Slika družine

Invalidsko zavarovanje

ZGIBANKA - Invalidsko zavarovanje

Ureditev

S 1. 1. 2013 je začel veljati Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanja (Uradni list RS, št. 96/12, v nadaljevanju: ZPIZ-2).

Definicija invalidnosti po ZPIZ-2

Definicija invalidnosti je utemeljena v 1. čl. Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 159, v katerem je določeno, da je "invalid" oseba, katere možnosti, da si zagotovi in obdrži ustrezno zaposlitev in da napreduje v njej, so bistveno zmanjšane zaradi telesne ali duševne okvare. Enako je opredeljen pojem "invalida" tudi v Priporočilu MOD št. 168.
Definicija invalidnosti upošteva celoto splošnih in poklicnih delovnih zmožnosti zavarovanca. Absolutna definicija invalidnosti pomeni, da se invalidnost ugotavlja kot izguba pridobitne zmožnosti (za katerokoli organizirano delo) in zmanjšanje ali izguba poklicne delovne zmožnosti za delo v svojem poklicu, pri čemer imajo poseben pomen stopnja strokovne izobrazbe, dodatna usposobljenost, delovne izkušnje in možnost poklicne rehabilitacije.
Invalidnost je posledica sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem oziroma medicinsko rehabilitacijo. Kot svoj poklic se šteje delo na delovnem mestu, na katerem zavarovanec dela oziroma dejavnost na podlagi katere je zavarovan in vsa dela, ki ustrezajo zavarovančevim telesnim in duševnim zmožnostim, za katera ima ustrezno strokovno izobrazbo, dodatno usposobljenost in delovne izkušnje, ki se zahtevajo za določena dela v skladu z zakoni ali kolektivnimi pogodbami.
Za ugotavljanje invalidnosti po 63. členu ZPIZ-2 je poleg definicije svojega poklica pomembna tudi definicija preostale delovne zmožnosti po 64. členu ZPIZ-2, ki se ugotavlja pri II. in III. kategoriji invalidnosti.
Drugo delovno mesto po ZPIZ-2 je opredeljeno kot delovno mesto, na katerem zavarovanec lahko dela glede na svojo preostalo delovno zmožnost. Ustrezati mora zavarovančevemu zdravstvenemu stanju oziroma naravi spremembe v njegovem zdravstvenem stanju, saj invalidnosti ne sme poslabšati. Izbira drugega delovnega mesta je odvisna zlasti od:

  • ocene preostale delovne zmožnosti,
  • zavarovančeve splošne in strokovne izobrazbe, delovnih izkušenj, osebnih lastnosti, pripravljenosti za določeno delo,
  • delovnih razmer pri delodajalcu, opremljenosti delovnega mesta in ustreznosti delovnega okolja.

Če se zavarovanec pred premestitvijo usposobi s poklicno rehabilitacijo za drugo delo, potem je to tisto delovno mesto, ki šteje za ustrezno delovno mesto.

Invalidnost po ZPIZ-2 razvrščamo v tri kategorije:

  • I. kategorija - če zavarovanec ni več zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela ali ni zmožen opravljati svojega poklica in nima več preostale delovne zmožnosti;
  • II. kategorija - če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za 50 % ali več;
  • III. kategorija - če zavarovanec ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravlja določeno delo s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50 % ali če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerem dela.

Pri samozaposleni osebi, družbeniku in kmetu je invalidnost podana, če ni več zmožen polni delovni čas opravljati dejavnosti, na podlagi katere je zavarovan.

Zavarovanec, ki ni vključen v obvezno zavarovanje, lahko zahteva, da se pri oceni invalidnosti upošteva delo oziroma dejavnost, na podlagi katere je bil zavarovan najmanj eno leto v zadnjih dveh letih pred nastankom invalidnosti.

Splošni akti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s tega področja

Kolikor niso v nasprotju z ZPIZ-2, se do uveljavitve podzakonskih aktov po ZPIZ-2 uporabljajo:

Izvedenska praksa Zavoda

Obrazci

V postopkih za uveljavljanje pravic iz obveznega invalidskega zavarovanja se uporabljajo obrazci, ki so pomembni tudi za osebne zdravnike (obrazci za uvedbo postopka) in delodajalce ter izvajalce medicine dela (obrazci za delovno dokumentacijo).
Ustrezne obrazce najdete na osrednji strani z obrazci.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio