Slika družine

Postopek urejanja zavarovanja z odločbo (ugotavljanje lastnosti zavarovanca)

Zavarovanje se ureja z odločbo v naslednjih primerih:

 

  • če ni vložena prijava v zavarovanje, bilo pa je vzpostavljeno pravno razmerje, na podlagi katerega po zakonu nastane zavarovalno razmerje,
  • če ni vložena odjava iz zavarovanja, ugotovi pa se, da je prenehalo pravno razmerje, ki je bilo podlaga za zavarovalno razmerje,
  • če je pristojni organ odklonil sprejem prijave v zavarovanje,
  • če je oziroma je bil zavarovanec prijavljen v obvezno zavarovanje v nasprotju z določbami, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • če je s pravnomočno sodbo, sodno poravnavo ali v postopku mediacije ugotovljen obstoj delovnega razmerja,
  • če drug pristojni organ ugotovi obstoj okoliščin, iz katerih izhaja, da je bila prijava v zavarovanje podana v nasprotju z dejansko ugotovljenim zavarovalnim razmerjem.

 

Postopek se lahko začne na predlog zavarovanca, na predlog delodajalca ali po uradni dolžnosti. Zavarovanec in delodajalec podata predlog na obrazcu Zahteva za ugotovitev lastnosti zavarovanca.

 

Če se postopek začne na zahtevo, je treba vlogi priložiti dokumentacijo, iz katere izhaja dejansko stanje, na podlagi katerega se zavarovanje ureja z odločbo.

 

Lastnost zavarovanca na zahtevo posameznika ali delodajalca se ugotavlja največ od 1. januarja 2000 naprej.

 

Izjemoma se lahko lastnost zavarovanca ugotavlja tudi za obdobje pred letom 2000, če je bil obstoj delovnega razmerja ugotovljen s pravnomočno sodbo, sodno poravnavo ali v postopku mediacije.

 

Če je postopek za ugotavljanje lastnosti zavarovanca uveden po uradni dolžnosti, se lastnost zavarovanca vzpostavi z dnem nastanka pravnega razmerja, vendar največ za pet let pred dnem izdaje te odločbe.

 

V primerih, ko je s sodbo sodišča, sodno poravnavo ali mediacijo ugotovljen obstoj delovnega razmerja za nazaj oziroma za zaključeno obdobje, se lastnost zavarovanca na tej podlagi pridobi za obdobja, v katerih zavarovanec ni bil vključen v obvezno zavarovanje. Prav tako se lastnost zavarovanca ugotovi tudi za obdobja, v katerih je bil zavarovanec prostovoljno vključen v obvezno zavarovanje ali je bil obvezno zavarovan kot oseba, upravičena do nadomestila zaradi začasne nezmožnosti za delo po prenehanju delovnega razmerja v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno zavarovanje.

 

Če je bilo delovno razmerje na podlagi sodbe, sodne poravnave oziroma mediacije vzpostavljeno tudi za obdobja, ko je bil zavarovanec vključen v obvezno zavarovanje na podlagi prejemanja denarnega nadomestila za čas brezposelnosti oziroma je bil v zavarovanje vključen kot upravičenec do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri Zavodu RS za zaposlovanje, zavod v okviru ugotavljanja lastnosti zavarovanca odločbo izda po predhodni uskladitvi z zavodom za zaposlovanje.

 

Za preostala obdobja zavarovanja, ko je bil zavarovanec vključen v obvezno zavarovanje po drugih podlagah, pa mu je bilo tudi za ta obdobja po sodbi priznano delovno razmerje, se lastnosti zavarovanca ne ugotavlja.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio