Slika družine

Več o postopku za uveljavljanje in varstvo pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Za uveljavljanje in varstvo pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja se uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku ter določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

O pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja odloča:

  • na prvi stopnji: območna enota zavoda
  • na drugi stopnji: drugostopenjski organ zavoda (Sektor za izvajanje zavarovanja)

PRAVNA SREDSTVA

Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, lahko vložite pritožbo v roku 15 dni od vročitve. Če gre za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja, lahko pritožbo vloži tudi delodajalec. 

Zoper odločbo, izdano na drugi stopnji, lahko uveljavljate sodno varstvo v roku 30 dni od vročitve odločbe. To možnost ima tudi delodajalec, če gre za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja.

REVIZIJA

Prvostopenjska odločba o priznanju pravice se predloži v revizijo organu druge stopnje po načelu naključne izbire in se opravi po uradni dolžnosti. Revizija ne zadrži izvršitve. Če zoper prvostopenjsko odločbo vložite pritožbo, bomo z isto odločbo odločili o pritožbi in reviziji.

ROK ZA IZDAJO ODLOČBE

Splošni rok za izdajo odločbe je dva meseca od prejema popolne vloge. V zadevah, kjer je za odločitev potrebno mnenje invalidske komisije je ta rok štiri mesece od dneva uvedbe postopka, to je od prejema popolne medicinske in delovne dokumentacije. Pri pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja z uporabo mednarodnih pogodb je rok za izdajo odločbe šest mesecev. Navedeni roki veljajo za izdajo odločbe na prvi in na drugi stopnji.

SMRT STRANKE MED POSTOPKOM

Če stranka med postopkom na prvi ali drugi stopnji (pritožbeni postopek) umre, se postopek ustavi.

Ker pravice iz obveznega zavarovanja ne morejo preiti na pravne naslednike, postopka v primeru smrti osebe ni mogoče nadaljevati, zato postopek s sklepom ustavimo in ga razglasimo na oglasni deski zavoda in na enotnem državnem portalu e–uprava.

Če je imela oseba, ki je uveljavljala pravice pri zavodu, pooblaščenca, ga z dopisom obvestimo, da smo zaradi smrti osebe postopek ustavili in sklep o ustavitvi postopka objavili na oglasni deski zavoda in na enotnem državnem portalu e–uprava.

Če je v postopku za uveljavljanje pravice na podlagi invalidnosti kot stranka sodeloval tudi delodajalec, mu vročimo sklep o ustavitvi postopka.

Izjema od zgoraj navedenega nastopi, če umre stranka med postopkom uveljavljanja pravice do dodatka za pomoč in postrežbo. Takrat se postopek ne ustavi, ampak se postopek prekine, saj lahko postopek nadaljujejo pravni nasledniki stranke.

Izda se sklep o prekinitvi postopka, s katerim se pozove pravne naslednike, da vstopijo v postopek. Če je vlogo za priznanje dodatka za pomoč in postrežbo podal zakonit zastopnik, pooblaščenec ali so iz dokumentacije stranke razvidni njegovi pravni nasledniki, se sklep o prekinitvi postopka vroči njim. Če pa podatka o pravnih naslednikih ni, se sklep o prekinitvi postopka objavi z javnim naznanilom na oglasni deski zavoda in na enotnem državnem portalu e-uprave. 

Na podlagi pisne izjave pravnih naslednikov (Poziv pravnim naslednikom – DPP) se postopek nadaljuje in se zaključi z izdajo akta, s katerim se odloči, ali je bil umrli upravičen do dodatka za pomoč in postrežbo.

AKONTACIJA

Kadar v postopku ugotovimo, da imate pravico do pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja, njegove višine pa ni mogoče določiti ali postopka ni mogoče dokončati zaradi kakšnega predhodnega vprašanja, vam na podlagi naloga začasno izplačujemo akontacijo, določeno po zbranih podatkih. Akontacije se usklajujejo na enak način kot pokojnine.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio