Slika družine

Izplačilo letnega dodatka v letu 2008

S sklepom o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji v letu 2008 (Ur. l. RS, št. 5/2008 z dne 18.1.2008) je bila določena tudi višina letnega dodatka za leto 2008, in sicer:

  • Višji znesek letnega dodatka znaša 353,46 €
  • Nižji znesek letnega dodatka znaša 214,75 €

Mejo za izplačilo višjega oziroma nižjega zneska letnega dodatka predstavlja znesek osnove za odmero dodatnih pravic v mesecu, ko je letni dodatek izplačan in v maju 2008 znaša 382,79 €.

Letni dodatek bo izplačan upravičencem skupaj z izplačilom rednih pokojnin za mesec maj 2008, v petek 30.5.2008.

Letni dodatek v višjem znesku 353,46 €

Do višjega zneska letnega dodatka so upravičeni prejemniki, katerih višina njihove pokojnine je enaka ali nižja znesku osnove za odmero dodatnih pravic, ki znaša 382,79 €.

Letni dodatek v nižjem znesku 214,75 €

  • Nižji znesek letnega dodatka bo izplačan prejemnikom pokojnin, katerih višina njihove pokojnine presega znesek osnove za odmero dodatnih pravic (382,79 €), prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja, priznanim po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju veljavnem do 31. decembra 1999, ter prejemnikom delnih invalidskih pokojnin, prejemnikom nadomestil za čas poklicne rehabilitacije, prejemnikom začasnih nadomestil in prejemnikom nadomestil za invalidnost (136.b člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Ur.l.RS, št. 109/2006).
  • Uživalcem vdovskih pokojnin priznanih po predpisih iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanju, Zakon o varstvenem dodatku (ZVarDod; Ur.l.RS št. 10/2008) v 6. odstavku 12. člena od 1.2.2008 dalje zagotavlja višino vdovske pokojnine vdovi oziroma vdovcu ter zunajzakonskemu partnerju, ki ima poleg pravice do samostojne starostne ali samostojne invalidske pokojnine tudi pravico do samostojne vdovske pokojnine, najmanj v višini mejnega zneska, ki znaša 81,6% najnižje pokojninske osnove in od 1.2.2008 dalje znaša 403,63 € (doslej je bila tem uživalcem zagotovljena pokojnina v višini zneska osnove za odmero dodatnih pravic skladno s 57. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l.RS, št. 109/2006). Posledično bo tem uživalcem pokojnin izplačan nižji znesek letnega dodatka v višini 214,75 €.

Letni dodatek v sorazmernem delu (136. c. in č. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Ur.l.RS, št. 109/2006)

  • Prejemnikom pokojnin, katerim se pokojnina izplačuje po določbah mednarodnih sporazumov o socialni varnosti v sorazmernem delu, bo znesek letnega dodatka izplačan v sorazmernem delu glede na število mesecev slovenske delovne dobe v odvisnosti od skupne delovne dobe.
  • Prejemnikom družinskih oziroma vdovskih pokojnin, katerim se družinska oziroma vdovska pokojnina izplačuje ločeno, bo znesek letnega dodatka izplačan v sorazmernem delu; torej v višini pripadajočega dela glede na vsoto vseh posameznih delov pokojnin.
  • Prejemnikom pokojnine oziroma nadomestila, ki pravico do prejemkov pridobijo v tekočem koledarskem letu, se bo letni dodatek izplačal v sorazmernem delu (po dvanajstinah), izračunanem glede na čas trajanja pravice do pokojnine oziroma nadomestila v tem letu, pod pogojem, da v tem letu niso prejeli regresa za letni dopust ali so ga prejeli le v sorazmernem delu. Kot mesec uživanja dajatve se šteje mesec, v katerem jo je upravičenec prejemal najmanj 15 dni. Na enak način, opisanem v predhodnem odstavku, se bo izplačal letni dodatek tudi prejemnikom, ki jim pravica do pokojnine oziroma nadomestila preneha pred koncem meseca, v katerem se izplača letni dodatek.
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio