Slika družine

Začasno in občasno delo upokojencev

Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) določa, da lahko vsi upokojenci (razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali delno predčasno pokojnino!, saj so še delovno aktivni), opravljajo začasno ali občasno delo, ki se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upokojencem, ki ima lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja. 

V pogodbi mora biti, poleg osnovnih podatkov o delodajalcu in upokojencu, navedena tudi vrsta in obdobje dela, število ur dela, urna postavka ter predviden skupni znesek dohodka.

Koliko ur lahko delam?

Delo lahko opravljate v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu, izjemoma se lahko do trikrat letno opravi tudi 90 ur v koledarskem mesecu, pri čemer lahko seštevek vseh ur opravljenega začasnega in občasnega dela znaša največ 720 ur v koledarskem letu. Neizkoriščenih ur preteklega meseca ne morete prenašati v naslednji koledarski mesec. Delo lahko opravljate pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne smete preseči predpisane omejitve glede števila ur in tudi višine dohodka.
 
ZUTD pa delodajalcem določa omejitev števila ur začasnega in občasnega dela  glede na število zaposlenih pri delodajalcu:
 
  • pri delodajalcu, ki nima zaposlenega nobenega (0) delavca oziroma delavke (v nadaljnjem besedilu: delavec), se lahko opravi največ 60 ur začasnega ali občasnega dela,
  • pri delodajalcu, ki zaposluje od enega (1) do vključno deset (10) delavcev, se lahko opravi največ 100 ur začasnega ali občasnega dela,
  • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot deset (10) do vključno 30 delavcev, se lahko opravi največ 150 ur začasnega ali občasnega dela,
  • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 30 do vključno 50 delavcev, se lahko opravi največ 400 ur začasnega ali občasnega dela,
  • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 50 delavcev do vključno 100 delavcev, se lahko opravi največ 750 ur začasnega ali občasnega dela,
  • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 100 do vključno 500 delavcev, se lahko opravi največ 1.500 ur začasnega ali občasnega dela,
  • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 500 do vključno 1.000 delavcev, se lahko opravi največ 2.250 ur začasnega ali občasnega dela,
  • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 1.000 do vključno 2.000 delavcev, se lahko opravi največ 3.000 ur začasnega ali občasnega dela,
  • pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 2.000, se lahko opravi največ 3.750 ur začasnega ali občasnega dela.
 
ZUTD za število ur začasnega in občasnega dela, opravljenega pri nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, določa izjemi.
 
Na podlagi takega dela niste obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, dodaten dohodek ne vpliva na uživanje pokojnine, lahko pa iz tega naslova nastane povečana dohodninska obveznost, saj se tovrstni dohodek šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.

Koliko lahko zaslužim?

Višina urne postavke in višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo se usklajuje z rastjo minimalne plače v Republiki Sloveniji, kot jo določa zakon, ki ureja minimalno plačo, ter ju enkrat letno določi minister, pristojen za delo, in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje do konca februarja v koledarskem letu. Višina urne postavke velja od marca tekočega koledarskega leta do vključno februarja naslednjega koledarskega leta.

V letu 2020 oziroma od 1. marca 2020 do 28. februarja 2021 urna postavka za opravljeno začasno ali občasno delo znaša najmanj 5,05 evra, najvišji skupni dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo pa v koledarskem letu 2020 ne sme presegati 7.562,47 evra.

V obdobju od 1. marca 2021 do 28. februarja 2022 višina urne postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 5,5 evra, višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2021 ne sme presegati 8.235,53 evra.

Najnižja bruto urna postavka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojenca od 1. marca 2022 do 13. maja 2022 znaša 5,77 evra, od 14. maja 2022 do 28. februarja 2023 pa najnižja bruto urna postavka znaša 6,17 evra, višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2022 ne sme presegati 9.237,96 evra

V obdobju od 1. marca 2023 do 29. februarja 2024 višina urne postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 6,92 evra, višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2023 ne sme presegati 10.346,52 evra.

V obdobju od 1. marca 2024 do 28. februarja 2025 višina urne postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 7,21 evra, višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2024 ne sme presegati 10.781,07 evra.

Nadzor nad izvajanjem začasnega in občasnega dela

Nadzor po Zakon o urejanju trga dela izvajata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zavod RS za zaposlovanje. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru svojih pristojnosti organizira in izvaja finančni ter inšpekcijski nadzor. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Zakona o urejanju trga dela opravlja Inšpekcija za področje zaposlovanja v okviru Inšpektorata za delo, ki lahko v okviru svojih pooblastil v postopkih za prekršek naloži globo.

 

Opozarja se, da je za prekršek, ko upokojenec v posameznem koledarskem mesecu opravi več kot 60 ur dela ali pridobi višji dohodek, kot je določen za koledarsko leto, poleg delodajalca kaznovan tudi upokojenec, in sicer z globo od 250 do 500 evrov.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio