Slika družine

Informacije javnega značaja

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja.

Kazalo

1. Podatki o katalogu

Naziv organa: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ)

Odgovorna uradna oseba: Marijan Papež, generalni direktor

Datum prve objave kataloga: 24. 2. 2006

Datum zadnje spremembe: 31. 3. 2017

Dostopnost kataloga: Katalog je v elektronski obliki dostopen na zavodovi spletni strani, v tiskani obliki pa na sedežu ZPIZ (Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana).

2. Postopek za dostop do informacij javnega značaja

Postopek je natančno opredeljen v zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno (neformalno) ali pisno. Samo v primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča informacijski pooblaščenec, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.

Zoper odločbo pooblaščenca se lahko sproži upravni spor.

Test javnega interesa

Ministrstvo za javno upravo in Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja sta pripravila in izdala brošuro, v kateri boste izvedeli več o izvajanju testa javnega interesa, ki se od veljave sprememb in dopolnitev ZDIJZ uporablja tudi v Sloveniji. Brošuro v .pdf obliki si lahko ogledate s klikom na spodnjo povezavo.

Kako in kdaj uporabljati test javnega interesa? (pdf, 1876 KB)

Letno poročilo

3. Uradna oseba za dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja

Dejan Mec, Višji pravni svetovalec I
Kolodvorska 15, Ljubljana

telefon: 01/ 47 45 369
e-pošta: javnost@zpiz.si
 

4. Podatki o zavodu – seznam vseh notranjih org. enot:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska 15
1000 Ljubljana

telefon: 01/47 45 100
faks: 01/432 10 46
e-pošta: informacije@zpiz.si
splet: https://www.zpiz.si/

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je nosilec in izvajalec sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji. Ta je bil v tej obliki konstituiran 20. oktobra 1992, in je univerzalni pravni naslednik prejšnje Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji. Zavod ima status javnega zavoda in izvaja enotno obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za celotno območje Republike Slovenije.

Zavod je organiziran enotno za območje Republike Slovenije. Svojo dejavnost izvaja na sedežu v Ljubljani ter zunaj sedeža po posameznih organizacijskih enotah. Na sedežu zavoda posluje vodstvo zavoda, območna enota Ljubljana in sektorji, razen sektorja za izvedenstvo. Zunaj sedeža zavod posluje tudi po posameznih območnih enotah ter njihovih izpostavah. Zavod posluje na devetih območnih enotah (Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Ravne na Koroškem), štirih izpostavah (Trbovlje, Jesenice, Ptuj in Velenje) in v krajevni pisarni Krško.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Sedež zavoda

Ljubljana, Kolodvorska ulica 15

Generalni direktor Marijan PAPEŽ
   
Namestnik generalnega direktorja mag. David KLARIČ
Namestnik generalnega direktorja mag. Edmond PAJK
Notranja revizijska služba Maja NOVAK LESKOVEC
Služba za odnose z javnostmi Anja MICEVSKI
Sektor za izvajanje zavarovanja Direktor dr. Andraž RANGUS
Sektor za izvedenstvo Direktorica Lidija ŠUBELJ
Sektor za finance in računovodstvo Namestnik generalnega direktorja mag. David KLARIČ
Sektor informacijskih tehnologij Namestnik generalnega direktorja mag. Edmond PAJK
Sektor za nakazovanje pokojnin Direktorica Marjetka MEDVED MRVAR
Sektor za pravne, kadrovske in organizacijske zadeve Direktorica mag. Ajša HAJZER
Sektor za splošne zadeve Direktor mag. Dario BUTINA

Območne enote

CELJE Opekarniška cesta 15c (Arena Petrol), 3000 Celje Direktorica Taja ŽABERL
KOPER Pristaniška 12, 6000 Koper Direktorica Sabrina POROPAT
KRANJ Ulica Mirka Vadnova 13 A, 4000 Kranj Direktorica Edina DŽAMASTAGIĆ
LJUBLJANA Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana Direktorica Mojca UHAN
MARIBOR Zagrebška cesta 84, 2000 MARIBOR Direktor mag. Mitja ŽIHER
MURSKA SOBOTA Kocljeva 12d, 9000 MURSKA SOBOTA Direktorica Andreja BUKOVEC
NOVA GORICA Delpinova 18/B, 5000 NOVA GORICA Direktor mag. Denis PAVLICA
NOVO MESTO Rozmanova 38, 8000 NOVO MESTO Direktorica Monika FORTIN
RAVNE NA KOR. Gačnikova pot 4, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM Direktorica mag. Ana OBLAK

Zasedenost vodilnih mest v zavodu

Zasedenost vodilnih mest je zajeta v ločeni preglednici.

Ogledate si lahko tudi organigram makroorganizacije zavoda.

Seznam pooblaščenih oseb

Seznam uradnih oseb, ki so pooblaščene za odločanje o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in za dejanja v postopku pred izdajo odločbe ter za pridobivanje posameznih podatkov iz uradni evidenc, je prikazan v preglednici.

 

Seznam oseb, ki so pooblaščene za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, je prikazan v preglednici.

Varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Jasmina Habulin
Kolodvorska 15, Ljubljana

telefon: 01/ 47 45 559
e-pošta: dpo@zpiz.si 

 

5. Seznam glavnih predpisov z delovnega področja ZPIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Seznam sprejetih strateških in programskih dokumentov

7. Seznam vrst storitev

Zavod na podlagi zakona vodi vse postopke za priznavanje in uveljavljanje pravic s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

8. Seznam javnih evidenc

Seznam javnih evidenc je dostopen TUKAJ.

9. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

10. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Glede na to, da ZPIZ velik del svojih dokumentov in gradiv (glede poslovanja in svetovalnega delovanja) redno objavlja na spletni strani, prejme relativno malo zahtev za dostop do informacij javnega značaja. Nekatera najpogostejša vprašanja so objavljena na spletni strani zavoda.

11. Način dostopa do drugih informacij javnega značaja

Elektronski dostop: Informacije javnega značaja v elektronski obliki so dostopne na spletni strani ZPIZ, in sicer v zavihku Informacije javnega značaja. Za pregled dokumentov so potrebni internetni brskalnik in brskalnik za pdf oziroma MS Office format. Katalog je zasnovan kot spletni portal s številnimi povezavami na različne spletne strani, aplikacije ali dokumente ZPIZ.

Fizični dostop: Katalog informacij javnega značaja v neelektronski obliki je dostopen na sedežu ZPIZ, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur: v ponedeljek in torek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, v sredo od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00, v petek od 8.00 do 13.00.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami: Za vpogled v dokumente je možen dostop z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk). 

Delni dostop: V skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

12. Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

ZPIZ lahko, če je dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, te zaračuna v skladu z 16. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Na podlagi 17. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja so cene materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov z vključenim DDV.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio