Slika družine

Informacija o posredovanih letnih povzetkih obračuna pokojninskih in invalidskih prejemkov, izplačanih v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) je v skladu s Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu in Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2014 za vse uživalce pokojninskih in invalidskih dajatev posredoval Finančni upravi Republike Slovenije podatke o njihovih izplačilih v letu 2014.

Zavod je 24. februarja 2015 vsem uživalcem pokojnine, nadomestila iz invalidskega zavarovanja, priznavalnine ter drugih dajatev, rezidentom Republike Slovenije, na domače naslove posredoval povzetek obračuna pokojninskih in invalidskih prejemkov, izplačanih v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014.

Povzetki obračuna pokojninskih in invalidskih dajatev so bili posredovani tudi vsem uživalcem pokojninskih dajatev, nerezidentom Republike Slovenije, katerim zavod skladno z veljavno zakonodajo pri mesečnem izplačilu pokojninskih dajatev obračuna akontacijo dohodnine.

Zneski na povzetkih so prikazani v evro valuti, s centi. Na povzetkih so prikazani tako obdavčljivi kot tudi neobdavčljivi prejemki (21. člen ZDoh-2).

Obdavčljivi viri so prikazani pod oznakami:

  • 1106 Pokojnina iz obveznega PIZ
  • 1107 Nadomestilo iz obveznega PIZ
  • 6200 Priznavalnina
  • 6300 Drugi preostali dohodki

Neobdavčljivi viri pa pod oznakami:

  • 8003 Doživljenjska mesečna renta po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja
  • 8017 Invalidnina po ZPIZ-1-UPB4 in ZPIZ-2 in nadomestilo po ZDVDTP
  • 8018 Varstveni dodatek po ZVarDod
  • 8019 Dodatek za pomoč in postrežbo po ZPIZ-2 in po ZDVDTP
  • 8049 Zamudne obresti

Pripominjamo, da je izplačani znesek letnega dodatka v letu 2014, ki spada med obdavčljive davčne vire, že vključen v znesek pokojnine oziroma nadomestila.

Obvestilo v zvezi z dohodnino 2014 je objavljeno tudi na spletni strani FURS.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio