Slika družine

Pravica do invalidnine za telesno okvaro

Invalidnina za telesno okvaro  ne sodi več med pravice, določene z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Njeno urejanje se prenaša v predpise s področja varstva invalidov. Dokler pa ti predpisi ne bodo uveljavljeni, ste upravičeni do invalidnine samo, če je telesna okvara nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

 

Pri priznanju pravice se še vedno upoštevajo predpisi, veljavni do 31. decembra 2012.

 

Če je pri vas okvara nastala zaradi bolezni ali poškodbe zunaj dela, ne morete pridobiti pravice do invalidnine za telesno okvaro. 

 

Do invalidnine za telesno okvaro zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni niste upravičeni, če ste bili do nastanka telesne okvare pretežni del zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg pravic.

 

Kdo lahko vloži zahtevo, kaj je treba priložiti?

Kdaj sem upravičen do invalidnine za telesno okvaro?

Višina invalidnine

Od kdaj mi pripada pravica?

Sprememba višine in obsega pravice

Kdo lahko vloži zahtevo, kaj je treba priložiti?

Zahtevo za priznanje pravice (obrazec) ali eVlogo preko storitve eVloge ZA VSE - kliknite na → VlogaInvalidninaZaTelesnoOkvaro lahko vloži:

  • vaš osebni zdravnik ali
  • vi sami ali vaš zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec, ki zahtevi priloži ustrezno medicinsko dokumentacijo, ki jo mora overiti osebni zdravnik, če ni predložena v originalu.

 

Mnenje o obstoju ter vrsti oziroma stopnji telesne okvare mnenje invalidska komisija.

 

Na podlagi izvedenskega mnenja invalidske komisije zavod z odločbo odloči o pravici.

 

Za izdajo odločbe o obstoju telesne okvare in o pravici do invalidnine je zakonsko določen rok štirih mesecev od dneva uvedbe postopka.

 

Invalidnina je mesečni denarni prejemek, ki ga lahko zavarovanec pridobi zaradi določene telesne okvare, nastale med zavarovanjem.

Kdaj sem upravičen do invalidnine za telesno okvaro?

Za pridobitev invalidnine za telesno okvaro morajo biti načeloma izpolnjeni naslednji trije pogoji:

  • da gre za določeno vrsto in stopnjo telesne okvare,
  • da je ta okvara nastala med zavarovanjem in
  • da je nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Vrste telesnih okvar

Telesne okvare so razvrščene glede na težo v osem stopenj. Najnižja, osma stopnja je 30-odstotna, najvišja, prva stopnja pa 100-odstotna telesna okvara.

Nastanek telesne okvare

Invalidnino je možno praviloma pridobiti le za telesno okvaro, nastalo v času trajanja zavarovanja.

 

IZJEMI

  • Izjema velja za telesno okvaro, nastalo pred vključitvijo v obvezno zavarovanje, ki se je med trajanjem zavarovanja poslabšala, če je vzrok poslabšanja poškodba pri delu ali poklicna bolezen. Zavarovancu v takem primeru pripada invalidnina le za telesno okvaro, ki jo predstavlja poslabšanje.

  • Podobna izjema velja tudi za okvaro enega od parnih organov, nastalo pred vstopom v zavarovanje. Če je imel zavarovanec v tem času že poškodovano oko, uho, roko, nogo ali drug parni organ ter si v času trajanja zavarovanja poškoduje še drugega, vzrok pa je poškodba pri delu ali poklicna bolezen, pridobi invalidnino za okvaro obeh organov.

Višina invalidnine

Uživalcem invalidnin, ki so pridobili to pravico po predpisih, veljavnih do uveljavitve ZPIZ-2, se je invalidnina izplačevala v znesku, kot je bil določen za zadnji mesec pred uveljavitvijo ZPIZ-2.

 

V taki višini so bile priznane tudi invalidnine za telesne okvare, nastale zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljene od 1. januarja 2013 dalje.

 

Na podlagi določb Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019  pa so se s 1. januarjem 2019 zneski invalidnine za telesno okvaro v letu 2019 uskladili.

 

Od kdaj mi pripada pravica?

Pravica do invalidnine za telesno okvaro vam pripada od dneva nastanka telesne okvare in traja, dokler obstaja ustrezna telesna okvara.

 

Od dneva nastanka telesne okvare gre tudi izplačilo invalidnine, če je bila telesna okvara ugotovljena po vložitvi zahteve. Če je telesna okvara nastala pred vložitvijo zahteve, se lahko invalidnina izplača največ od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in za šest mesecev nazaj.

Sprememba višine in obsega pravice

Spremembe v zdravstvenem stanju, ki vplivajo na višino in obseg pravice, učinkujejo od naslednjega dne po njihovem nastanku, novi znesek pa se izplačuje največ od prvega dne naslednjega meseca po vloženi zahtevi in še za šest mesecev nazaj.

 

 


 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti
Izdelava: MMstudio