Slika družine

Osebno dopolnilno delo

Osebno dopolnilno delo ureja Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Določila tega zakona, ki se nanašajo na novo ureditev osebnega dopolnilnega dela, se uporabljajo od 1. januarja 2015 dalje.

Kdaj opravljate osebno dopolnilno delo?

Osebno dopolnilno delo opravljate, kadar opravljate dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali opravljate druga manjša dela (pomoč starejšim, gospodinjska dela, varstvo otrok, vzdrževanje objektov, inštrukcije ...). Za osebno dopolnilno delo se šteje tudi, kadar sami izdelujete izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih in jih prodajate, ali kadar nabirate ter prodajate gozdne sadeže ali zelišča. Dela ne smete opravljati za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali za samozaposleno osebo. Osebno dopolnilno delo morate priglasiti pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Na podlagi takega dela niste obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, dodaten dohodek ne vpliva na uživanje pokojnine, pride pa do spremembe pri plačilu dohodnine, saj se tovrstni dohodek šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. S plačilom prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačate prispevek za posebne primere zavarovanja, in sicer za zavarovanje za primer invalidnosti ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Koliko ur lahko delam?

Ni določene omejitve glede števila ur opravljenega dela.

Koliko lahko zaslužim?

Prihodek v polletju koledarskega leta ne sme presegati treh povprečnih neto plač v Republiki Sloveniji iz preteklega koledarskega leta.

Podrobneje o tem v Pravilniku o osebnem dopolnilnem delu.

 

 

Informacije o dopolnilnem delu najdete tudi na spletni strani Finančne uprave RS (Opravljam osebno dopolnilno delo) in na spletni strani MDDSZ ter na naslednji spletni povezavi.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio