Slika družine

Pravica do dela s krajšim delovnim časom in pravica do delnega nadomestila

Kdo pridobi pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko?

Pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko pridobite:

  1. če niste več zmožni za delo s polnim delovnim časom na delovnem mestu, na katerem delate,
  2. če niste več zmožni s polnim delovnim časom opravljati drugega dela.

 

Glede na pravila v zakonu ste torej:

  • zavarovanec, pri katerem je podana III. kategorija invalidnosti in ni več zmožen za delo s polnim delovnim časom;
  • zavarovanec, pri katerem je nastala II. kategorija invalidnosti po dopolnjenem 55. letu starosti in ima preostalo delovno zmožnost za opravljanje dela, ki ga opravlja, ali za drugo delo vsaj s krajšim delovnim časom od polnega;
  • zavarovanec po končani poklicni rehabilitaciji, ki se je usposobil za drugo delo, ki ga bo opravljal s krajšim delovnim časom od polnega najmanj štiri ure dnevno.

 

Če ste v delovnem razmerju, vam mora pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, zagotoviti delodajalec.

 

Če ste zavarovani na podlagi drugega pravnega razmerja, ne morete pridobiti pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko.

Delno nadomestilo lahko pridobite, če imate priznano pravico do dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko.

O pravici do delnega nadomestila se odloči na podlagi dokončne odločbe, s katero vam je bila priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko.

Delno nadomestilo lahko pridobite:                                                                           

  • če ste v delovnem razmerju in ste z delodajalcem po nastanku invalidnosti sklenili pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega (če imate z razvrstitveno odločbo določene še omejitve in tako priznano pravico do dela na drugem delu s krajšim delovnim časom, je treba predhodno pridobiti še dopolnilno mnenje invalidske komisije o ustreznosti novega delovnega mesta na podlagi opisa dela na obrazcu DD-1. Delno nadomestilo se vam prizna od dneva pričetka dela s krajšim delovnim časom od polnega, dogovorjenega v pogodbi o zaposlitvi, ki ustreza vaši preostali delovni zmožnosti; če datum nastopa dela v pogodbi o zaposlitvi ni dogovorjen, se delno nadomestilo prizna z dnem podpisa nove pogodbe o zaposlitvi.
  • če ste samozaposleni, družbenik ali kmet, se vam delno nadomestilo prizna po predložitvi izjave, s katerim dnem ste začeli opravljati dejavnost (delati) s krajšim delovnim časom, vendar največ od dneva dokončnosti odločbe in v primeru, da so prispevki obračunani in tudi plačani za krajši delovni čas;
  • če ste bili ob nastanku invalidnosti brezposelna oseba ali ste izgubili delo ali po lastni krivdi prekinili delovno razmerje oz. obvezno zavarovanje ob ali po nastanku invalidnosti in ste se v roku 30 dni po dokončnosti odločbe o priznani pravici do dela s krajšim delovnim časom ali po prenehanju delovnega razmerja ali zavarovanja prijavili pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Odmera delnega nadomestila

Osnovo za odmero delnega nadomestila predstavlja invalidska pokojnina, ki bi zavarovancu pripadala na dan nastanka invalidnosti.

Odstotek za odmero delnega nadomestila je odvisen od števila ur skrajšanega delovnega časa. Delno nadomestilo se zavarovancu v delovnem razmerju poveča v primeru, ko začne delati na drugem delovnem mestu. Neodvisno od števila ur skrajšanega delovnega časa pa se delno nadomestilo odmeri nezaposlenemu zavarovancu; zavarovancu, ki mu je delovno razmerje prenehalo neodvisno od volje ali krivde, in zavarovancu, ki po lastni volji ali krivdi prekine delovno razmerje.

Podrobneje o odmeri delnega nadomestila...

 

Delno nadomestilo se odmeri od osnove najmanj v odstotku najnižje pokojninske osnove, ki je za moške za 40 let pokojninske dobe določen v 37. členu zakona.  


Osebam, ki niso vključene v obvezno zavarovanje, se odmeri delno nadomestilo najmanj v višini najnižje pokojnine.

Čas, ki ga kot delovni invalid s pravico do delnega nadomestila prebijete v delovnem razmerju s krajšim delovnim oz. zavarovalnim časom od polnega, se vam šteje kot polni delovni oz. zavarovalni čas.

 

Pogodba o zaposlitvi se sklene s krajšim delovnim časom od polnega, prijava v zavarovanje pa se vloži za polni delovni čas z ustrezno oznako vrste invalidnosti.

Če ste vključeni v obvezno zavarovanje, se vam delno nadomestilo izplačuje za dneve dela in za druge dneve, za katere imate po posebnih predpisih pravico do nadomestila za čas odsotnosti z dela.

 

Če ste brezposelni, se vam delno nadomestilo izplačuje za čas, ko ste prijavljeni v kateri od evidenc pri Zavodu RS za zaposlovanje in izpolnjujete obveznosti po predpisih, ki urejajo trg dela.

 

V času, ko ste prejemnik denarnega nadomestila pri Zavodu RS za zaposlovanje po predpisih, ki urejajo trg dela, se vam delno nadomestilo ne izplačuje. Po prenehanju prejemanja tega nadomestila vložite zahtevo za delno nadomestilo (obrazec) pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Delno nadomestilo se vam bo izplačevalo od prvega naslednjega dne po izteku pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti, pod pogojem, da boste še vedno prijavljeni v eni izmed evidenc, ki jih vodi Zavod RS za zaposlovanje.

 

Delno nadomestilo, ki vam je bilo odmerjeno zaradi prenehanja delovnega razmerja po lastni volji ali krivdi, se vam izplačuje od prvega naslednjega dne po takšnem prenehanju delovnega razmerja, dokler se ponovno ne vključite v obvezno zavarovanje.

 

Odmerjeno delno nadomestilo se usklajuje enako kot pokojnine.

Pravice na podlagi invalidnosti uživate, dokler traja stanje invalidnosti, na podlagi katerega je bila pridobljena pravica, razen v primerih izgube ali omejitve uživanja pravic, določenih z zakonom.

 

Če se vam pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko spremeni, se vam nadomestilo zaradi dela s krajšim delovnim časom od polnega še nadalje izplačuje, če vam delodajalec ne zagotovi dela s krajšim delovnim časom od polnega po odločbi o spremembi v stanju invalidnosti. To nadomestilo se vam lahko izplačuje največ eno leto po dokončnosti odločbe o spremembi pravice do dela s krajšim delovnim časom.

 

V primeru sprememb v vašem zdravstvenem stanju se lahko na podlagi ponovnega predloga uvede nov postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja.

 

Spremembe delovnopravnega statusa:

Ob vsaki spremembi delovnopravnega statusa (npr. sklenitev/prenehanje delovnega razmerja, sprememba delodajalca, pričetek/prenehanje opravljanja samostojne dejavnosti …) morate zavodu sporočiti podatke o okoliščinah, ki se nanašajo na uživanje pravice, in sicer v osmih dneh od nastanka okoliščin ali njihovih sprememb. Ob vsaki takšni spremembi se delno nadomestilo znova odmeri.

Če prejemate delno nadomestilo kot brezposelna oseba in niste na poklicni rehabilitaciji, vam pravica do delnega nadomestila preneha z dnem izpolnitve pogojev za starostno pokojnino. Zavod o prenehanju pravice odloči po uradni dolžnosti.

 

 


 

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio