Slika družine

Prilagoditev prostorov, delovnih sredstev ter usposabljanje invalida (sofinanciranje s strani zavoda)

 

Da bi ohranili zaposlitve invalida po dokončni razvrstitveni odločbi o priznanju pravice do premestitve in pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega lahko delodajalec uveljavlja sodelovanje zavoda pri prevzemu:

 

Svet zavoda je v ta namen sprejel Sklep o merilih in postopku za določanje višine sredstev za kritje stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za ohranitev zaposlitve delovnega invalida, s katerim konkretizira postopek sofinanciranja ter določa pogoje in višino prevzetih stroškov. 

 

Sofinanciranje usposabljanja delovnega invalida

V katerih primerih prevzame zavod plačilo stroškov usposabljanja delovnega invalida?

Kdo lahko uveljavlja sodelovanje zavoda in kako?

Katere stroške krije zavod?

V kolikšni višini prevzame zavod plačilo stroškov usposabljanja?

V katerih primerih prevzame zavod plačilo stroškov usposabljanja delovnega invalida?

Zaradi ohranitve zaposlitve zavod delno ali v celoti prevzame plačilo stroškov usposabljanja delovnega invalida, katerega izobrazba, usposobljenost in delovne izkušnje ne omogočajo neposredne premestitve na drugo delo.

 

Sofinancirajo se lahko programi v trajanju največ 12 mesecev.

 

Mnenje o potrebi po dodatnem usposabljanju delovnega invalida poda invalidska komisija I. stopnje.

Kdo lahko uveljavlja sodelovanje zavoda in kako?

Sodelovanje zavoda pri kritju stroškov izvedbe programa usposabljanja lahko uveljavlja delodajalec, pogoj pa je dokončna odločba zavoda, s katero je bila delovnemu invalidu priznana pravica iz invalidskega zavarovanja.

 

Delodajalec takšno sodelovanje uveljavlja s pisno vlogo ob prvi premestitvi delovnega invalida na drugo delo ali v primeru ponovne premestitve, če mu iz utemeljenih razlogov ne more več zagotavljati dela na ustreznem delu.

 

Pisna vloga delodajalca mora vsebovati:

 • pogodbo o zaposlitvi,
 • opis delovnega mesta,
 • utemeljitev razloga za premestitev na drugo delo,
 • program usposabljanja in
 • stroškovnik izvedbe programa usposabljanja.

 

Delodajalec, ki je sklenil z delovnim invalidom pogodbo o zaposlitvi za določen čas, lahko uveljavlja sodelovanje zavoda, če je pogodba o zaposlitvi sklenjena za najmanj dvojno dobo trajanja programa usposabljanja, šteto od datuma vložitve vloge naprej.

 

V primeru že izvedenega programa usposabljanja delodajalec lahko uveljavlja sodelovanje zavoda pri kritju stroškov najkasneje v roku šestih mesecev po zaključku usposabljanja.

 

Višina stroškov usposabljanja, katerih plačilo prevzame zavod, ter druge obveznosti delodajalca in zavoda se natančneje določi s pogodbo o sofinanciranju programa usposabljanja. 

Katere stroške krije zavod?

V okviru stroškovnika programa usposabljanja zavod upošteva upravičene stroške, ki se nanašajo izključno na samo izvedbo programa usposabljanja. To so:

 • stroški mentorja, največ do višine 15 odstotkov mesečne bruto plače mentorja za posamezen mesec usposabljanja,
 • stroški dopolnilnega izobraževanja,
 • stroški pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) in
 • izgubljeni dohodek zaradi uvajanja na konkretnem delovnem mestu, največ do višine 20 odstotkov plače delovnega invalida na usposabljanju.

V kolikšni višini prevzame zavod plačilo stroškov usposabljanja?

Zavod prevzame plačilo stroškov usposabljanja v višini upravičenih stroškov, vendar za posamezen mesec trajanja usposabljanja največ v višini 30 odstotkov povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa višina stroškov.

Sofinanciranje prilagoditve prostorov in delovnih sredstev

V katerih primerih zavod delno ali v celoti prevzame stroške prilagoditve prostorov in delovnih sredstev?

Kdo lahko uveljavlja sodelovanje zavoda in kako?

Katere stroške in v kakšni višini krije zavod?

V katerih primerih zavod delno ali v celoti prevzame stroške prilagoditve prostorov in delovnih sredstev?

Zavod delno ali v celoti prevzame stroške prilagoditve prostorov in delovnih sredstev, če je to potrebno za ohranitev zaposlitve delovnega invalida.

 

Izvedensko mnenje o potrebi in ustreznosti prilagoditve prostorov in delovnih sredstev poda invalidska komisija I. stopnje.

Kdo lahko uveljavlja sodelovanje zavoda in kako?

Pogoj za uveljavljanje sodelovanja zavoda je dokončna odločba zavoda, s katero je bila delovnemu invalidu priznana pravica iz invalidskega zavarovanja.

 

Sodelovanje zavoda pri kritju stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev uveljavlja delodajalec s pisno vlogo ob prvi premestitvi delovnega invalida na drugo delo ali v primeru ponovne premestitve, če mu iz utemeljenih razlogov ne more več zagotavljati dela na ustreznem delu.

 

Pisna vloga delodajalca mora vsebovati:

 • pogodbo o zaposlitvi,
 • opis delovnega mesta,
 • utemeljitev razloga za premestitev na drugo delo,
 • opis potrebnih posegov
 • mnenje strokovne institucije s področja medicine dela ali poklicne rehabilitacije o ustreznosti prilagoditve,
 • specifikacijo stroškov predvidene prilagoditve in
 • najmanj tri predračune oziroma ponudbe različnih izvajalcev.

Višino stroškov za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev se določi s pogodbo. 

Katere stroške in v kakšni višini krije zavod?

Zavod prevzame plačilo 50 odstotkov stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev za posameznega delovnega invalida, vendar največ do 10-kratnega zneska 60 odstotkov povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa višina stroškov.

 

Če je pri delovnemu invalidu podana najmanj 80-odstotna telesna okvara, zavod, ne glede na določbo prejšnjega odstavka, prevzame plačilo 75 odstotkov stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev, vendar največ do 15-kratnega zneska 60 odstotkov povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa višina stroškov.

 

Zavod v celoti prevzame stroške prilagoditve prostorov in delovnih sredstev, če ne presegajo 3-kratnega zneska 60 odstotkov povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa višina stroškov prilagoditve.

 

Zavod ne prevzame stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev, če ima delodajalec z delovnim invalidom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas, ki poteče v roku enega leta od datuma vložitve vloge delodajalca.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio