Slika družine

Pravica do invalidnine za telesno okvaro

Invalidnina za telesno okvaro  ne sodi več med pravice, določene z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Njeno urejanje se prenaša v predpise s področja varstva invalidov. Dokler pa ti predpisi ne bodo uveljavljeni, ste bili od 1. 1. 2013 upravičeni do invalidnine samo, če je telesna okvara nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Z dnem 7. 8. 2021 je pričel veljati Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2J), ki spreminja obstoječo ureditev na način, da lahko zavarovanci od 7. 8. 2021 dalje pridobijo pravico do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela, pri čemer se pri pripravi izvedenskih mnenj do uveljavitve novega seznama o vrstah in stopnjah telesnih okvar uporablja Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89).

Pri priznanju pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica poškodbe pri delu / poklicne bolezni ali bolezni /poškodbe zunaj dela se še vedno upoštevajo predpisi, veljavni do 31. decembra 2012.

Do invalidnine za telesno okvaro zaradi poškodbe pri delu/poklicne bolezni ali bolezni/poškodbe zunaj dela niste upravičeni, če ste bili do nastanka telesne okvare pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic.

 

Kdo lahko vloži zahtevo, kaj je treba priložiti?

Kdaj sem upravičen do invalidnine za telesno okvaro?

Višina invalidnine

Od kdaj mi pripada pravica?

Sprememba višine in obsega pravice

Kdo lahko vloži zahtevo, kaj je treba priložiti?

Zahtevo za priznanje pravice (obrazec) ali eVlogo preko storitve eVloge ZA VSE - kliknite na → VlogaInvalidninaZaTelesnoOkvaro lahko vloži:

  • vaš osebni zdravnik ali
  • vi sami ali vaš zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec, ki zahtevi priloži ustrezno medicinsko dokumentacijo, ki jo mora overiti osebni zdravnik, če ni predložena v originalu.

 

Če zahtevo za zavarovanca vloži skrbnik ali pooblaščenec (sorodnik), je potrebno k zahtevi skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku obvezno priložiti tudi odločbo CSD o skrbništvu ali pooblastilo, pri čemer se pooblastilo nahaja na spletni strani zavoda med Obrazci, Vsi obrazci (PDF oblika), v rubriki »Drugo«.

 

Mnenje o obstoju ter vrsti oziroma stopnji telesne okvare poda invalidska komisija.

 

Na podlagi izvedenskega mnenja invalidske komisije zavod z odločbo odloči o pravici.

 

Za izdajo odločbe o obstoju telesne okvare in o pravici do invalidnine je zakonsko določen rok štirih mesecev od dneva uvedbe postopka.

 

Invalidnina je mesečni denarni prejemek, ki ga lahko zavarovanec pridobi zaradi določene telesne okvare, nastale med zavarovanjem. Invalidnino prav tako lahko pridobi uživalec starostne, predčasne ali invalidske pokojnine ali uživalec sorazmernega dela te pokojnine na podlagi Uredbe 883/04, če je telesna okvara nastala v času uživanja pokojnine.

Kdaj sem upravičen do invalidnine za telesno okvaro?

Za pridobitev pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni morajo biti načeloma izpolnjeni naslednji trije pogoji:

 

  • da gre za določeno vrsto in stopnjo telesne okvare, ki znaša najmanj 30 %,
  • da je ta okvara nastala med zavarovanjem,
  • da je nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni in
  • da je izpolnjen pogoj pretežnosti zavarovanja za širši obseg pravic.

 

Pogoji za pridobitev pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela pri zavarovancu, so naslednji:
 
  • telesna okvara mora znašati najmanj 50 %
  • zavarovanec mora imeti ob nastanku telesne okvare dopolnjeno pokojninsko dobo, ki je določena za pridobitev pravice do invalidske pokojnine, ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost ali ne,
  • prav tako mora biti izpolnjen pogoj pretežnosti zavarovanja za širši obseg pravic. 
 
Za ugotavljanje pogoja potrebne pokojninske dobe za pridobitev pravice do invalidnine se poleg slovenske pokojninske dobe upošteva tudi zavarovalna doba, dopolnjena v državah članicah EU, EGP in Švici do datuma nastanka telesne okvare.
 
V primeru, da gre za uživalca starostne / predčasne / invalidske pokojnine, je 50 % telesna okvara lahko nastala med zavarovanjem ali v času uživanja pokojnine. Če je telesna okvara nastala v času uživanja pokojnine, se pokojninska doba ne preverja (pasivno zavarovanje).
 
Če telesna okvara nastane pri uživalcu sorazmernega dela starostne / predčasne / invalidske pokojnine na podlagi Uredbe 883/04, se šteje, da je potreben pogoj pokojninske dobe izpolnjen.
 
Če je bil zavarovanec uživalec starostne / predčasne / invalidske pokojnine ali sorazmernega dela te pokojnine na podlagi Uredbe 883/04, pa je uveljavil pravico do vdovske pokojnine, ker je ta zanj ugodnejša, ima prav tako pravico do invalidnine in se pokojninska doba na dan nastanka telesne okvare prav tako ne ugotavlja.

Vrste telesnih okvar

Telesne okvare so razvrščene glede na težo v osem stopenj. Najnižja, osma stopnja je 30-odstotna, najvišja, prva stopnja pa 100-odstotna telesna okvara.

Nastanek telesne okvare

Zavarovanec pridobi pravico do invalidnine za telesno okvaro, ki je nastala med zavarovanjem.  V primeru, da je telesna okvara nastala pred vključitvijo v zavarovanje, zavarovanec ne pridobi pravice do invalidnine za telesno okvaro. 

IZJEMI:
V primeru, da je telesna okvara nastala pred vključitvijo v zavarovanje, zavarovanec ne pridobi pravice do invalidnine za telesno okvaro. V primeru, da se je taka telesna okvara poslabšala med zavarovanjem, se invalidnina odmeri za telesno okvaro, ki jo predstavlja poslabšanje.

Izjemoma pridobi zavarovanec, ki je imel pred vključitvijo v zavarovanje poškodovano oko, uho, roko, nogo ali drug parni organ, pa si pozneje poškoduje še drug enak organ, pravico do invalidnine za telesno okvaro obeh organov.

 

Višina invalidnine

Uživalcem invalidnin, ki so pridobili to pravico po predpisih, veljavnih do uveljavitve ZPIZ-2, se je invalidnina izplačevala v znesku, kot je bil določen za zadnji mesec pred uveljavitvijo ZPIZ-2.

 

V taki višini so bile priznane tudi invalidnine za telesne okvare, nastale zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljene od 1. januarja 2013 dalje.

 

Na podlagi določb Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019  pa so se s 1. januarjem 2019 zneski invalidnine za telesno okvaro v letu 2019 uskladili za 2,7 % in po Sklepu  o uskladitvi in zneskih invalidnin za telesno okvaro od 1. januarja 2019 (Uradni list RS, št. 12/19 z dne 27. 2. 2019) znašajo:

 

Telesna okvara

 

 

Znesek invalidnine (v EUR), če je telesna okvara posledica:

 

Poškodbe pri delu ali poklicne bolezni        Bolezni ali poškodbe izven dela

Stopnja

Odstotek

1.

100

102,17

71,52

2.

90

93,66

65,55

3.

80

85,14

59,59

4.

70

76,62

53,64

5.

60

68,11

47,68

6.

50

59,59

41,72

7.

40

51,09

35,75

8.

30

42,58

29,80

 

Od kdaj mi pripada pravica?

Pravica do invalidnine za telesno okvaro vam pripada od dneva nastanka telesne okvare in traja, dokler obstaja ustrezna telesna okvara.

 

Od dneva nastanka telesne okvare gre tudi izplačilo invalidnine, če je bila telesna okvara ugotovljena po vložitvi zahteve. Če je telesna okvara nastala pred vložitvijo zahteve, se lahko invalidnina izplača največ od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in za šest mesecev nazaj.

 

Glede na to, da je ZPIZ-2J, ki zopet omogoča pridobitev pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela, pričel veljati z dnem 7. 8. 2021, se pravica do invalidnine za telesno okvaro zaradi posledic bolezni ali poškodbe zunaj dela prizna in izplačuje največ od 7. 8. 2021 dalje, če bo zahteva vložena vključno do 31. 1. 2022 in če je telesna okvara takrat že obstajala. Za vse kasneje vložene zahteve se upošteva določba petega odstavka 403. člena ZPIZ-2, po kateri se invalidnina izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ za šest mesecev nazaj, ob pogoju, da je telesna okvara takrat že obstajala oz. je nastala več kot šest mesecev pred vložitvijo zahteve.

 

Sprememba višine in obsega pravice

V primeru, da pride kasneje v stanju telesne okvare do spremembe, ki vpliva na višino in obseg pravice, se novi znesek invalidnine za telesno okvaro prizna od dneva nastanka novo ugotovljene telesne okvare, pri čemer se novi znesek izplačuje največ od prvega dne naslednjega meseca po vloženi zahtevi in za šest mesecev nazaj.

 

 


 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti
Izdelava: MMstudio