Slika družine

Sporočilo za javnost: 4. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 22. 9. 2022

22.09.2022

Svet zavoda je na septembrski seji sprejel Razvojni program zavoda za obdobje 2022–2025. Udeleženci seje so se seznanili s pokojninskim delom projekta OECD in z raziskavo o socialno-ekonomskem položaju upokojencev, delovnih invalidov in starejšega prebivalstva v Sloveniji. Svet zavoda je obravnaval izredno uskladitev pokojnin ter se seznanil z letnim poročilom Kapitalske družbe, d. d.,  za leto 2021.

Razvojni program zavoda kot temeljni programski dokument opredeljuje razvojne usmeritve, vizijo, poslanstvo, vrednote ter glavne cilje na vseh področjih delovanja zavoda za naslednje štiriletno obdobje. Glavno vodilo zavoda tudi v tem obdobju ostaja »Zadovoljna stranka, zadovoljna javnost, zadovoljni zaposleni«.

Zavod je pri izvajanju svojega poslanstva razvojno usmerjen v zagotavljanje kakovostnega, učinkovitega, gospodarnega in prijaznega sistema uresničevanja pravic za primer starosti, invalidnosti, smrti in drugih tveganj, določenih z zakonom, ter njihovega varstva.

Za izvajanje poslanstva in doseganje vizije je zavod za obdobje 2022–2025 določil naslednje glavne cilje: kakovostna matična evidenca zavarovancev, strokovno enotno in učinkovito priznavanje pravic iz obveznega zavarovanja, kakovostna organizacija in izvedba medicinskega izvedenstva, redno nakazovanje pokojnin in drugih prejemkov, finančna stabilnost, učinkovit in uporabnikom prijazen informacijsko-komunikacijski sistem za celovito podporo digitalnega poslovanja in trajnostni razvoj organizacije poslovanja in kadrov. Zavod bo navedene cilje realiziral v okviru rednih nalog ali razvojnih projektov za dosego izvedbenih ciljev, ki bodo podrobno opredeljeni v programih dela in kadrovskih načrtih za posamezno leto.

Svet zavoda je sprejel sklep, s katerim poziva Državni zbor Republike Slovenije, Državni svet Republike Slovenije in Vlado Republike Slovenije, da pred oblikovanjem in obravnavo oziroma odločanjem o zakonih, ki imajo posreden ali neposreden vpliv na pokojninski in invalidski sistem, pridobijo predhodno pisno mnenje zavoda.

Svet zavoda se je seznanil s predstavitvijo pokojninskega dela projekta OECD. Kot prednostne naloge politike za izboljšanje pokojninskega sistema v Sloveniji so bili izpostavljeni: rešitev pričakovanega povečanja izdatkov za pokojnine, ki ga bo še poslabšalo hitro staranje prebivalstva, večja preglednost in razumljivost pokojninskega sistema ter izboljšanje transparentnosti financiranja pokojnin.

Svet zavoda se je seznanil z rezultati raziskave o socialno-ekonomskem položaju upokojencev, delovnih invalidov in starejšega prebivalstva v Sloveniji. Raziskava, ki zajema obdobje od leta 2010 do leta 2020, kaže, da so bili upokojenci v tem obdobju v primerjavi z ostalim prebivalstvom Slovenije v slabšem dohodkovnem položaju. V najslabšem dohodkovnem položaju so samska moška in samska ženska upokojenska gospodinjstva. V slabšem položaju kot upokojenci v povprečju so bili tudi invalidski upokojenci in delovni invalidi. Svet zavoda je sprejel sklep, da se poročilo o raziskavi o socialno-ekonomskem položaju upokojencev, delovnih invalidov in starejšega prebivalstva v Sloveniji posreduje Vladi Republike Slovenije, Državnemu zboru Republike Slovenije in Državnemu svetu Republike Slovenije. 

Svet zavoda je sprejel sklep, s katerim Vlado Republike Slovenije poziva k izvedbi letošnje izredne  uskladitve pokojnin, odstotkovno v okviru razpoložljivih javnofinančnih sredstev, pri čemer se naj upošteva manjkajoči 1 odstotek uskladitve pri upokojenih do vključno leta 2011.

Člani sveta zavoda so se seznanili s poročilom o poslovanju Kapitalske družbe, d. d, v letu 2021. Ta kaže, da je celotni vseobsegajoči donos v letu 2021 znašal 188,9 milijona evrov po nakazilu ZPIZ, pred nakazilom ZPIZ pa bi znašal 238,9 milijona evrov, brez upoštevanja davčnih posledic. Kapitalska družba, d. d., je imela dne 31. 12. 2021 več kot 1,4 milijarde evrov sredstev.

Na seji so bili imenovani direktorica Sektorja za izvedenstvo, direktor Območne enote Maribor in direktorica Območne enote Ravne na Koroškem. Imenovani so bili tudi izvedenci medicinske stroke.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio