Slika družine

Pravica do invalidnine za telesno okvaro

Invalidnina za telesno okvaro  ne sodi več med pravice, določene z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Njeno urejanje se prenaša v predpise s področja varstva invalidov. Dokler pa ti predpisi ne bodo uveljavljeni, ste bili od 1. 1. 2013 upravičeni do invalidnine samo, če je telesna okvara nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Z dnem 7. 8. 2021 je pričel veljati Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2J), ki spreminja obstoječo ureditev na način, da lahko zavarovanci od 7. 8. 2021 dalje pridobijo pravico do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela, pri čemer se pri pripravi izvedenskih mnenj do uveljavitve novega seznama o vrstah in stopnjah telesnih okvar uporablja Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89).

V Uradnem listu RS, št. 163/21, z dne 15. 10. 2021 je bila objavljena Odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar (v nadaljevanju Odredba), pri čemer so vrste in stopnje telesnih okvar določene v prilogi, ki se imenuje Seznam telesnih okvar. Odredba je začela veljati 30. 10. 2021, kar pomeni, da od tega dne dalje velja nov Seznam telesnih okvar. Odredba hkrati določa, da se z istim dnem, to je 30. 10. 2021, preneha uporabljati Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89).
Nov Seznam telesnih okvar lahko določa za ista zdravstvena stanja višjo stopnjo telesne okvare ali določa nove telesne okvare, ki jih Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar še ni vseboval. 

Zavod od 30. 10. 2021 dalje pri oceni telesne okvare upošteva nov Seznam telesnih okvar.

Če imate že priznano pravico do invalidnine za telesno okvaro, lahko pri zavodu vložite novo zahtevo, ki bo obravnavana upoštevajoč nov Seznam telesnih okvar. K zahtevi lahko priložite stara in tudi nova medicinska dokumentacija.

Zahtevo prav tako lahko vložite, če še nimate priznane pravice do invalidnine za telesno okvaro. K zahtevku priložite medicinsko dokumentacijo.    

Pri priznanju pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica poškodbe pri delu / poklicne bolezni ali bolezni /poškodbe zunaj dela se še vedno upoštevajo predpisi, veljavni do 31. decembra 2012.

Do invalidnine za telesno okvaro zaradi poškodbe pri delu/poklicne bolezni ali bolezni/poškodbe zunaj dela niste upravičeni, če ste bili do nastanka telesne okvare pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic.

 

Kdo lahko vloži zahtevo, kaj je treba priložiti?

Kdaj sem upravičen do invalidnine za telesno okvaro?

Višina invalidnine

Od kdaj mi pripada pravica?

Sprememba višine in obsega pravice

Kdo lahko vloži zahtevo, kaj je treba priložiti?

Zahtevo za priznanje pravice (obrazec) ali eVlogo preko storitve eVloge ZA VSE - kliknite na → VlogaInvalidninaZaTelesnoOkvaro lahko vloži:

  • vaš osebni zdravnik ali
  • vi sami ali vaš zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec, ki zahtevi priloži ustrezno medicinsko dokumentacijo, ki jo mora overiti osebni zdravnik, če ni predložena v originalu.

 

Če zahtevo za zavarovanca vloži skrbnik ali pooblaščenec (sorodnik), je potrebno k zahtevi skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku obvezno priložiti tudi odločbo CSD o skrbništvu ali pooblastilo, pri čemer se pooblastilo nahaja na spletni strani zavoda med Obrazci, Vsi obrazci (PDF oblika), v rubriki »Drugo«.

 

Mnenje o obstoju ter vrsti oziroma stopnji telesne okvare poda invalidska komisija.

 

Na podlagi izvedenskega mnenja invalidske komisije zavod z odločbo odloči o pravici.

 

Za izdajo odločbe o obstoju telesne okvare in o pravici do invalidnine je zakonsko določen rok štirih mesecev od dneva uvedbe postopka.

 

Invalidnina je mesečni denarni prejemek, ki ga lahko zavarovanec pridobi zaradi določene telesne okvare, nastale med zavarovanjem. Invalidnino prav tako lahko pridobi uživalec starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ali uživalec sorazmernega dela te pokojnine na podlagi Uredbe 883/04, če je telesna okvara nastala v času uživanja pokojnine.

Kdaj sem upravičen do invalidnine za telesno okvaro?

Za pridobitev pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 

  • da gre za določeno vrsto in stopnjo telesne okvare, ki znaša najmanj 30 %,
  • da je ta okvara nastala med zavarovanjem,
  • da je nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni in
  • da je izpolnjen pogoj pretežnosti zavarovanja za širši obseg pravic.

 

Pogoji za pridobitev pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela pri zavarovancu, so naslednji:
 
  • telesna okvara mora znašati najmanj 50 %
  • zavarovanec mora imeti ob nastanku telesne okvare dopolnjeno pokojninsko dobo, ki je določena za pridobitev pravice do invalidske pokojnine, ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost ali ne,
  • prav tako mora biti izpolnjen pogoj pretežnosti zavarovanja za širši obseg pravic. 
 
Za ugotavljanje pogoja potrebne pokojninske dobe za pridobitev pravice do invalidnine se poleg slovenske pokojninske dobe upošteva tudi zavarovalna doba, ki je do nastanka telesne okvare dopolnjena v državah članicah EU, EGP in Švici ter v državah, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene sporazume o socialnem zavarovanju.
 
V primeru, da gre za uživalca starostne / predčasne / invalidske pokojnine, je 50 % telesna okvara lahko nastala med zavarovanjem ali v času uživanja pokojnine. Če je telesna okvara nastala v času uživanja pokojnine, se pokojninska doba ne preverja (pasivno zavarovanje).
 
Če telesna okvara nastane pri uživalcu sorazmernega dela starostne / predčasne / invalidske pokojnine na podlagi Uredbe 883/04 ali na podlagi mednarodnega sporazuma o socialni varnosti, se šteje, da je potreben pogoj pokojninske dobe izpolnjen.
 
Če je bil zavarovanec uživalec starostne / predčasne / invalidske pokojnine ali sorazmernega dela te pokojnine na podlagi Uredbe 883/04 ali na podlagi mednarodnega sporazuma o socialni varnosti, pa je uveljavil pravico do vdovske pokojnine, ker je ta zanj ugodnejša, ima prav tako pravico do invalidnine in se pokojninska doba na dan nastanka telesne okvare prav tako ne ugotavlja.
 

Vrste telesnih okvar

Telesne okvare so razvrščene glede na težo v osem stopenj. Najnižja, osma stopnja je 30-odstotna, najvišja, prva stopnja pa 100-odstotna telesna okvara.

Nastanek telesne okvare

Zavarovanec pridobi pravico do invalidnine za telesno okvaro, ki je nastala med zavarovanjem.  V primeru, da je telesna okvara nastala pred vključitvijo v zavarovanje, zavarovanec ne pridobi pravice do invalidnine za telesno okvaro. 

IZJEMI:
V primeru, da je telesna okvara nastala pred vključitvijo v zavarovanje, zavarovanec ne pridobi pravice do invalidnine za telesno okvaro. V primeru, da se je taka telesna okvara poslabšala med zavarovanjem, se invalidnina odmeri za telesno okvaro, ki jo predstavlja poslabšanje.

Izjemoma pridobi zavarovanec, ki je imel pred vključitvijo v zavarovanje poškodovano oko, uho, roko, nogo ali drug parni organ, pa si pozneje poškoduje še drug enak organ, pravico do invalidnine za telesno okvaro obeh organov.

 

Višina invalidnine

Uživalcem invalidnin, ki so pridobili to pravico po predpisih, veljavnih do uveljavitve ZPIZ-2, se je invalidnina izplačevala v znesku, kot je bil določen za zadnji mesec pred uveljavitvijo ZPIZ-2.
 
Na podlagi 3. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ- 2M, Uradni list RS, št. 29/22) se v skladu z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji zneski invalidnine za telesno okvaro s 1. 3. 2024 uskladijo za 4,2 odstotka. 

 

Zneski invalidnin za telesno okvaro od 1. 3. 2024:

 

 

Stopnja

 

Telesna okvara

Če je telesna okvara posledica

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni

bolezni ali poškodbe zunaj dela

1.

100

 123,19€

86,23 €

2.

90

112,92 €

79,03 €

3.

80

102,65 €

 71,85 €

4.

70

92,37 €

64,68 €

5.

60

82,12 €

57,49 €

6.

50

71,85 €

50,30 €

7.

40*

61,59 €

43,10 €

8.

30*

51,34 €

35,93 €

* Na podlagi zakonodaje, ki je veljala v preteklosti, je bilo mogoče od 1. 1. 1959 do 13. 1. 1967 ob pogoju določene pokojninske dobe pridobiti pravico do invalidnine tudi za najmanj 30 % oziroma 40 % telesno okvaro zaradi bolezni ali poškodbe zunaj dela. Če so zavarovanci pridobili to pravico v navedenem času, so jo obdržali še naprej, zaradi česar je pri vsakokratnih uskladitvah invalidnin za telesno okvaro v zgornji tabeli naveden tudi znesek za 30- in 40-odstotno telesno okvaro zaradi bolezni ali poškodbe zunaj dela. Od 14. 1. 1967 dalje pravice do invalidnine za 30 % oziroma 40 % telesno okvaro zaradi bolezni ali poškodbe zunaj dela ni več mogoče pridobiti.  

 

Če se vam pokojnina izplačuje v sorazmernem delu po določbah mednarodnih pogodb o socialni varnosti, se vam, če pridobite pravico do invalidnine za telesno okvaro od 1. 4. 2022 dalje, tudi ta izplačuje v enakem sorazmernem delu, kot je bil določen za odmero vaše pokojnine.

Od kdaj mi pripada pravica?

Pravica do invalidnine za telesno okvaro vam pripada od dneva nastanka telesne okvare in traja, dokler obstaja ustrezna telesna okvara.

 

Od dneva nastanka telesne okvare gre tudi izplačilo invalidnine, če je bila telesna okvara ugotovljena po vložitvi zahteve. Če je telesna okvara nastala pred vložitvijo zahteve, se lahko invalidnina izplača največ od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in za šest mesecev nazaj.

 

Glede na to, da je ZPIZ-2J, ki zopet omogoča pridobitev pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela, pričel veljati z dnem 7. 8. 2021, se pravica do invalidnine za telesno okvaro zaradi posledic bolezni ali poškodbe zunaj dela prizna in izplačuje največ od 7. 8. 2021 dalje, če bo zahteva vložena vključno do 31. 1. 2022 in če je telesna okvara takrat že obstajala. Za vse kasneje vložene zahteve se upošteva določba petega odstavka 403. člena ZPIZ-2, po kateri se invalidnina izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za šest mesecev nazaj, ob pogoju, da je telesna okvara takrat že obstajala oz. je nastala več kot šest mesecev pred vložitvijo zahteve.

 

Izjema:
Če že imate priznano pravico do invalidnine za telesno okvaro in je ta v novem Seznamu telesnih okvar določena v višjem odstotku, se odmeri invalidnina za višjo stopnjo telesne okvare največ od 30. 10. 2021 dalje, če bo zahteva vložena vključno do 31. 3. 2022. Za vse kasneje vložene zahteve se upošteva določba petega odstavka 403. člena ZPIZ-2, po kateri se invalidnina izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za šest mesecev nazaj.

 

Sprememba višine in obsega pravice

V primeru, da pride kasneje v stanju telesne okvare do spremembe, ki vpliva na višino in obseg pravice, se novi znesek invalidnine za telesno okvaro prizna od dneva nastanka novo ugotovljene telesne okvare, pri čemer se novi znesek izplačuje največ od prvega dne naslednjega meseca po vloženi zahtevi in za šest mesecev nazaj.


Izvedenstvo in izvedenska praksa 

Izvedenski organi zavoda, ki delujejo v okviru invalidskih komisij, dajejo izvedenska mnenja o vseh dejstvih, potrebnih za odločitev o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, na zahtevo tujih nosilcev pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter drugih organov, skupnosti in oseb, če tako določajo drugi predpisi, mednarodni sporazumi ali posebne pogodbe, sklenjene z zavodom.

 

V nadaljevanju lahko pridobite več informacij o:


 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio