Slika družine

Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2011

V letu 2010 se sistem in tehnika obračunavanja akontacije dohodnine od pokojnin, invalidskih nadomestil in drugih denarnih dajatev, ki jih obračunava in izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) v primerjavi s preteklim letom ne spreminjata. Zavod pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih dajatev upošteva veljavno zakonodajo in sicer Zakon o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) in Zakon o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2), ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 117/2006 in veljata od 1.1.2007 dalje.

Ministrstvo za finance je v Uradnem listu RS št. 104 dne 18.12.2009 objavilo Pravilnik o določitvah olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010. Dohodninsko lestvico in zneske olajšav, ki jih omogoča zakon o dohodnini, je uskladilo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od novembra 2008 do novembra 2009.

Tako na novo določena vrednost dohodninske olajšave za osebe po 65. letu starosti, tako imenovana seniorska olajšava, na letni ravni znaša 1.334,18 EUR.

Po zakonu o dohodnini imajo prejemniki pokojnin s stalnim bivališčem v državi Sloveniji pravico še do pokojninske olajšave, ki znaša 13,5 odstotka pokojnine.

Splošna olajšava, do katere imajo pravico vsi zavezanci, znaša od 1.1.2010 na letni ravni 3.100,17 EUR in na mesečni ravni 258,35 EUR, dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki do 8.694,22 EUR na letni ravni znaša 2.094,99 EUR, dodatna splošna olajšava za zavezance s skupnimi dohodki nad 8.694,22 EUR do 10.055,96 EUR na letni ravni, pa 1.047,50 EUR.

Tudi v letu 2010 večina uživalcev pokojnin zaradi določene nove davčne lestvice in višjih zneskov olajšav, ne bo plačevala akontacije dohodnine od mesečnih pokojnin.

Zavod bo v letu 2010 ob nakazilu pokojnin in drugih obdavčljivih dajatev pri mesečnem obračunu akontacije dohodnine upošteval zneske olajšav in lestvico za odmero dohodnine za leto 2010 (UR. l. 104/2009 z dne 18.12.2009), tako pri rednih nakazilih pokojnin in drugih obdavčljivih dajatev, kot tudi pri izrednih nakazilih.

V nadaljevanju podrobneje pojasnjujemo način obdavčitve pokojninskih dajatev in tehniko odmere in izračuna akontacije dohodnine od mesečnega prejemka.

1. Predmet obdavčitve po 40. čl. zakona o dohodnini so:

Zavod glavni izplačevalec:

 • dohodki iz zaposlitve: pokojnine, delne pokojnine invalidska nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kot so: državna pokojnina, odpravnina, oskrbnina, vojaška pokojnina, kmečka starostna pokojnina, letni dodatek, dodatek k tuji pokojnini, akontacije tujih pokojnin. Tako kot prejšnji zakon tudi novi loči invalidska nadomestila v dve skupini, in sicer če je:
  • nadomestilo plače za čas čakanja na razporeditev ali zaposlitev na drugem ustreznem delu,
  • nadomestilo za čas čakanja ali dejanske poklicne rehabilitacije,
  • delna invalidska pokojnina, če uživalec ni vključen v zavarovanje,
  • začasno nadomestilo ali nadomestilo za invalidnost, če uživalec ni vključen v zavarovanje;
 • Zavod ni glavni izplačevalec:
  • nadomestilo plače zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu,
  • delna invalidska pokojnina, če uživalec je vključen v zavarovanje,
  • začasno nadomestilo ali nadomestilo za invalidnost, če uživalec je vključen v zavarovanje;
 • drugi dohodki: priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah in po zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture.

2. Davčna osnova:

V skladu z 41. čl. ZDoh-2 se v davčno osnovo od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja šteje dohodek, kot je odmerjen v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in v skladu z drugimi predpisi. Za določitev davčne osnove pri vdovski in družinski pokojnini se upošteva število družinskih članov, ki jo prejemajo.

Pri pokojninah, invalidskih nadomestilih in drugih dajatvah iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se za davčno osnovo šteje usklajeni znesek te dajatve, odmerjen v skladu z odločbo Zavoda. V primeru hkratnega nakazila pokojnine ali invalidskega nadomestila (če je Zavod glavni izplačevalec) in letnega dodatka, kateri je po dohodninskem zakonu tudi obdavčljiv, predstavlja osnovo za obračun akontacije dohodnine skupni znesek obeh dajatev.

3. Dajatve, ki so oproščene plačila dohodnine:

 • doživljenjska mesečna renta po zakonu o žrtvah vojnega nasilja in zakonu o pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991,
 • zamudne obresti, izplačane na podlagi sodne odločbe,
 • zamudne obresti, izplačane na podlagi upravne odločbe ali izvensodne poravnave ali poravnave v upravnem postopku, če ne presegajo zneska zamudnih obresti, ki bi jih v podobnem primeru določilo sodišče oz. upravni organ,
 • invalidnina za telesno okvaro in dodatek za pomoč in postrežbo po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
 • varstveni dodatek k pokojnini po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
 • nadomestilo za invalidnost in dodatek za pomoč in postrežbo po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
 • preživnina po zakonu o preživninskem varstvu kmetov,
 • enkratni pokojninski dodatek,
 • posebni dodatek za socialno ogrožene.

4. Dohodninska lestvica za leto 2010

Stopnjo dohodnine določa 122. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2). Zneski neto mesečnih davčnih osnov se enkrat letno uskladijo s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec november tekočega leta v primerjavi z mesecem novembrom prejšnjega leta po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer najpozneje v decembru tekočega leta za naslednje leto.

Pri obračunu akontacije dohodnine se v letu 2010 upošteva lestvica preračunana na 1/12 leta, in sicer:

Če znaša neto mesečna davčna osnova (v EUR) Znaša dohodnina (v EUR)
nad do      
  627,42   16%  
627,42 1.254,83 100,39 +27% nad 627,42
1.254,83   269,79 +41% nad 1.254,83

5. Davčne olajšave in obračun akontacije dohodnine

Olajšave, ki se upoštevajo upravičencu - rezidentu Republike Slovenije pri mesečnem obračunu akontacije dohodnine so določene v 111. členu, 112. členu, 114. členu in 115. členu ZDoh-2. V letu 2010 so določeni naslednji zneski olajšav:

 1. splošna olajšava: mesečno v višini 258,35 EUR;
 2. osebna olajšava:
  • invalidu s 100% telesno okvaro in dodatkom za pomoč in postrežbo mesečno v višini 1.381,33 EUR,
  • po dopolnjenem 65. letu starosti: mesečna v višini 111,18 EUR,
  • »pokojninska« olajšava je določena v višini 13,5% od usklajene in odmerjene dajatve;
 3. posebna olajšava za vzdrževane družinske člane:
  • za prvega zdravega otroka: mesečno v višini 190,62 EUR,
  • za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo: mesečno v višini 690,71 EUR;

Za vsakega nadaljnjega vzdrževanega otroka se olajšava za prvega zdravega oziroma olajšava za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo poveča:

  • za drugega: 16,61 EUR,
  • za tretjega: 155,01 EUR,
  • za četrtega: 293,41 EUR,
  • za petega: 431,81 EUR,
  • za šestega in vse nadaljnje otroke: 138,40 EUR več, kot za predhodnega vzdrževanega otroka,
  • posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana (npr. zakonca), znaša mesečno v višini 190,62 EUR.

Od 1.1.2007 dalje se v skladu s 7. odst. 127. čl. ZDoh-2, prejemnikom invalidskih nadomestil, ki poleg nadomestila prejemajo tudi plačo oz. so vključeni v obvezno zavarovanje ter prejemnikom delne pokojnine in polovice pokojnine, akontacija davka izračuna po stopnji 25% od davčne osnove, z upoštevanjem pokojninske olajšave v višini 13,5%. V skladu z 8. odst. 127. čl. ZDoh-2 se lahko zavezanec sam odloči za znižanje stopnje akontacije dohodnine (vendar ne nižje od 16%).

6. Pokojnine od višine 1.027,00 EUR bodo obdavčene

>V letu 2010 se zvišuje meja, pri kateri uživalec pokojnine ali invalidskega nadomestila pri mesečnem obračunu ne plača akontacije dohodnine, če je Zavod glavni izplačevalec. Pri višini pokojnine nad zneskom 1.027 EUR, z upoštevanjem le splošne in pokojninske olajšave, nastopi davčni odtegljaj. Z upoštevanjem tudi starostne olajšave pa nastopi davčni odtegljaj pri višini pokojnine nad zneskom 1.250 EUR.

Uživalci pokojnin s prebivališčem v državah članicah EU lahko uveljavljajo le splošno ter posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane, ne pa tudi pokojninske olajšave. Navedene olajšave lahko takšen uživalec pokojnine uveljavlja ob pogoju, da z dokazili dokaže, da znašajo njegovi dohodki (iz zaposlitve, iz opravljanja dejavnosti ali iz osnovne kmetijske oz. gozdarske dejavnosti), doseženi v Republiki Sloveniji, najmanj 90% njegovega celotnega obdavčljivega dohodka v davčnem letu. Omenjene olajšave se upoštevajo le na letni ravni, kar pomeni, da se pri tekočem obračunu akontacije dohodnine pri pokojnini ne upoštevajo.

Uživalci pokojnin, ki nimajo uradnega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali državi članici EU, niso upravičeni do koriščenja olajšav.

7. Primeri konkretnih odmer akontacije dohodnine za leto 2010 za uživalca s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji

Od pokojnin in invalidskih nadomestil, kjer je Zavod glavni izplačevalec

V tem razdelku je prikazana tehnika obračuna akontacije dohodnine od pokojnine, in sicer:

Prikaz obračuna akontacije dohodnine brez upoštevanja olajšave za starost 65. let od pokojnine v višini 1.250,00 EUR, kar predstavlja davčno osnovo

usklajeni znesek pokojnine po odločbi: 1.250,00 EUR
splošna olajšava: 258,35 EUR
zmanjšana osnova: 991,65 EUR
obračunana akontacija dohodnine (po lestvici): 198,73 EUR
pokojninska olajšava (13,5% x 1.250,00): 168,75 EUR
plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo): 29,98 EUR
neto izplačani znesek: 1.220,02 EUR

Prikaz obračuna akontacije dohodnine z upoštevanjem olajšave za starost 65. let od pokojnine v višini 1.250,00 EUR, kar predstavlja davčno osnovo

usklajeni znesek pokojnine po odločbi: 1.250,00 EUR
splošna olajšava: 258,35 EUR
olajšava za starost nad 65 let: 111,18 EUR
zmanjšana osnova: 880,47 EUR
obračunana akontacija dohodnine (po lestvici): 168,71 EUR
pokojninska olajšava (13,5% x 1.250,00 EUR): 168,75 EUR
plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo): 0 EUR
neto izplačani znesek: 1.250,00 EUR

Prikaz obračuna akontacije dohodnine z upoštevanjem olajšave za starost 65. let od pokojnine v višini 1.850,00 EUR, kar predstavlja davčno osnovo

usklajeni znesek pokojnine po odločbi: 1.850,00 EUR
splošna olajšava: 258,35 EUR
olajšava za starost nad 65 let: 111,18 EUR
zmanjšana osnova: 1.480,47 EUR
obračunana akontacija dohodnine (po lestvici): 362,30 EUR
pokojninska olajšava (13,5% x 1.850,00): 249,75 EUR
plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo): 112,55 EUR
neto izplačani znesek: 1.737,45 EUR

Ob tem bi radi opozorili, da je v primeru obračuna akontacije dohodnine za prejemke, ki se izplačajo uživalcem, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in prebivajo v državi, s katero Republika Slovenija nima ustreznega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, tehnika obračuna enaka kot v primeru obračuna za uživalce s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, le brez upoštevanja olajšav.

V primeru obračunavanja dohodnine od prejemkov, katerih upravičenci imajo stalno prijavljeno prebivališče v državi, s katero ima Republika Slovenija dogovor o izogibanju dvojnega obdavčevanja, se tem upravičencem pokojnina obračuna in izplača prosta davčnega odtegljaja. Primeroma gre za upravičence iz naslednjih držav: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Poljska, Portugalska, Španija, Rusija, Hrvaška, Srbija, Črna gora, Makedonija, Anglija, Bosna in Hercegovina, Norveška in Izrael.

Izjema pa so države, kot primeroma: Luksemburg, Madžarska, Bolgarija, Švedska in Združene države Amerike, s katerimi ima Republika Slovenija ustrezni sporazum, vendar ta določa načelo obdavčitve po viru pokojnine, torej v Sloveniji.

V Sloveniji so obdavčene pokojnine tistih uživalcev, ki živijo primeroma v Argentini, Avstraliji, Braziliji, Kanadi, Monaku, Kosovu in Venezueli. Z navedenimi državami Republika Slovenija nima sklenjenega ustreznega dogovora o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Od invalidskih nadomestil, kjer Zavod ni glavni izplačevalec

 • znesek neto nadomestila predstavlja davčno osnovo,
 • izračun dohodnine: 25% od osnove,
 • »pokojninska« olajšava 13,5% od odmerjenega nadomestila,
 • izračunana akontacije dohodnine (dohodnina, zmanjšana za pokojninsko olajšavo),
 • znesek nadomestila po obdavčitvi .

Glede na 8. odst. 127. čl. ZDoh-2 lahko uživalec invalidskega nadomestila, ki je sočasno tudi še zaposlen, uveljavlja znižanje stopnje akontacije dohodnine v razponu od 25% navzdol do 16%. Zahtevek vloži na podlagi 286. člena Zakona o davčnem postopku preko predpisanega obrazca na pristojni izpostavi davčnega urada glede na prebivališče. Le-ta mora v petih dneh odločiti o zahtevi. V primeru pozitivne odločitve davčni urad izda potrdilo o znižani stopnji akontacije dohodnine, po prejemu le-tega uživalec potrdilo kot napoved ugodnosti posreduje Zavodu, in sicer s pripisom »sektor za nakazovanje pokojnin«. Takšno znižanje velja le za eno davčno leto in ga je potrebno v začetku vsakega leta obnoviti.

V vsakem primeru pa bo uživalcu invalidskega nadomestila obračunana in odtegnjena akontacija dohodnine pri vsakem nakazilu nadomestila, in sicer tehnično gledano v višini 11,5% zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po stopnji 25%, oziroma le v višini 2,5% zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po najnižji dopustni znižani stopnji, to je 16%.

Tehnični prikaz obračuna akontacije dohodnine od nadomestila, kjer Zavod ni glavni izplačevalec,

in sicer, če znaša

usklajeni znesek nadomestila po odločbi: 850,00 EUR
obračunana akontacija dohodnine (po stopnji 25%): 212,50 EUR
pokojninska olajšava (13,5%): 114,75 EUR
plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo): 97,75 EUR
neto izplačani znesek: 752,25 EUR

Izračun pokaže, da v danem primeru znaša znesek akontacije dohodnine 97,75 EUR, kar ustreza višini 11,5% zneska nadomestila, torej osnove.

Tistim zaposlenim delovnim invalidom, katerim je Zavod priznal pravico do nadomestila plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem do 31.12.1999, nadomestilo obračunava in izplačuje delodajalec pri obračunu plače ter tudi obračuna akontacijo dohodnine od nadomestila.

Od drugih dohodkov - priznavalnin

 • neto priznavalnina predstavlja davčno osnovo,
 • izračun dohodnine: 25% od osnove,
 • "pokojninska" olajšava 13,5% od odmerjene priznavalnine,
 • obračunana akontacija dohodnine (dohodnina, zmanjšana za pokojninsko olajšavo),
 • znesek priznavalnine po obdavčitvi .

Tudi pri tej dajatvi bo prejemnik tekoče plačeval akontacijo dohodnine. Tehnični izračun kaže davčni odtegljaj v višini 11,5% od zneska priznavalnine (glej tehnični izračun pri nadomestilih, če Zavod ni glavni izplačevalec).

8. Spremenjen način obračuna akontacije dohodnine v primerih izplačila dajatev, ko Zavod ni glavni izplačevalec

>Skladno z novo določbo 284. b. člena ZDavp-2C z dne 31.05.2010 v povezavi z 282. členom ZDavp-2, kjer je določeno, da se od dohodkov rezidenta, od katerih se plačuje akontacija dohodnine z davčnim odtegljajem, ta ne odtegne in ne plača, če izračunan znesek akontacije dohodnine ne presega 20 EUR, je Zavod pri rednem izplačilu v mesecu juliju 2010 spremenil način obračuna akontacije dohodnine pri naslednjih vrstah nadomestil:

 • delna invalidska pokojnina,
 • akontacija nadomestila manjša plača,
 • začasno nadomestilo,
 • nadomestilo - manjša plača,
 • nadomestilo - manjša plača in skrajšan delovni čas,
 • nadomestilo za invalidnost,
 • poklicna rehabilitacija.

Enako postopanje velja tudi za dajatve iz 58. in 178. člena ZPIZ-1, kjer Zavod tudi ne nastopa kot glavni delodajalec.

Upoštevajoč pojasnilo obračuna akontacije dohodnine od invalidskih nadomestil, ko Zavod ni glavni izplačevalec iz 7. tč. in zgoraj navedeno spremembo zakonodaje pomeni, da pri nadomestilu, od katerega se obračuna akontacija dohodnine po stopnji 25% in uživalec ne uveljavlja znižanja davčne stopnje, ne bo odtegnjena akontacija dohodnine, v kolikor višina nadomestila znaša do 173,90 EUR, pri nadomestilu, od katerega se obračuna akontacija dohodnine po znižani davčni stopnji 16% pa se akontacija dohodnine ne odtegne, v kolikor višina nadomestila znaša do 800,00 EUR.

9. Pravni predpisi

Sklepno pa so vsi predpisi na temo dohodninski in davčni sistem po 1. 1. 2007 zagotovljeni tudi na spletni strani http://www.durs.gov.si/

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio