Slika družine

Pogoji uporabe storitev

Splošni pogoji uporabe spletnih portalov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

(verzija 1.0)

 

Splošne določbe

Splošni pogoji uporabe spletnih portalov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ) urejajo način dostopa do spletnih portalov eZPIZ in BiZPIZ (v nadaljevanju: portal), način uporabe podatkov in dokumentov (v nadaljevanju: podatkov), uporabo spletnih storitev in odgovornosti ZPIZ ter uporabnikov.

Splošni pogoji zavezujejo vse fizične in pravne osebe (uporabniki), ki dostopajo in uporabljajo storitve portalov eZPIZ in BiZPIZ.

Splošni pogoji predstavljajo pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ZPIZ ter uporabniki portalov ZPIZ.

 

Varstvo pravic intelektualne lastnine

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah je ZPIZ imetnik materialnih avtorskih pravic nad vsebinami pravic intelektualne lastnine v najširšem pomenu (grafični elementi, fotografije, ilustracije oziroma druga predstavitvena besedila), ki so objavljene na spletni strani ZPIZ in na vseh njenih sestavnih delih.

 

Namen obdelave in varstvo osebnih podatkov

ZPIZ se zavezuje, da bo skrbno varoval osebne podatke uporabnikov spletne strani. Podatki se bodo zbirali, pridobivali, hranili in obdelovali izključno za potrebe izvajanja storitev portalov, za izboljšanje uporabe spletnega mesta ter za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletne strani.

ZPIZ zaradi izboljševanja vsebin in uporabnosti svoje spletne strani beleži določene statistične neosebne podatke o posameznih dostopih obiskovalcev, ki so namenjeni ugotavljanju števila vseh dostopov, števila dostopov do posameznih vsebin spletne strani, časovne razporeditve dostopov, povprečnega časa obiska in podobno.

Podatki so varovani skladno z zahtevami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.  ZPIZ se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kot je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Uporabnik v postopku registracije posreduje zahtevane osebne podatke. Uporabnik zagotovi, da bo s svojim uporabniškim imenom in z geslom upravljal izključno sam. Vsak uporabnik samostojno odgovarja za vsebine, ki jih vpiše ob prijavi na spletno stran ZPIZ. Uporabnik potrjuje, da je bil pred registracijo ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih je dal na voljo ob registraciji. Uporabnik ob registraciji podaja osebno privolitev, da lahko ZPIZ obdeluje osebne podatke, ki jih uporabnik posreduje na spletno stran ZPIZ.

ZPIZ se zavezuje, da osebnih podatkov in kontaktnih informacij uporabnikov ne bo uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika, ali v kolikor bi to zahtevala veljavna zakonodaja, ne bo razkril tretjim osebam. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

ZPIZ bo pridobljene podatke varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje.

 

Uporaba spletnih portalov ZPIZ

Uporabniki spletnih portalov ZPIZ lahko uporabljajo spletne strani in nekatere storitve na spletnih straneh brez registracije.

Uporaba storitev spletnih portalov eZPIZ in BiZPIZ je omogočena samo registriranim uporabnikom.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo tako registrirane kot tudi neregistrirane uporabnike.

 

Dostop do portalov ZPIZ

Uporabniki portalov eZPIZ in BiZPIZ morajo pred prvo uporabo izvesti postopek registracije in potrditi seznanjenost s splošnimi pogoji uporabe spletnih portalov ZPIZ. Postopek registracije je opisan na spletni strani ZPIZ. 

Registracija je obvezna, enkratna in brezplačna. Po uspešni registraciji je dostop do portala omogočen z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila in gesla.

Uporabniki ne smejo ustvarjati uporabniških računov s pomočjo avtomatiziranih sredstev ali z namenom onemogočanja delovanja portalov, zavajanja ali goljufije.

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, ki so izvedene pod njegovim uporabniškim imenom.

 

Varovanje identifikacijskih elementov uporabnika

ZPIZ v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov varuje identifikacijske podatke uporabnikov portalov, ki jih uporabniki posredujejo v procesih registracije, prijave in uporabe storitev portalov.

Podatke, zbrane v uporabniškem profilu, ZPIZ uporablja samo za lastne storitve in jih v nobenem primeru ne posreduje nepooblaščenim tretjim osebam.

 

Uporaba portalov

Vsak uporabnik portalov mora skrbno hraniti identifikacijske elemente in jih ne sme posredovati tretjim osebam v uporabo ali na vpogled. Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti in za vso škodo, ki je posredno ali neposredno povzročena zaradi neskrbnega ravnanja ali zato, ker so tretje nepooblaščene osebe z vednostjo ali dovoljenjem uporabile uporabnikove identifikacijske elemente za dostop do portalov ZPIZ.

V primeru suma zlorabe identifikacijskih elementov mora uporabnik spremeniti svoje geslo in če meni, da je zaradi razkritja nastala kakšna škoda, o tem obvestiti skrbnika informacijskega sistema ZPIZ.

ZPIZ prepoveduje uporabo avtomatskih posegov, poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz portalov ali na drugačen način avtomatsko posegajo v portale ali komunicirajo z njimi. Prepovedano je “meta” iskanje po portalih, razen iskanja z uporabo splošnih spletnih iskalnikov.

ZPIZ lahko v primeru suma zlorab iz prejšnjih odstavkov in/ali v primeru, da uporabnikovo ravnanje ogroža delovanje portalov, uporabniku omeji dostop.

 

Prenos dokumentov na portale ali s portalov ZPIZ

Uporabniki portalov ZPIZ lahko po uspešni prijavi na portal oddajo ali prenesejo razne vsebine.  Vsi dokumenti, oddani na portal ali prejeti s portala, so za uporabnika in ZPIZ pravno zavezujoči.

Prepovedano je prenašanje vsebin:

  • ki so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah,

  • za katere ni pravne podlage, da se jih lahko prenese,

  • ki bi lahko bile diskriminatorne, žaljive, nadlegovalne, obrekovalne, obscene, pornografske ali drugače nezakonite,

  • ki vsebujejo računalniške viruse, trojanske konje ali drugo podobno računalniško kodo, datoteke ali programe, ki bi lahko spremenili, poškodovali ali motili funkcionalnost spletnih strani ZPIZ, programske opreme, računalniške strojne opreme ali katero koli tretjo osebo, ki dostopa do teh spletnih strani.

ZPIZ ne nosi pravnih posledic za vsebine, ki jih uporabniki prenesejo na portal v nasprotju z zakonodajo in temi splošnimi pogoji.

 

Zunanje povezave na portale ZPIZ

Povezave na portal oziroma osnovno stran so dovoljene, če se ne odstrani ali skrije oznak, znakov ali zapisov, ki so varovani skladno s predpisi o varovanju avtorskih ali sorodnih pravic in drugih obvestil na strani oziroma portalu ZPIZ.

V primeru zlorab iz prejšnjega odstavka, lahko ZPIZ  zahteva odstranitev povezave.
Uporaba kakršne koli programske ali strojne opreme, ki bi s svojim delovanjem lahko onemogočila običajno uporabo portala, je prepovedana.

 

Omejitev odgovornosti

ZPIZ zagotavlja delovanje storitev portala neprekinjeno (24 x 7), razen v primeru višje sile. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) so možne krajše motnje dostopa ali prekinitve delovanja portalov, praviloma po 17. uri in ob nedelovnih dnevih. ZPIZ obvestilo o načrtovanih daljših prekinitvah predhodno objavi na svoji spletni strani ali na vstopni strani portalov.

ZPIZ si pridržuje pravico, da vsebino portalov kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremeni, brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ZPIZ ne odgovarja.

Uporabniki uporabljajo portale na lastno odgovornost. ZPIZ ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi napačnega dostopa, napačne uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in spletnih storitev na portalu. Uporabniki morajo sami zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do podatkov (npr. zaščita pred vdori, zaščita pred virusi in drugo zlonamerno programsko opremo…). 

 

 Končne določbe

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani ZPIZ.

V primeru kršitev teh splošnih pogojev uporabnik odgovarja za neupravičeno pridobitev podatkov in vso škodo, ki bi pri tem nastala ZPIZ.  

Splošne pogoje lahko ZPIZ kadarkoli spremeni in so za uporabnike zavezujoči v vsakokratni spremenjeni obliki.

O spremembah splošnih pogojev bo ZPIZ uporabnike obvestil na svoji spletni strani. 

Morebitne spore, nastale zaradi kršitev teh splošnih pogojev, ZPIZ rešuje sporazumno. Kadar to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.


 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio