Slika družine

Izplačila po smrti

Izplačilo neizplačanih zapadlih pokojnin in drugih denarnih prejemkov dedičem po smrti uživalca

Zapadli denarni prejemki ob smrti uživalca se lahko podedujejo in izplačajo dedičem le do dneva smrti uživalca.

 

Zavod ustavi izplačevanje pokojnine ali druge dajatve takoj, ko se v uradni evidenci Centralnega registra prebivalstva zaradi smrti spremeni status uživalca oziroma ko pridobi obvestilo o smrti uživalca iz tujine. Neizplačani, zapadli denarni prejemki se ob smrti uživalca podedujejo in izplačajo dedičem za tekoči mesec le do dneva smrti uživalca.

 

Če je bila pokojnina ali druga dajatev nakazana na osebni račun umrlega uživalca (ker zavod ni bil pravočasno obveščen o smrti), je banka dolžna zavodu prednostno v celoti vrniti vsa nakazila, nakazana po smrti uživalca. Če denarja ni na računu, mora banka zavodu posredovati podatke o osebi, ki je denar dvignila. Po prejemu vračila zavod pripadajoča sredstva nakaže dedičem na podlagi ustreznih dokazil.

 

Zapadli denarni prejemki ob smrti uživalca se lahko dedičem izplačajo le na podlagi ustreznega dokazila.

 

Dediči lahko izplačilo zapadlih neizplačanih sredstev po umrlem uživalcu zahtevajo od zavoda na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju. V primeru soglasja volje vseh dedičev se  zapadla neizplačana sredstva po umrlem uživalcu lahko izplačajo tudi na podlagi posebne izjave,  ki jo v prisotnosti vseh dedičev izpolni in overi pooblaščena oseba na zavodu (overitev podpisov vseh dedičev se lahko izvede tudi na upravni enoti ali pri notarju) pod pogojem, da je prejemnik vseh izplačanih sredstev ena oseba, ki je rezident Republike Slovenije. Zapadla neizplačana sredstva se lahko izplačajo le na bančni račun dediča. Na podlagi podpisane izjave se prejemnik izplačanih sredstev zavezuje, da bo prejete denarne prejemke s pripadajočimi obrestmi sam izplačal naknadno ugotovljenemu dediču, če se na podlagi sklepa o dedovanju izkaže, da do njih ni bil upravičen oziroma da so do dedovanja upravičeni tudi drugi dediči, ki v izjavi niso bili navedeni.

 

Obrazec Izjava z zahtevo za izplačilo zapadlih denarnih prejemkov dediču

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti
Izdelava: MMstudio