Slika družine

Izplačilo letnega dodatka v letu 2020

22.06.2020

Izplačilo letnega dodatka v letu 2020

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo letni dodatek za leto 2020 izplačal skupaj z junijskimi pokojninami v torek, 30. junija 2020. Prejelo ga bo 605.093 uživalcev, od tega 590.125 uživalcev pokojnin in 14.968 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Prejemniki, ki so rezidenti Republike Slovenije, bodo o zakonskih podlagah ter pogojih za izplačilo letnega dodatka pravočasno in celovito informirani preko obvestila o izplačilu junijskih pokojnin, ki ga bodo prejeli na domači naslov.

Letni dodatek bo izplačan skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19; ZIPRS2021). Tudi v letu 2020 se za obračun višine letnega dodatka pri posameznem prejemniku poleg seštevka zneskov osebne pokojnine in dela vdovske pokojnine oziroma seštevkov zneskov družinske pokojnine po prvem in po drugem roditelju ter dodatkov in razlike pokojnin po drugih predpisih, upošteva znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

V juniju bo zavod izplačal letni dodatek v skupnem znesku 138.817.498 evrov.

Pri junijskih pokojninah bo letni dodatek izplačan 590.125 uživalcem pokojnin v skupnem znesku 135.267.318 evrov v naslednjih višinah, ob upoštevanju novodoločenih zneskov v letošnjem letu, in sicer:

Višina pokojnine

(v evrih)

Znesek letnega dodatka

(v evrih)

Število upravičencev

do 500,00

440,00

127.157

od 500,01 do 600,00

300,00

116.712

od 600,01 do 710,00

240,00

98.856

od 710,01 do 860,00

190,00

93.982

nad 860,01

130,00

153.418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri tem je treba poudariti, da bo izmed zgoraj navedenih prejemnikov letnega dodatka v 72.525 primeru letni dodatek obračunan in izplačan v sorazmernem delu, ker imajo ti uživalci tudi pokojnino odmerjeno v sorazmernem delu.

Letni dodatek bo 14.968 prejemnikom nadomestila iz invalidskega zavarovanja izplačan v skupnem znesku 3.550.180 evrov, in sicer:

Višina invalidskega nadomestila

(v evrih)

Znesek letnega dodatka

(v evrih)

Število upravičencev

do 710,00

240,00

14.740

od 710,01 do 860,00

190,00

164

nad 860,01

130,00

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoštevajoč ZIPRS2021 je zavod pozval 131.727 uživalcev, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine. Do 15. junija je bilo vrnjenih 98.446 izjav, med katerimi je 12.276 uživalcev izjavilo, da ne prejemajo tuje pokojnine. Večini navedenim uživalcem, ki so posredovali izjave (97.773), bo v juniju 2020 izplačan letni dodatek v skupni višini 16.482.919 evrov.

Če bo zavod dokazilo o višini tuje pokojnine prejel do 30. septembra 2020, bo uživalcem, ki podatka o višini tuje pokojnine zavodu do junija še niso posredovali, letni dodatek izplačan septembra ali novembra 2020. V primeru, da zavod podatka o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. septembra 2020, se bo letni dodatek izplačal v višini 130,00 evra oziroma v pripadajočem sorazmernem delu v mesecu novembru 2020.

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po juniju letos, se bo letni dodatek izplačal skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio