Slika družine

Vodstvo

Zavod upravlja svet zavoda, njegov poslovodni organ pa je generalni direktor zavoda.

 


SVET ZAVODA

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Predsednik sveta zavoda je od 24. februarja 2022 za štiriletno mandatno obdobje Danijel Kovač, njegova namestnica pa Silva Koželj.

 

Svet zavoda sestavlja 27 članov, od tega:

 • 7 članov imenujejo sindikalne zveze oziroma konfederacije, reprezentativne za območje države;
 • 1 člana imenuje reprezentativna invalidska organizacija za delovne invalide;
 • 7 članov imenujejo delodajalska združenja na ravni države;
 • 7 članov imenuje Vlada Republike Slovenije;
 • 1 člana imenuje Študentska organizacija Slovenije;
 • 3 člane imenujejo zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države;
 • 1 člana izvolijo delavci zavoda.

Seznam članov sveta zavoda

Pristojnosti sveta zavoda določa zakon, mednje pa sodijo:

 • spremljanje gmotnega položaja upokojencev in delovnih invalidov;
 • ugotavljanje in objavljanje odstotka uskladitve pokojnin in drugih prejemkov;
 • določanje izplačilnih dnevov pokojnin in drugih prejemkov;
 • sprejemanje finančnega načrta in letnega poročila zavoda;
 • odločanje o načinu uporabe sredstev, odpisu, prodaji in odtujitvi premoženja ter sprejemanje poročila o inventuri;
 • odločanje o ukrepih, s katerimi zagotavljajo materialno podlago ter možnosti za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje delovnih invalidov;
 • imenovanje in razreševanje generalnega direktorja zavoda;
 • sprejemanje statuta zavoda, splošnih aktov za izvajanje zavarovanja, splošnega akta o pripravništvu in drugih splošnih aktov zavoda;
 • izvajanje funkcije skupščine nepremičninskega sklada.

 

 

GENERALNI DIREKTOR

Generalni direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Njegov mandat traja štiri leta, imenuje ga svet zavoda ob soglasju Vlade Republike Slovenije.

Od 12. aprila 2021 je generalni direktor Marijan Papež. Namestnika generalnega direktorja sta mag. David Klarič in mag. Edmond Pajk.

 

 

Generalni direktor Marijan Papež

Marijan Papež, generalni direktor

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio