Slika družine

Pravica do poklicne rehabilitacije

Kaj je poklicna rehabilitacija?

Poklicna rehabilitacija je celosten proces, v katerem se zavarovanca (delovnega invalida) strokovno, fizično in psihosocialno usposobi:

 

 • za drug poklic ali delo, tako da se lahko ustrezno zaposli in ponovno vključi v delovno okolje
 • za opravljanje istega poklica ali dela, tako da se mu prilagodi delovno mesto z ustreznimi tehničnimi pripomočki.

 

V nadaljevanju so na voljo informacije o postopku uveljavljanja pravice do poklicne rehabilitacije ter odgovori na naslednja vprašanja:

Kdo lahko pridobi pravico do poklicne rehabilitacije?

Kateri so načini poklicne rehabilitacije?

Kdo mi zagotavlja poklicno rehabilitacijo in kakšne so moje obveznosti med njo?

Kakšno nadomestilo mi pripada med rehabilitacijo in po končani poklicni rehabilitaciji?

Kako se mi šteje zavarovalna doba med poklicno rehabilitacijo?

Kdaj izgubim pravico do nadomestila za čas poklicne rehabilitacije oziroma pravice na podlagi invalidnosti?

Katere so še druge pravice v zvezi s poklicno rehabilitacijo?

 

Strokovnim institucijam, ki izvajajo poklicno rehabilitacijo so na voljo tudi Priporočila za poročilo o poklicni rehabilitaciji.

 

Za gluhe in naglušne so informacije v zvezi s pravico do poklicne rehabilitacije na voljo tudi v znakovnem jeziku.

Postopek za uveljavljanje pravice do poklicne rehabilitacije

Postopek za uveljavljanje pravic iz obveznega invalidskega zavarovanja je obrazložen v poglavju: "Kako se ugotavlja invalidnost?"

Kdo lahko pridobi pravico do poklicne rehabilitacije?

Pravico lahko pridobite:

 

 • če ste invalid II. kategorije invalidnosti in na dan nastanka invalidnosti še niste dopolnili 55 let, se pa lahko, glede na preostalo delovno zmožnost, usposobite za drugo delo, ki ga boste opravljali polni delovni čas,
 • če ste invalid II. kategorije invalidnosti in na dan nastanka invalidnosti še niste dopolnili 50 let starosti, se pa lahko, glede na preostalo delovno zmožnost, usposobite za drugo delo, ki ga boste opravljali s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno.

 

Izbirna pravica:

 

Poklicna rehabilitacija je lahko tudi vaša izbirna pravica, ki jo lahko uveljavite namesto pravice do premestitve ali dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno kot:   

 • delovni invalid II. kategorije invalidnosti s preostalo delovno zmožnostjo tudi po dopolnjenem 50. oziroma 55. letu starosti 
 • delovni invalid III. kategorije invalidnosti pred dopolnjeno starostjo 65 let.

                                  

Zahtevo za izbirno pravico lahko podate najkasneje na dan obravnave na invalidski komisiji I. stopnje.

 

Drugi pogoji za pridobitev pravice

Kateri so načini poklicne rehabilitacije?

Možni sta dve obliki poklicne rehabilitacije:

 

 • še nadalje opravljate isto delo ali poklic, kot ste ga opravljali pred nastankom invalidnosti. Vaše delovno mesto se prilagodi z ustreznimi tehničnimi pripomočki, ki vam omogočajo opravljanje dela, ki ga zaradi sprememb v zdravstvenem stanju ne zmorete več;

 

 • če prilagoditev s tehničnimi pripomočki ni izvedljiva, se lahko usposobite za drug poklic ali delo na naslednje načine:
 • s kratkotrajnim usposabljanjem in izobraževanjem,
 • s praktičnim delom na ustreznem delovnem mestu pri delodajalcu oziroma v drugih oblikah delovnega usposabljanja,
 • z izobraževanjem na ustreznih šolah in z drugimi oblikami izobraževanja,
 • z izobraževanjem ob delu z vašim soglasjem, če se boste usposabljale za drugo delo, ki ga boste opravljali polni delovni čas.

Kdo mi zagotavlja poklicno rehabilitacijo in kakšne so moje obveznosti med njo?

Zagotavljanje poklicne rehabilitacije

 

 • Če ste v delovnem razmerju,  vam je poklicno  rehabilitacijo dolžan zagotoviti delodajalec, pri katerem ste bili ob nastanku invalidnosti v delovnem razmerju;
 • če ob nastanku invalidnosti niste bili v delovnem razmerju, vam poklicno rehabilitacijo zagotovi zavod v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje.

 

Obveznosti

 • Po pridobitvi pravice do poklicne rehabilitacije ste se dolžni usposabljati za delo pod pogoji in na način, ki so določeni v posebni pogodbi o poklicni rehabilitaciji. V tej tripartitni pogodbi (zavarovanec, delodajalec ali Zavod RS za zaposlovanje in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije) se določi oblika, način, roki za nastop, trajanje rehabilitacije in druge medsebojne pravice in obveznosti podpisnikov. Ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti lahko zavod od nje odstopi;
 • pogodba o poklicni rehabilitaciji se lahko podaljša z aneksom, vendar mora za podaljšanje obstajati utemeljen razlog;
 • stroške poklicne rehabilitacije nosi zavod. 

 

Uspešno končana poklicna rehabilitacija je podlaga za pridobitev pravice do premestitve na drugo delovno mesto oziroma pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno, na drugem delu.

Kakšno nadomestilo mi pripada med rehabilitacijo in po končani poklicni rehabilitaciji?

Med poklicno rehabilitacijo vam pripada nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije:

 

 • odmerjeno v višini 130 odstotkov invalidske pokojnine, ki bi vam pripadala na dan nastanka invalidnosti, in sicer za čas od pridobitve pravice pa do končane poklicne rehabilitacije.
 • odmerjeno v višini 40 odstotkov invalidske pokojnine, ki bi vam pripadala na dan nastanka invalidnosti, če se boste izobraževali ob delu za drugo delo, ki ga boste opravljali s polnim delovnim časom, in sicer za čas od dejanskega nastopa poklicne rehabilitacije pa do njenega zaključka.

 

Po končani poklicni rehabilitaciji vam pripada začasno nadomestilo:

 

 • če ste zaposleni, se nadomestilo odmeri v višini invalidske pokojnine, ki bi vam pripadala na dan nastanka invalidnost; do pričetka dela na drugem delovnem mestu ga izplačuje delodajalec,
 • če ste brezposelni ali samozaposleni, vam pripada po končani poklicni rehabilitaciji začasno nadomestilo v višini petdesetih odstotkov invalidske pokojnine, ki bi vam pripadala na dan nastanka invalidnosti, ki ga izplačuje zavod do prve zaposlitve oziroma največ dve leti.

   

Usklajevanje nadomestil: nadomestila se usklajujejo enako kot pokojnine.

Kako se mi šteje zavarovalna doba med poklicno rehabilitacijo?

V času poklicne rehabilitacije ostanete v delovnem razmerju pri delodajalcu, pri katerem ste bili zaposleni ob nastanku invalidnosti. V tem času ne prejemate plače (razen če se izobražujete ob delu), temveč nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije. Če ste bili ob nastanku invalidnosti brezposelni, se vam čas, prebit na poklicni rehabilitaciji, šteje v zavarovalno dobo.

Kdaj izgubim pravico do nadomestila za čas poklicne rehabilitacije oziroma pravice na podlagi invalidnosti?

Pravico do nadomestila lahko izgubite:

 • če v 15 dneh po vročitvi ne podpišete pogodbe o poklicni rehabilitaciji,
 • če ne izpolnjujete obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe,
 • če v določenem roku iz neopravičenih razlogov ne nastopite ali ne končate poklicne rehabilitacije.

 

Če ne izpolnite svojih obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe, lahko zavod odstopi od nje. V primeru neuspešno končane poklicne rehabilitacije ste po določbah sklenjene pogodbe zavodu dolžni povrniti nastale stroške z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila stroškov dalje. V tem primeru ne boste več imeli statusa delovnega invalida, saj na podlagi iste invalidnosti ne morete pridobiti nobenih drugih pravic.

Katere so še druge pravice v zvezi s poklicno rehabilitacijo?

V zvezi s poklicno rehabilitacijo lahko pridobite še nekatere druge pravice, in sicer:

 

 • pravico do prilagoditve prostorov in delovnih sredstev na stroške Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za zagotovitev izvedbe poklicne rehabilitacije,
 • pravico do nastanitve, če je zaradi oddaljenosti zavarovančevega bivališča od šole, podjetja za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb oziroma od delodajalca, kjer je na poklicni rehabilitaciji, nujno potrebna vožnja s prevoznimi sredstvi, zavarovanec pa se zaradi stanja invalidnosti ne more voziti z javnimi prevoznimi sredstvi niti in ni priskrbljen poseben prevoz,
 • pravico do povračila potnih stroškov, če je delovni invalid napoten v drug kraj zaradi poklicne rehabilitacije.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio