Slika družine

Plačilo obveznega zdravstvenega prispevka (OZP) od prejemkov, ki jih izplačuje zavod

Zakon  o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), ki je bil v Uradnem listu objavljen 30. 12 2023, je deloma spremenil določbe novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T), ki je od 1. 1. 2024 dalje uvedla plačilo OZP.

V nadaljevanju so povzeta nekatera pravila plačila oziroma obračunavanja OZP za uživalce, katerih prejemke izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (zavod).

Za uživalce prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja s stalnim prebivališčem v RS, ki so prijavljeni v obvezno zdravstveno zavarovanje v RS in za katere zavod že plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, bo zavod dolžan v njihovo breme obračunati in od prejemkov odtegniti znesek OZP v višini 35,00 EUR, če je po predpisih o dohodnini zavod določen kot glavni izplačevalec. Prejemki, za katere je zavod določen kot glavni izplačevalec, so našteti na spletni strani zavoda v rubriki Nakazila – Obdavčitev prejemkov.

Uživalec prejemkov pri zavodu se v primeru sočasnega obstoja večjega števila izplačevalcev ne more opredeliti, ali je zavod njegov glavni ali neglavni izplačevalec.

Uživalci dodatkov k tujim pokojninam, priznanih po drugih predpisih, niso zavezanci za plačilo OZP, zato zavod zanje ne bo odtegnil zneska OZP, kljub temu, da je za ta prejemek zavod določen kot glavni izplačevalec.

Če obstaja zaveza, da zavod obračuna obvezni zdravstveni prispevek, pa prejemek, ki ga izplačuje zavod, ne zadostuje za odtegnitev celotnega prispevka, bo za tisti mesec dolžan pobrati OZP Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi podatkov, ki jih bo mesečno sporočal zavod. Zavarovanci, ki jim zavod ne bo mogel odtegniti OZP zaradi prenizkega prejemka, bodo dobili plačilni nalog od ZZZS.

OZP se nikoli ne deli, saj je z zakonom določen kot fiksni nominalni mesečni znesek. OZP ni mogoče odpisati, odložiti ali plačati po obrokih.

 

Prvi mesec priznanja pravice

»Izjavo za potrebe obračuna obveznega zdravstvenega prispevka«, ki je dostopna na spletni strani zavoda, izpolni le zavarovanec, ki vlaga zahtevo za priznanje nove pravice (za katero je zavod določen kot glavni izplačevalec), samo v primeru, ko uveljavlja pravico do pokojnine ali invalidskega nadomestila med koledarskim mesecem in če ne bo za ta mesec imel obračunanega OZP pri drugem izplačevalcu. Izjavo je potrebno za prvi mesec zavodu posredovati najkasneje do 5. v koledarskem mesecu, za katerega upravičenec želi, da mu zavod obračuna OZP.

Če bo pravica priznana s prvim dnem v mesecu, bo zavod odtegnil obvezni zdravstveni prispevek ne glede na voljo zavarovana.

Velja pa posebnost, če je bil upravičenec pred priznanjem pravice do pokojnine ali invalidskega nadomestila zavarovan kot samostojni zavezanec in se to zavarovanje prične ali prekine med koledarskem mesecem. V takem primeru OZP za ta mesec za samostojnega zavezanca vedno obračuna FURS. Posledično zavod  v mesecu prehoda (oziroma v prvem mesecu zavarovanja pri zavodu, če se ta ne začne s prvim dnem koledarskega meseca) ne bo odtegnil OZP kljub morebitni izjavi oziroma zahtevi upravičenca do prejemka iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

V primeru, da bo z odločbo za nazaj priznana pravica do izplačila določenega prejemka, od katerega je zavod dolžan obračunati OZP, bo ZPIZ odtegnil OZP za vsak posamezni polni mesec za nazaj ob izvedbi prvega nakazila po odločbi, ko bo izplačal zapadle zneske osnovnega prejemka. Tudi v primeru tovrstnega zamika bo zavarovanec, ki se bo upokojil, zdravstveno zavarovan od trenutka, ko bo zanj oddana prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje; na enak način kot doslej.

 

Uživalci s statusom vojnega upravičenca

Zavod kot glavni izplačevalec, ne bo odtegnil zneska OZP v breme uživalca, če je bil uživalcu priznan status vojnega upravičenca. Gre za vojne invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja s statusom vojnega upravičenca na podlagi odločbe upravne enote in imajo s tem zagotovljeno plačilo OZP iz proračuna Republike Slovenije. Za te upravičence je OZP dolžno v breme Republike Slovenije plačati Ministrstvo za obrambo. Podatke o statusu vojnega upravičenca bo zavod pridobil po uradni dolžnosti od ZZZS in posebnih izjav in dokazil osebam s tem statusom zavodu ni treba pošiljati.

 

Prejemniki denarnih socialnih pomoči in varstvenega dodatka

Prejemnikom socialnih pomoči in varstvenega dodatka, ki so zdravstveno zavarovani iz naslova uživanja pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja, je skladno z interventnim zakonom (ZIUZDS) zavod dolžan odtegniti OZP od pokojnine oziroma nadomestila iz invalidskega zavarovanja v njihovo breme. Pri tem pa je potrebno poudariti, da prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka zavodu ne rabijo sporočati podatkov o prejemkih iz naslova socialnih transferjev.

Prejemniki denarnih socialnih pomoči ali varstvenega dodatka, ki menijo, da so upravičeni do kritja obveznega zdravstvenega prispevka iz proračuna Republike Slovenije, se morajo za več informacij obrniti na pristojen center za socialno delo oziroma MDDSZ.


MDDSZ v primeru upokojencev, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka, pojasnjuje:

  1. upokojenci s pokojnino, ki zadošča za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka (več kot 35 EUR), bodo prejeli nižjo pokojnino (za 35 EUR iz naslova plačanega obveznega zdravstvenega prispevka), in za ta znesek višjo denarno socialno pomoč oz. varstveni dodatek;
  2. upokojencem, ki prejemajo pokojnino, ki ne zadošča za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka (manj kot 35 EUR), bo obvezni zdravstveni prispevek plačala Republika Slovenija.

Upokojencem, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka, zaradi uvedbe novega obveznega zdravstvenega prispevka ni treba storiti ničesar (npr. na ZPIZ ni treba pošiljati odločb o denarni socialni pomoči oz. varstvenem dodatku, ni treba samo zato vlagati novih vlog na centru za socialno delo...).


Ker bo zaradi plačanega obveznega zdravstvenega prispevka nižja pokojnina, pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka v celoti upoštevana šele s 1. 5. 2024 in bi bili lahko zato ti upokojenci v prehodnem obdobju na slabšem, se jim bo za obdobje od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2024 priznalo posebno povračilo v višini 35 EUR za vsak mesec, ko si obvezni zdravstveni prispevek plačajo sami. Povračilo bo izplačano v enkratnem znesku, brez predhodne izdaje posebne odločbe, najpozneje do 31. 7. 2024.


Upokojenci, ki že imajo z odločbo priznano pravico do denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka tudi za čas po 1. 5. 2024, lahko v mesecu aprilu 2024 na center za socialno delo javijo spremembo – novi znesek pokojnine. Center za socialno delo bo v tem primeru izdal novo odločbo, vendar pa je lahko denarna socialna pomoč oz. varstveni dodatek nižji kot na prejšnji odločbi zaradi drugih okoliščin (npr. uskladitev pokojnine).


 

Otroci, pastorki, vnuki in drugi otroci brez staršev, ki so prejemniki družinske pokojnine

Zavod ne bo plačal OZP za otroke, pastorke, vnuke in druge otroke brez staršev, ki so prejemniki družinske pokojnine. Ti so skladno z interventnim zakonom oproščeni plačila OZP.

 

Zavarovanci, ki so vključeni v zavarovanje kot samozaposleni in hkrati prejemniki prejemka pri zavodu

V skladu z devetim odstavkom  48. člena ZZVZZ za zavarovance, ki so vključeni v zavarovanje kot samozaposleni in hkrati prejemajo nadomestilo ali drugi dohodek iz obveznega socialnega zavarovanja - torej tudi za tiste, ki so hkrati prejemniki delne pokojnine, velja pravilo, da morajo OZP plačati sami v obračunu prispevkov za socialno varnost (OPSV obrazec), ki ga predlagajo davčnemu organu kot samozaposleni zavarovanci. V takem primeru torej zavod samozaposlenemu ne izvede odtegljaja za mesečni OZP od pokojnine, ampak mora samozaposleni plačati OZP sam, na podlagi OPSV obrazca.

Zavod bo za mesec januar 2024 takšnim zavezancem vrnil odtegnjen OZP.

Uživalci, ki živijo v tujini

Uživalci prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja s stalnim prebivališčem v tujini niso zavezani k plačevanju OZP. Zavod pa je dolžan  odtegniti OZP tudi v tujini živečim uživalcem navedenih prejemkov, če v CRP RS z njihove strani ni urejena odjava bivališča. Če tak uživalec ne želi biti vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje v RS in posledično ne plačevati OZP, mora zavodu posredovati potrdilo o odjavi bivališča v RS in potrdilo o prijavi bivališča v drugi državi ter v bodoče najmanj enkrat letno zavodu posredovati potrdilo, ki bo izkazovalo, da še živi.

 

***

Obračunani znesek obveznega zdravstvenega prispevka v višini 35 EUR, ki ga bo zavod prvič izvršil v januarju 2024, bo prikazan na obvestilu o nakazilu.

Obvezni zdravstveni prispevek bo zniževal davčno osnovo pri odmeri akontacije dohodnine.

V obdobju od januarja 2024 do februarja 2025 znaša obvezni zdravstveni prispevek 35 EUR mesečno. Obvezni zdravstveni prispevek se uskladi enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. Višino obveznega zdravstvenega prispevka določi minister, pristojen za zdravje, najkasneje v februarju in njegovo višino objavi v Uradnem listu RS. Prva uskladitev obveznega zdravstvenega prispevka bo pri rednih izplačilih za marec 2025.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio