Slika družine

Izvedenstvo in izvedenska praksa

Izvedenski organi zavoda, ki delujejo v okviru invalidskih komisij, dajejo izvedenska mnenja o vseh dejstvih, potrebnih za odločitev o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, na zahtevo tujih nosilcev pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter drugih organov, skupnosti in oseb, če tako določajo drugi predpisi, mednarodni sporazumi ali posebne pogodbe, sklenjene z zavodom.

 

Invalidske komisije so pristojne, da obravnavajo in ugotavljajo:

Izvedensko mnenje in postopek pri podaji mnenja na invalidski komisiji I. stopnje

Izvedensko mnenje o invalidnosti poda senat v sestavi najmanj dveh izvedencev na podlagi popolne medicinske in delovne dokumentacije ter osebnega pregleda.

Izvedensko mnenje o telesni okvari, potrebi po stalni pomoči in postrežbi drugega in drugo, lahko poda senat ali izvedenec zdravnik posameznik na podlagi popolne medicinske dokumentacije in osebnega pregleda, če je ta za pravilno oceno potreben.

Ko je zbrana vsa potrebna dokumentacija, predsednik invalidske komisije ugotovi datum uvedbe postopka za oceno invalidnosti, določi ustrezno sestavo senata, glede na vaše zdravstveno stanje, in dan obravnave zahtevka na senatu.

Seja senata invalidske komisije I. stopnje

Predsednik senata invalidske komisije I. stopnje pri oceni invalidnosti preuči izvid in mnenje vašega osebnega zdravnika z zbrano medicinsko in delovno dokumentacijo, rehabilitacijsko poročilo ustrezne strokovne institucije v primeru predvidene poklicne rehabilitacije ter o tem poroča na seji senata. Po poročilu predsednika, član/i senata z vami opravijo pogovor in osebni pregled, pri katerem sodelujejo samo zdravniki izvedenci.

 

Osebni pregled se praviloma opravi na sedežu invalidske komisije, ki je najbližja vašemu bivališču, če pa zaradi okvare zdravstenega stanja ne morete priti na sedež invalidske komisije, lahkozdravnik izvedenec opravi osebni pregled tudi na domu ali v domu starejših občanov. Ko osebni pregled iz objektivnih razlogov ni mogoč, ali v primerih, ko gre za uveljavljanje pravice na podlagi mednarodnih sporazumov ali stalno prebivate v tujini, se lahko izvedensko mnenje poda le na podlagi dokumentacije.

 

Vabilo na osebni pregled prejmete s priporočeno pošto. Če imate z nove izvide oziroma medicinsko dokumentacijo, priporočamo, da jo prinesete s seboj na osebni pregled. Če se osebnega pregleda iz opravičljivih razlogov ne morete udeležiti, je zaželeno, da to sporočite že pred datumom obravnave na IK in prosite za nov termin pregleda. Kontakt je naveden na vabilu na osebni pregled.

Pri podaji ocene invalidnosti je na senat invalidske komisije vabljen tudi predstavnik vašega delodajalca.

Člani senata opravijo pogovor s predstavnikom delodajalca, ki poda dodatne informacije z zvezi z delom zavarovanca. Če se delodajalec seje ne udeleži kljub izkazanemu vabilu, se mnenje poda brez njegove udeležbe.

 

Podano izvedensko mnenje invalidske komisije I. stopnje mora podpisati izvedenec zdravnik posameznik ali člani senata. Dosje s podanim izvedenskim mnenjem se pošlje uradni osebi zavoda ali drugemu organu, ki vodi upravni postopek.

Revizija izvedenskega mnenja invalidske komisije I. stopnje

Revizija izvedenskega mnenja invalidske I. stopnje se opravi, kadar je podano izvedensko mnenje o ugotovljeni I. kategoriji invalidnosti ter v drugih primerih po načelu naključne izbire v skladu z navodilom direktorja sektorja za izvedenstvo. Revizijo opravi izvedenski organ, invalidska komisija II. stopnje. O odstopu izvedenskega mnenja v revizijo vas obvestimo.

Pritožba zoper odločbe prve stopnje

Če vi ali vaš delodajalec v pritožbi izpodbijata odločbo prvostopenjskega organa, ki temelji na izvedenskem mnenju I. ali II. stopnje, poda izvedensko mnenje v pritožbenem postopku invalidska komisija II. stopnje.

 

Vi ali vaš delodajalec lahko predlagata osebni pregled na senatu IK II. stopnje. O predlogu odloči predsednik IK II. stopnje ali predsednik senata.

 

 

V nadaljevanju lahko dobite podrobnejše informacije o:

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio