Slika družine

Kako se ugotavlja invalidnost?

Kdo poda zahtevo?

Postopek se začne na:

  • vašo zahtevo oziroma na zahtevo vašega zakonitega zastopnika,
  • predlog osebnega zdravnika ali imenovanega zdravnika,
  • predlog izvajalca medicine dela v soglasju z osebnim zdravnikom.

Kaj je treba priložiti?

Kam se pošlje predlog in kdo odloča o njem?

Kaj storiti po prejemu odločbe o invalidnosti?

Spremembe zdravstvenega stanja in kontrolni pregledi

Kaj je treba priložiti?

Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja je treba podati na predpisanem obrazcu (Obrazec IZ-1) in priložiti:

 

 

Zdravnik obrazcu priloži originalno medicinsko dokumentacijo oziroma kopije dokumentov, katerih verodostojnost potrdi s podpisom in žigom. Če se postopek začne na vašo zahtevo ali na zahtevo vašega zakonitega zastopnika in zahtevi ni priložena obvezna medicinska dokumentacija, se le-ta zahteva od vašega osebnega zdravnika.

 

Po prejemu Predloga za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja začnemo postopek zbiranja delovne dokumentacije. Predpisane obrazce (DD-1, DD-2, DD-3, DD-2 MZ, izjava predstavnika delodajalca) morate izpolniti vi kot zavarovanec, vaš delodajalec v sodelovanju z izvajalcem medicine dela in strokovnim delavcem s področja varstva in zdravja pri delu ter v primeru, da niste zaposleni, Zavod RS za zaposlovanje.

 

Če izvedenec invalidske komisije meni, da bi bila pri vas smiselna poklicna rehabilitacija, vam in vašemu delodajalcu predstavimo možnost poklicne rehabilitacije. V primeru, da se odločite za to možnost, morate podati izjavo, da se želite poklicno rehabilitirati. Nato vas napotimo na obravnavo na strokovno institucijo s področja medicine dela ali poklicne rehabilitacije, ki poda mnenje o poklicni rehabilitaciji, na podlagi katerega invalidska komisija poda izvedensko mnenje.

 

Ko prejmemo zahtevo s popolno dokumentacijo, se šteje, da je postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja uveden. Rok za izdajo odločbe je štiri mesece od dneva uvedbe postopka.

Kam se pošlje predlog in kdo odloča o njem ?

Predlog za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja se pošlje na naslov zavoda.

 

Invalidnost ugotavlja invalidska komisija zavoda.

 

Izvedensko mnenje o invalidnosti poda senat invalidske komisije v sestavi najmanj dveh izvedencev. V postopku pred izdajo izvedenskega mnenja ima pravico in dolžnost sodelovati tudi predstavnik delodajalca.

 

Na podlagi ugotovitev invalidske komisije prejmete odločbo, s katero se ugotovi, da invalidnost pri vas ni podana oziroma se vas razvrsti v določeno kategorijo invalidnosti in odloči o:

 

Kaj storiti po prejemu odločbe o invalidnosti?

Pravice na podlagi preostale delovne zmožnosti

  • ZAPOSLENI (DELAVCI V DELOVNEM RAZMERJU): odločba, s katero so priznane pravice na podlagi II. ali III. kategorije invalidnosti, postane izvršljiva z dokončnostjo. O datumu dokončnosti odločbe obvestimo vas, vašega delodajalca, osebnega zdravnika in ZZZS.

 

Na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene pred nastankom invalidnosti, ne morete več opravljati dela, zato delodajalca pozovemo, da predloži:

  • novo pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno po nastanku invalidnosti,
  • opis delovnega mesta na obrazcu DD-1, na katerega vas bo delodajalec razporedil po nastanku invalidnosti, če so bile z odločbo določene omejitve pri delu.

Če bo ob vaši  premestitvi na drugo delovno mesto potrebno:

  • usposabljanje ali
  • prilagoditev prostorov in delovnih sredstev,

lahko delodajalec pri zavodu uveljavlja sofinanciranje s strani zavoda za premestitev delovnega invalida.                  

 

  • SAMOZAPOSLENE OSEBE, DRUŽBENIKI, KMETJE: če opravljate samostojno dejavnost, ste zavarovani kot družbenik in poslovodna oseba ali na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti,  boste morali predložiti izjavo, ali in kdaj ste pričeli delati skladno s priznano pravico iz invalidskega zavarovanja. V teh primerih se pri FURS preverja tudi plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.  Zavod vam izjavo pošlje v izpolnitev.

 

  • BREZPOSELNE OSEBE: če ste brezposelni, se morate v roku 30 dni od dokončnosti odločbe prijaviti pri Zavodu RS za zaposlovanje in izpolniti izjavo o tem, ali ste v poslovnem registru vpisan kot družbenik ali poslovodna oseba zasebne družbe oziroma zavoda ter ali opravljate samostojno dejavnost v RS oziroma drugi državi EU.

 

Izpolniti boste morali tudi zahtevo za priznanje nadomestila iz invalidskega zavarovanja.

 

Če imate z odločbo priznano pravico do poklicne rehabilitacije, boste sklenili pogodbo o poklicni rehabilitaciji. V času poklicne rehabilitacije ostanete v delovnem razmerju pri delodajalcu, pri katerem ste bili zaposleni ob nastanku invalidnosti. V tem času ne prejemate plače, temveč nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije. V primeru poklicne rehabilitacije, ki se izvaja ob delu, pa poleg plače pridobite pravico do nadomestila za poklicno rehabilitacijo v nižjem znesku. Če ste bili ob nastanku invalidnosti brezposelni, se čas, prebit na poklicni rehabilitaciji, šteje v zavarovalno dobo.

Invalidska pokojnina

Odločba o pravici do invalidske pokojnine postane izvršljiva s pravnomočnostjo. O datumu pravnomočnosti odločbe obvestimo vas, vašega delodajalca, osebnega zdravnika in ZZZS.

 

Delodajalec vas z dnem pravnomočnosti odjavi iz obveznega zavarovanja in zavodu posreduje dokaz o prenehanju pogodbe o zaposlitvi ter potrdilo o izplačilu regresa za letni dopust.

 

Izpolniti boste morali izjavo o tem, ali ste v poslovnem registru vpisan kot družbenik ali poslovodna oseba zasebne družbe oziroma zavoda ter ali opravljate samostojno dejavnost v RS oziroma drugi državi EU. Poleg tega boste morali izpolniti tudi obrazec "Zahtevek za nakazilo na osebni račun".

 

Če ste vpisani v poslovnem registru kot samostojni podjetnik ali družbenik in poslovodna oseba gospodarske družbe oziroma zavoda, boste morali opraviti izbris oziroma prenesti pooblastila na drugo osebo.

 

Pravnomočnost odločbe o razvrstitvi v I. kategorijo invalidnosti in prenehanje obveznega zavarovanja (če ste vključeni v zavarovanje) sta podlaga za izdajo odločbe o višini in datumu izplačila invalidske pokojnine. Le-ta pa mora biti izdana v roku enega oz. dveh mesecev.

 

Podrobneje o invalidski pokojnini...

Spremembe zdravstvenega stanja in kontrolni pregledi

Na podlagi invalidnosti pridobljene pravice trajajo, dokler traja stanje invalidnosti, na podlagi katerega je bila pridobljena pravica, razen v primerih izgube ali omejitve uživanja pravic, določenih z zakonom.

 

Zaradi sprememb v zdravstvenem stanju se lahko na podlagi ponovnega predloga na obrazcu IZ-1 uvede postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja.

 

Če nastanejo v stanju invalidnosti spremembe, zaradi katerih določena pravica preneha ali se spremeni, ta pravica preneha ali se spremeni od prvega dne naslednjega meseca po nastanku spremembe.

 

Če se vam pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, spremeni, se vam nadomestilo zaradi dela s krajšim delovnim časom od polnega še nadalje izplačuje, če vam delodajalec ne zagotovi dela s krajšim delovnim časom od polnega po odločbi o spremembi v stanju invalidnosti. To nadomestilo se vam lahko izplačuje največ eno leto po dokončnosti odločbe o spremembi pravice do dela s krajšim delovnim časom.

 

Če se vam zaradi sprememb v stanju invalidnosti priznajo nove omejitve ali pa pravica do premestitve na drugo delovno mesto (poln delovni čas) se vam nadomestilo za invalidnost še nadalje izplačuje, če vam delodajalec ne zagotovi ustrezne zaposlitve po odločbi o spremembi v stanju invalidnosti. To nadomestilo se vam lahko izplačuje največ eno leto po dokončnosti odločbe o spremembi pravice do dela s polnim delovnim časom.

 

Če ste bili uživalec invalidske pokojnine in se vam je zdravstveno stanje izboljšalo, se za izpolnitev pogoja dopolnjene zavarovalne oziroma pokojninske dobe v primeru nove invalidnosti v delovna leta ne všteva obdobje uživanja invalidske pokojnine. V primeru izboljšanja zdravstvenega stanja se vam invalidska pokojnina še naprej izplačuje, in sicer pod pogojem da se v roku 30 dni po prejemu odločbe o prenehanju pravice prijavite pri Zavodu RS za zaposlovanje.

 

Kontrolni pregledi so obvezni v primerih, ko se pravice na podlagi invalidnosti pridobijo pred dopolnjenim 45. letom starosti. Opravljajo se praviloma najmanj enkrat na vsakih pet let, lahko tudi v krajših oziroma daljših obdobjih. Kontrolni pregled se lahko določi tudi po dopolnitvi 45. leta starosti.

 

Prav tako pa vas zavod lahko kadarkoli pozove na kontrolni pregled, tudi če le ta ni obvezen. Na njem se znova ugotovi stanje invalidnosti.

 

Zapadli mesečni zneski prejemkov, priznani iz invalidskega zavarovanja, se vam ne izplačajo, če v določenem roku ne predložite zahtevane medicinske dokumentacije o zdravljenju glavne bolezni po zadnji oceni invalidske komisije, in če brez upravičenega razloga ne pridete v določenem roku na pregled, na katerem naj bi se znova ugotovilo stanje invalidnosti. Zadržani  mesečni zneski se vam izplačajo, če v enem mesecu od določenega roka predložite medicinsko dokumentacijo o zdravljenju glavne bolezni  po zadnji oceni  invalidske komisije in se udeležite pregleda, na katerem naj bi se znova preverilo stanje invalidnosti.


Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio