Slika družine

Pravice iz zavarovanja za posebne primere

Zavarovanje za posebne primere pokriva zavarovalne primere nastanka invalidnosti, telesne okvare ali smrti, ki so posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju tiste dejavnosti, na podlagi katere je takšno zavarovanje vzpostavljeno. Priznanje in odmera pravice na podlagi nastalega zavarovalnega primera je odvisno od vrste okoliščin, ki jih je treba pri obravnavi upoštevati. Ugotovljena mora biti vzorčna zveza med opravljanjem dejavnosti oziroma aktivnosti, nastalo poškodbo in nastalo invalidnostjo. Pogoj za priznanje pravic iz takšnega zavarovanja je, ob izpolnjevanju drugih zakonskih pogojev, dokazano plačilo prispevkov za posebne primere zavarovanja.

 

Pravice, ki jih v primeru nastanka invalidnosti ali smrti zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pridobijo zavarovanci oziroma njihovi preživeli družinski člani iz zavarovanja za posebne primere, so:

 

  • invalidska pokojnina,
  • pravice na podlagi ugotovljene II. ali III. kategorije invalidnosti,
  • invalidnina za telesno okvaro,
  • družinska in vdovska pokojnina.

Podjetnik, ki je hkrati v delovnem razmerju s polnim delovnim časom

Pri zavarovancu, ki je v delovnem razmerju s polnim delovnim časom ter iz tega naslova obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan, hkrati pa je registriran kot podjetnik ali opravlja poklicno dejavnost in je zavarovan za posebne primere zavarovanja, se v primeru ugotovljene invalidnosti II. ali III. kategorije priznajo pravice kot zavarovancu v delovnem razmerju, pri čemer se upošteva kot vzrok nastanka invalidnosti tudi poškodba pri delu, ki je nastala pri opravljanju pridobitne ali poklicne dejavnosti.

 

Podjetnik, ki je zavarovan samo za posebne primere

Zavarovanci, ki na dan nastanka invalidnosti niso bili upokojeni niti niso bili zavarovani na drugi podlagi, so pa bili kot samostojni podjetniki ali osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, zavarovani za posebne primere zavarovanja, pridobijo pravice iz invalidskega zavarovanja, če je nastala invalidnost I. ali II. kategorije.

 

Invalidnina za telesno okvaro

Invalidnina je mesečni prejemek, ki se pod določenimi pogoji izplačuje zaradi ugotovljene telesne okvare. Pravico do invalidnine pridobijo zavarovanci, ki so bili vključeni v zavarovanje za posebne primere in je telesna okvara nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju aktivnosti, na podlagi katere so bili tako zavarovani.

 

Družinska in vdovska pokojnina

Če kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni nastopi smrt zavarovanca, lahko preživeli družinski člani pod zakonsko določenimi pogoji uveljavijo pravico do družinske oziroma vdovske pokojnine. Družinska ali vdovska pokojnina se odmeri od invalidske pokojnine, ki bi jo zavarovanec pridobil ob smrti, če gre za zavarovanca oziroma če je v primeru smrti uživalca starostne pokojnine invalidska pokojnina ugodnejša. Invalidska pokojnina se odmeri z upoštevanjem vzroka smrti enako kot z upoštevanjem vzroka za nastanek invalidnosti.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio