Slika družine

O zavodu

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je edini nosilec in izvajalec sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi medgeneracijske solidarnosti v Republiki Sloveniji. Ustanovljen je bil 1. julija 1992 z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, konstituiran pa 20. oktobra 1992. Dejavnost zavoda je nadvse pestra ter tako ali drugače zadeva vsakega odraslega prebivalca Republike Slovenije in posredno tudi njegove družinske člane. Določajo jo najrazličnejši zakoni, podzakonski akti in organizacijski akti zavoda.

Socialna varnost zavarovancev in uživalcev pravic

 

Zavod ima status javnega zavoda, kot nosilec in izvajalec obveznega zavarovanja pa zavod :

 

 • svetuje zavarovancem in rešuje zahtevke za uveljavljanje in varstvo pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
 • organizira in vodi matično evidenco o zavarovancih in uživalcih pravic;
 • izplačuje pokojnine in druge denarne prejemke;
 • izvaja ter obračunava obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
 • opravlja dela in naloge prekrškovnega organa na področju matične evidence zavarovancev;
 • izvaja obvezno zavarovanje po mednarodnih sporazumih o socialnem zavarovanju in predpisih Evropske unije;
 • opravlja funkcijo organa za zvezo in sodeluje z nosilci pokojninskega in invalidskega zavarovanja v drugih državah;
 • podaja izvedenska mnenja;
 • oblikuje razvojne naloge na posameznih področjih poslovanja;
 • upravlja in gospodari s sredstvi zavoda;
 • zagotavlja kakovosten, učinkovit in uporabnikom prijazen informacijski sistem;
 • vodi in objavlja statistične podatke s področja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
 • nudi pravno in drugo pomoč organom, organizacijam ter zavarovancem v splošnih ter konkretnih zadevah pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
 • izvaja interni strokovni nadzor ter zagotavlja redno opravljanje notranje revizije;
 • neposredno sodeluje in nudi strokovno pomoč državnim organom, organizacijam, delodajalcem, sindikatom, organizacijam upokojencev in invalidov ter drugim institucijam, povezanim s področjem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
 • obvešča javnost o svojem delu ter
 • izvaja druge dejavnosti in naloge na podlagi zakonov, drugih predpisov, statuta in splošnih aktov zavoda.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio