpolnjevanju spletne ankete ZPIZ zbira tiste osebne podatke, ki jih navede posameznik v okviru odgovorov na spletno anketo. ZPIZ tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Namen: ZPIZ podatke uporablja izključno v raziskovalne namene oziroma namene, izrecno opredeljene v posamezni anketi in jih ne uporablja za namen neposrednega trženja.

Pravna podlaga: Člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kategorije uporabnikov: Podatkov ZPIZ ne posreduje uporabnikom.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe: Podatki se hranijo do preklica posameznikove privolitve.

Pravica do preklica privolitve: Privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje v okviru ankete, lahko prekliče s posredovanjem takšne zahteve na elektronski naslov informacije@zpiz.si. Pri tem mora posameznik določno opredeliti anketo, v okviru katere je sodeloval.

Prav tako lahko na elektronski naslov informacije@zpiz.si posameznik posreduje ugovor obdelavi kontaktnih podatkov (telefonske številke in/ali elektronskega naslova) za namen izvajanja spletnih anket v prihodnosti.

Informacije o tem:

- ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne. 

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: V primeru, da se posameznik odloči za izpolnjevanje spletne ankete mora za uspešno oddajo ankete posredovati odgovore na vsa vprašanja, če pri posameznem vprašanju ni drugače predvideno.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

 

__________________________________________

Podrobno o obdelavah osebnih podatkov v posameznih evidencah ZPIZ

ZPIZ pri svojem poslovanju kot upravljavec obdeluje osebne podatke posameznikov v okviru različnih evidenc, in sicer:

Matična evidenca uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Namen: Osebni podatki v evidenci se obdelujejo za:

- vodenje in odločanje v postopkih za uveljavljanje in varstvo pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja po zakonu, ki ureja obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

- vodenje, odločanje o pravicah in izplačevanje pravic, ki jih Zavod prizna ali izplačuje po posebnih zakonih,

- delovanje ali sodelovanje v odškodninskih postopkih, kjer je Zavod stranka ali udeleženec postopka.

Pravna podlaga: Člen 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov, ZPIZ-2, ZEPDSV, ZMEPIZ-1.

Kategorije uporabnikov: Zakonsko pooblaščeni uporabniki (2. odstavek 3. člena ZMEPIZ-1 in 3. odstavek 8. člena ZMEPIZ-1) ter uporabniki, ki izkažejo pravno podlago za pridobivanje osebnih podatkov na podlagi področne zakonodaje.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: Podatki se lahko iznašajo v tretje države v povezavi z mednarodnim zavarovanjem, na podlagi sklenjenih in ratificiranih mednarodnih sporazumov s tretjimi državami, ki jih ima Republika Slovenija sklenjene z Argentino, Avstralijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Južno Korejo, Kanado in provinco Quebec, Severno Makedonijo, Srbijo oziroma Združene države Amerike. 

Obdobje hrambe: Trajno.

Pravica do preklica privolitve: Ker obdelava ne temelji na privolitvi, posamezniki pravice do preklica privolitve nimajo.

Informacije o tem:

- ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da, ker se pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja priznavajo v upravnem postopku, mora posameznik v svoji vlogi skladno z ZPIZ-2, ZMEPIZ-1 ter ZUP navesti vse tiste osebne in druge podatke, ki so potrebni, da se vloga lahko obravnava.

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Če posameznik v formalni vlogi ne navede osebnih in drugih podatkov, ki so obvezni in so potrebni za obravnave vloge, se njegova vloga zavrže. Ostali, neobvezni podatki v primeru, da jih posameznik ne posreduje sam ter jih ZPIZ ne pridobi po uradni dolžnosti, pri odločanju o vlogi niso upoštevani.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Matična evidenca zavarovancev

Namen: Osebni podatki v evidenci se obdelujejo za:

- vodenje in odločanje v postopkih za uveljavljanje in varstvo pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja po zakonu, ki ureja obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

- vodenje, odločanje o pravicah in izplačevanje pravic, ki jih Zavod prizna ali izplačuje po posebnih zakonih,

- vodenje in odločanje v postopkih po določbah Zakona, ki ureja matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 

- delovanje ali sodelovanje v odškodninskih postopkih, kjer je Zavod stranka ali udeleženec postopka.

Pravna podlaga: Člen 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov, ZPIZ-2, ZEPDSV, ZMEPIZ-1. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ga izvaja zavod, je po določbah ZPIZ-2 obvezno in posameznik se mora zavarovati, če izpolnjuje pogoje, ne glede na njegovo voljo; za izvajanje tega zavarovanja je obvezno tudi posredovanje podatkov s strani zavezancev in drugih ustanov po določbah ZMEPIZ-1.

Kategorije uporabnikov: Zakonsko pooblaščeni uporabniki (2. odstavek 3. člena ZMEPIZ-1 in 3. odstavek 8. člena ZMEPIZ-1) ter uporabniki, ki izkažejo pravno podlago za pridobivanje osebnih podatkov na podlagi področne zakonodaje.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: Podatki se lahko iznašajo v tretje države v povezavi z mednarodnim zavarovanjem, na podlagi sklenjenih in ratificiranih mednarodnih sporazumov s tretjimi državami, ki jih ima Republika Slovenija sklenjene z Argentino, Avstralijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Južno Korejo, Kanado in provinco Quebec, Severno Makedonijo, Srbijo oziroma Združene države Amerike. 

Obdobje hrambe: Trajno.

Pravica do preklica privolitve: Ker obdelava ne temelji na privolitvi, posamezniki pravice do preklica privolitve nimajo.

Informacije o tem:

- ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Zagotavljanje podatkov za matično evidenco zavarovancev temelji na zakonih, zavezanci za prijavo morajo na podlagi ZPIZ-2 in ZMEPIZ-1 posredovati podatke o zavarovancih. Kadar se o lastnosti zavarovanca odloča v upravnem postopku, mora posameznik v svoji vlogi skladno z ZPIZ-2, ZMEPIZ-1 ter ZUP navesti vse tiste osebne in druge podatke, ki so potrebni, da se vloga lahko obravnava.

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi:

  • Posameznik je dolžan posredovati podatke, če je v ZMEPIZ-1 določen kot zavezanec za vlaganje prijav, odjav in prijav sprememb med zavarovanjem ali prijav podatkov o osnovah ali zavezanec za plačilo prispevkov.
  • Če zavezanec za prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja, prijavo spremembe med zavarovanjem ali prijavo podatkov o osnovah, ki ni hkrati tudi zavarovanec, ne posreduje podatkov skladno z zakonsko dolžnostjo, mu zavod pošlje odreditev o obveznosti posredovanja podatkov. Če tudi po odreditvi ne posreduje podatkov, zavod zoper zavezanca uvede prekrškovni postopek.
  • Če je zavezanec za prijavo hkrati tudi zavarovanec in ne vloži prijave v zavarovanje ali odjave iz zavarovanja, zavod o lastnosti zavarovanca odloča po uradni dolžnosti. Če tudi po odločbi zavezanec ne vloži prijave v zavarovanje ali odjave iz zavarovanja, to stori zavod po uradni dolžnosti.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Register zavezancev

Namen: Osebni podatki v evidenci se obdelujejo za:

- vodenje in odločanje v postopkih za uveljavljanje in varstvo pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja po zakonu, ki ureja obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

- vodenje, odločanje o pravicah in izplačevanje pravic, ki jih Zavod prizna ali izplačuje po posebnih zakonih,

- vodenje in odločanje v postopkih po določbah Zakona, ki ureja matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 

- delovanje ali sodelovanje v odškodninskih postopkih, kjer je Zavod stranka ali udeleženec postopka.

Pravna podlaga: Člen 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov, ZPIZ-2, ZEPDSV, ZMEPIZ-1.

Kategorije uporabnikov: Zakonsko pooblaščeni uporabniki (2. odstavek 3. člena ZMEPIZ-1 in 3. odstavek 8. člena ZMEPIZ-1) ter uporabniki, ki izkažejo pravno podlago za pridobivanje osebnih podatkov na podlagi področne zakonodaje.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: Podatki se lahko iznašajo v tretje države v povezavi z mednarodnim zavarovanjem, na podlagi sklenjenih in ratificiranih mednarodnih sporazumov s tretjimi državami, ki jih ima Republika Slovenija sklenjene z Argentino, Avstralijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Južno Korejo, Kanado in provinco Quebec, Severno Makedonijo, Srbijo oziroma Združene države Amerike. 

Obdobje hrambe: Trajno.

Pravica do preklica privolitve: Ker obdelava ne temelji na privolitvi, posamezniki pravice do preklica privolitve nimajo.

Informacije o tem:

- ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Zagotavljanje podatkov za matično evidenco zavarovancev temelji na zakonih, zavezanci za prijavo morajo na podlagi ZPIZ-2 in ZMEPIZ-1 posredovati podatke o zavezancu skupaj s podatki o zavarovancih.

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi:

  • Če posameznik, kot zavezanec za vlaganje prijav v zavarovanje, odjav iz zavarovanja, prijavo sprememb med zavarovanjem ali prijavo podatkov o osnovah, ki ni hkrati tudi zavarovanec, ne posreduje podatkov skladno z zakonsko dolžnostjo, mu zavod pošlje odreditev o obveznosti posredovanja podatkov. Če tudi po odreditvi ne posreduje podatkov, zavod zoper zavezanca uvede prekrškovni postopek.
  • Podatki o zavezancu se sporočijo skupaj s podatki o zavarovancu v prijavi v zavarovanje. Če je zavezanec za prijavo hkrati tudi zavarovanec in ne vloži prijave v zavarovanje ali odjave iz zavarovanja, zavod o lastnosti zavarovanca odloča po uradni dolžnosti. Če tudi po odločbi zavezanec ne vloži prijave v zavarovanje ali odjave iz zavarovanja, to stori zavod po uradni dolžnosti.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Evidenca o izplačilih prejemkov

Namen: Izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja in nakazovanje dajatev, ki jih ZPIZ izplačuje.

Pravna podlaga: Člen 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov – ZPIZ, ZPIZ-1, ZPIZ-2, ZMEPIZ-1, ZPIZVZ, ZZSV, ZVarDod, Zakon o starostnem zavarovanju kmetov, Odlok o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ, Uredbe EU, in sicer 1408/71, 574/72 in 2560/01, ZIPO, ZRPri, ZUJIK, Uredba o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka, ZDVDTP, ZSVarPre, ZUPJS, ZEPDSV, ZDoh-2, ZDavP-2, ZZVZZ, ZIZ, ZUTPG; Mednarodni sporazumi o socialnih zavarovanjih; Mednarodni sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Kategorije uporabnikov: Zakonsko pooblaščeni uporabniki (2. odstavek 3. člena ZMEPIZ-1 in 3. odstavek 8. člena ZMEPIZ-1) ter uporabniki, ki izkažejo pravno podlago za pridobivanje osebnih podatkov na podlagi področne zakonodaje.

Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije se preko eVEM posredujejo vloge za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje za uživalce iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Tujim nosilcem pokojninskega in invalidskega zavarovanja se posredujejo podatki o uživalcih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja za potrebe preverjanja doživetja.

Pogodbenemu izvajalcu EPPS se v tisk in odpremo posredujejo obvestila o nakazilih za redna in izredna nakazila uživalcem.

Zunanjemu pogodbenemu izvajalcu se za izdelavo kartic upokojencev posredujejo podatki o upokojencih.

Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) se posredujejo plačilni nalogi za izvedbo nakazil upravičencem v R. Sloveniji.

Novi ljubljanski banki (NLB) se posredujejo plačilni nalogi za izvedbo nakazil uživalcem v tujini.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: Podatki se iznašajo v tretje države za namene in v obsegu, da je zagotovljeno nemoteno izplačevanje priznanih dajatev.

Obdobje hrambe: Trajno.

Pravica do preklica privolitve: Ker obdelava ne temelji na privolitvi, posamezniki pravice do preklica privolitve nimajo.

Informacije o tem:

- ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da.

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Če posameznik potrebnih podatkov, s katerimi ZPIZ ne razpolaga, ne zagotovi, lahko pride do ustavitve izplačila dajatev.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Evidenca o podanih izvedenskih mnenjih

Namen: Izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja in vodenje postopkov za uveljavljanje pravic in zahtevkov ZPIZ

Pravna podlaga: Člen 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov, ZPIZ-2, ZMEPIZ-1.

Kategorije uporabnikov: Zakonsko pooblaščeni uporabniki (2. odstavek 3. člena in 3. odstavek 8. člena ZMEPIZ-1) ter uporabniki, ki izkažejo pravno podlago za pridobivanje osebnih podatkov na podlagi področne zakonodaje.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: Podatki se ne iznašajo v tretje države.

Obdobje hrambe: Trajno.

Pravica do preklica privolitve: Ker obdelava ne temelji na privolitvi, posamezniki pravice do preklica privolitve nimajo.

- ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da, ker se pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja priznavajo v upravnem postopku, mora posameznik v svoji vlogi skladno z ZPIZ-2, ZMEPIZ-1 ter ZUP navesti vse tiste osebne in druge podatke, ki so potrebni, da se vloga lahko obravnava.

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Če posameznik v formalni vlogi ne navede osebnih in drugih podatkov, ki so obvezni in so potrebni za obravnave vloge, se njegova vloga zavrže. Ostali, neobvezni podatki v primeru, da jih posameznik ne posreduje sam ter jih ZPIZ ne pridobi po uradni dolžnosti, pri odločanju o vlogi niso upoštevani.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Elektronska knjiga senatov

Namen: Priprava obračuna stroškov dela izvedencev

Pravna podlaga: Člen 6(1)(c) in 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kategorije uporabnikov: Avtorska agencija Slovenije (ASS) za pripravo računa in plačilo dajatev, zakonsko pooblaščeni uporabniki ter uporabniki, ki izkažejo pravno podlago za pridobivanje osebnih podatkov na podlagi področne zakonodaje.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: Podatki se ne iznašajo v tretje države.

Obdobje hrambe: Trajno.

Pravica do preklica privolitve: Ker obdelava ne temelji na privolitvi, posamezniki pravice do preklica privolitve nimajo.

- ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da, ker se pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja priznavajo v upravnem postopku, mora posameznik v svoji vlogi skladno z ZPIZ-2, ZMEPIZ-1 ter ZUP navesti vse tiste osebne in druge podatke, ki so potrebni, da se vloga lahko obravnava.

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Če posameznik v formalni vlogi ne navede osebnih in drugih podatkov, ki so obvezni in so potrebni za obravnave vloge, se njegova vloga zavrže. Ostali, neobvezni podatki v primeru, da jih posameznik ne posreduje sam ter jih ZPIZ ne pridobi po uradni dolžnosti, pri odločanju o vlogi niso upoštevani.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Evidenca kršiteljev

Namen: Ugotavljanje in dokazovanje prekrškov po ZMEPIZ-1; dokumentiranje dela ZPIZ v zvezi s prekrški; ugotavljanje večkratne obravnave posameznih kršiteljev ter statistično spremljanje kršitev.

Pravna podlaga: Člen 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov, 206. člen ZP-1, ZMEPIZ-1.

Kategorije uporabnikov: Zakonsko pooblaščeni uporabniki (204.a člen ZP-1), FURS (izterjava) in upravni organi za izvrševanje kazenskih sankcij.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: Podatki se ne iznašajo v tretje države.

Obdobje hrambe: 5 let po pravnomočnosti odločbe. Dokumentarno gradivo v obliki vpisnikov se hrani trajno, pomožni vpisniki se hranijo 5 let.

Pravica do preklica privolitve: Ker obdelava ne temelji na privolitvi, posamezniki pravice do preklica privolitve nimajo.

- ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da. Zagotovitev osebnih podatkov je obvezna za predlagatelja postopka o prekršku.

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Če predlagatelj postopka o prekršku skladno z ZP in ZUP ne predloži potrebnih podatkov za obravnavo njegove vloge, se vloga zavrže.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Evidenca prijavljenih kandidatov na objavljena delovna mesta

Namen: Hramba dokumentacije zaradi zagotovitve pravilnosti izvedenega postopka skladno z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja oz. javne uslužbence.

Pravna podlaga: Člen 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov, ZJU, ZDR-1.

Kategorije uporabnikov: Podatki se ne razkrivajo tretjim osebam, razen v primeru pritožbe kandidata ali uvedenega inšpekcijskega nadzora. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: Podatki se ne iznašajo v tretje države.

Obdobje hrambe: Izbrani kandidat – trajno, neizbrani kandidat – 2 leti po pravnomočno zaključenem razpisnem postopku.

Pravica do preklica privolitve: Ker obdelava ne temelji na privolitvi, posamezniki pravice do preklica privolitve nimajo.

Informacije o tem:

- ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost:  Da.

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: V primeru, da ni mogoče preveriti izpolnjevanje natečajnih pogojev, se vloga kandidata na razpisano delovno mesto ne more obravnavati.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Evidenca videonadzora

Namen: Varovanje življenja posameznikov, varovanje premičnin in nepremičnin, ohranjanje reda v prostorih ZPIZ ter nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov in parkirišč na naslednjih naslovih:

- Ljubljana centrala (na naslovu Kolodvorska ulica 15, Ljubljana) - avla pritličje mimo varnostnika, Trg OF vhod, pritličje avla levi hodnik, vhod v IT klet 1, vhod v arhive klet 2, vetrolov klet 1, pasaža, vhod v garaži, stopnišče pritličje, glavni vhod;

- Ljubljana IK (na naslovu Ob železnici 30, Ljubljana) – hodniki pred dvigalom, klet, pritličje, 1. in 2. nadstropje, vhod, klet pred tovornim dvigalom;

- OE Celje (na naslovu Opekarniška cesta 15 c, Celje) – vhod, vložišče;

- OE Kranj (na naslovu Ulica Mirka Vadnova 13a, Kranj) – glavni vhod, vhod v klet, parkirišče ob stavi, klančina v klet;

- OE Nova Gorica (na naslovu Delpinova ulica 18b, Nova Gorica) – pred dvigalom, avla, levi hodnik, desni hodnik);

- OE Maribor (na naslovu Zagrebška c. 84, Maribor) – hodniki pred dvigalom – klet, pritličje, 1. in 2. nadstropje, vhod, klet pred IT, klet pred arhivom, parkirišče 6x;

- OE Novo Mesto (na naslovu Rozmanova 38, Novo mesto) – parkirišče 5x, vhod zunaj in noter, avla pritličje, ob vhodu).

Pravna podlaga: Člen 6(1)(e) Splošne uredbe o varstvu podatkov v povezavi s 76. in 77. členom ZVOP-2.

Kategorije uporabnikov: Zaposleni, ki opravljajo storitev varovanja prostorov in so zaposleni pri izvajalcu varovanja, imajo vpogled na zaslonsko sliko, ki jo zajame kamera, za potrebe varovanja prostorov ZPIZ ter spremljajo dogajanje v živo.

Dostop do posnetkov varnostnih kamer ima samo pogodbeni vzdrževalec varnostnih sistemov. Posnetke lahko posreduje zgolj na zahtevo ZPIZ ali policije.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: Podatki se ne iznašajo v tretje države.

Obdobje hrambe: Podatki se brišejo samodejno, hranijo se največ 3 mesece.

Pravica do preklica privolitve: Ker obdelava ne temelji na privolitvi, posamezniki pravice do preklica privolitve nimajo.

Informacije o tem:

- ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost:  Ne

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Ne, vendar pa vstop v poslovne prostore ZPIZ ni mogoč na način, da bi se posameznik izognil videonadzoru.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Za več informacij glede videonadzora ali uveljavljanja pravic iz področja varstva osebnih podatkov posameznik se posameznik lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@zpiz.si ali po telefonu: 01 47 45 559.

Evidenca obiskovalcev ZPIZ

Namen: Varovanje premoženja, življenja ali telesa posameznikov ter reda v poslovnih prostorih ZPIZ ter nadzor vstopov v prostore z omejenim dostopom.

Pravna podlaga:  Člen 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov, 85. člen ZVOP-2.

Kategorije uporabnikov: Zaposleni, ki opravljajo storitev varovanja prostorov in so zaposleni pri izvajalcu varovanja prostorov ZPIZ.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: Podatki se ne iznašajo v tretje države.

Obdobje hrambe: Podatki se brišejo samodejno, možen vpogled v osebne podatke zadnjih 15 obiskovalcev. 

Pravica do preklica privolitve: Ker obdelava ne temelji na privolitvi, posamezniki pravice do preklica privolitve nimajo.

Informacije o tem:

- ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost:  Da.

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Posameznik – obiskovalec – mora zagotoviti osebne podatke, ki jih določa ZVOP-2. Če podatkov ne zagotovi, se mu zavrne vstop v poslovne prostore ZPIZ.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Evidenca prosilcev po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)

Namen: Vodenje postopkov v zvezi s podanimi zahtevami po ZDIJZ.

Pravna podlaga: Člen 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov in ZDIJZ.

Kategorije uporabnikov:  Podatki se posredujejo samo Informacijskemu pooblaščencu v okviru morebitnega pritožbenega postopka zoper izdano odločbo, s katero smo zavrnili zahtevo za dostop informacij javnega značaja.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: Podatki se ne iznašajo v tretje države.

Obdobje hrambe: Trajno.

Pravica do preklica privolitve: Ker obdelava ne temelji na privolitvi, posamezniki pravice do preklica privolitve nimajo.

Informacije o tem:

- ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da.

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Če prosilec zahteve za dostop do informacij javnega značaja skladno z ZDIJZ in ZUP ne predloži potrebnih podatkov za obravnavo njegove zahteve, se zahteva zavrže.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Obdelave osebnih podatkov v zbirkah dokumentarnega gradiva na področju ravnanja s stvarnim premoženjem zavoda

Namen: Izvedba postopkov stvarnega razpolaganja s premoženjem zavoda in sklepanje prodajnih pogodb in drugih pogodb, vezanih na stvarno premoženje zavoda.

Pravna podlaga: Člen 6(1)(c) in člen 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov in Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Kategorije uporabnikov: Osebni podatki se lahko posredujejo notarjem, Finančni upravi RS, Svetu zavoda, upravnikom stavb in skupnostim lastnikov, distributerjem in dobaviteljem, nadzornim organom zavoda (na njihovo zahtevo) in drugim subjektom zaradi izvajanja zakona ali pogodbe.  

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: Podatki se ne iznašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe: Trajno.

Pravica do preklica privolitve: Ker obdelava ne temelji na privolitvi, posamezniki pravice do preklica privolitve nimajo.

Informacije o tem:

- ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da.

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Če posameznik ne predloži potrebnih podatkov za obravnavo njegove ponudbe, se šteje njegova vloga kot nepopolna oziroma se pogodba z izbranim posameznikom ne more skleniti.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Evidenca vprašanj in odgovorov po Zakonu o medijih ter strank

Namen: evidentiranje posredovanih odgovorov medijem in strankam.

Pravna podlaga: Člen 6(1)(c) Splošne uredbe o varstvu podatkov in Zakon o medijih.

Kategorije uporabnikov: Podatki se ne razkrivajo tretjim osebam.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: Podatki se ne iznašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe: Osebni podatki novinarjev v novinarskih vprašanjih se hranijo trajno, podatki strank 5 let.

Pravica do preklica privolitve: Ker obdelava ne temelji na privolitvi, posamezniki pravice do preklica privolitve nimajo.

Informacije o tem:

- ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da.

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Če posameznik ne predloži potrebnih kontaktnih podatkov mu odgovora ni mogoče posredovati.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

Evidenca članov Sveta zavoda

Namen: Sklicevanje sej Sveta zavoda in komunikacija s člani Sveta zavoda in obračun sejnin.

Pravna podlaga: Člen 6(1)(c), člen 6(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov in ZPIZ-2.

Kategorije uporabnikov: Podatki se ne razkrivajo tretjim osebam.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: Podatki se ne iznašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdobje hrambe: Ime, priimek, rojstni datum, davčna številka se hranijo trajno. Elektronski naslov in telefonska številka do prenehanja članstva v svetu zavoda. 

Pravica do preklica privolitve: Člani sveta zavoda, ki za lažjo komunikacijo z zavodom posredujejo telefonsko številko in elektronski naslov, lahko soglasje za uporabo navedenih dveh podatkov umaknejo.

Informacije o tem:

- ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da. Elektronski naslov in telefonska številka, ne.

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Če posameznik ne predloži potrebnih podatkov je ovirano izvajanje zakonitih pristojnosti Sveta zavoda.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.

________________________

Posodobljeno dne 05. 07. 2023

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio