Slika družine

Informacija o posredovanih letnih povzetkih obračuna pokojninskih in invalidskih prejemkov, izplačanih v obdobju 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

.pdf datoteka

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) je v skladu s Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu ter Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2010 za vse uživalce pokojninskih in invalidskih dajatev posredoval Davčni upravi Republike Slovenije podatke o njihovih izplačilih v letu 2010.

Zavod je dne 28.2.2011 vsem uživalcem pokojnine, nadomestila iz invalidskega zavarovanja, priznavalnine ter drugih dajatev, za katere izplačilo je pristojen Zavod, na domače naslove posredoval povzetek obračuna pokojninskih in invalidskih prejemkov, izplačanih v obdobju od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010. Uživalci so povzetke prejeli na domače naslove v začetku marca 2011. 

Zneski na povzetkih so prikazani v evro valuti, s stotini. Na povzetkih so prikazani tako obdavčljivi kot tudi neobdavčljivi prejemki (21. člen ZDoh-2).

Obdavčljivi viri bodo prikazani pod oznakami:

 • 1106 Pokojnina iz obveznega PIZ
 • 1107 Nadomestilo iz obveznega PIZ
 • 6200 Priznavalnina

Neobdavčljivi viri pa pod oznakami:

 • 8003 Doživljenjska mesečna renta po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja
 • 8017 Invalidnina po ZPIZ-UPB4 in nadomestilo po ZDVDTP
 • 8018 Varstveni dodatek po ZPIZ-UPB4 in enkratni pokojninski dodatek po ZEPokDod
 • 8019 Dodatek za pomoč in postrežbo po ZPIZ-UPB4 in po ZDVDTP
 • 8049 Zamudne obresti

Pripominjamo, da je izplačani znesek letnega dodatka v letu 2010, ki od leta 2005 spada med obdavčljive davčne vire, že vključen v znesek pokojnine oziroma nadomestila.

Vsak souživalec družinske pokojnine, katera se mu je obračunavala in izplačevala v letu 2010 skupno z ostalimi souživalci, je prejel svoj povzetek obračuna zneskov.

Obvestilo upokojencem v zvezi z dohodnino 2010 na spletnih straneh DURS

Kratka predstavitev aktivnosti, ki jih bo v zvezi z letnim obračunom dohodnine za leto 2010 izvedel DURS

Informativni izračun dohodnine

Zavezanci bodo na dom po navadni pošti najpozneje do 15. junija 2011 prejeli informativni izračun dohodnine za leto 2010, ki bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine.

Davčni organ bo informativni izračun dohodnine sestavil na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga na podlagi uradnih evidenc in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo davčni upravi posredovali izplačevalci in podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki jih bodo do 7. februarja 2011 davčni upravi posredovali zavezanci za dohodnino.

KDO ne prejme informativnega izračuna za dohodnino

Informativnega izračuna ne bodo prejeli rezidenti, ki niso zavezanci za dohodnino:

 • če njihovi dohodki, od katerih se plačuje dohodnina, ne presegajo 3.100,17 evrov,
 • če njihovi dohodki, od katerih se plačuje dohodnina, poleg pokojnine, od katere v skladu z zakonom ni bila odtegnjena ali plačana akontacija dohodnine in davčni zavezanec pri akontaciji dohodnine ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ne presegajo 80 evrov,

Informativnega izračuna ne bodo prejeli zavezanci za dohodnino:

 • če DURS od izplačevalcev dohodkov ne bo prejel podatkov za odmero dohodnine. V tem primeru morajo zavezanci napoved vložiti sami, najpozneje do 1. avgusta 2011. Obrazec je dostopen na vseh davčnih uradih oziroma izpostavah in na spletni strani DURS.

KAJ mora zavezanec storiti, ko prejme informativni izračun

Naloga zavezanca po prejemu informativnega izračuna

 • Zavezanci pregledajo informativni izračun in preverijo:
  • ali so vpisani podatki pravilni (osebni podatki, podatki o dohodkih, podatki o vzdrževanih družinskih članih itn.) oziroma ali se ujemajo s podatki, s katerimi razpolaga sam,
  • ali je informativni izračun dohodnine pravilen.
 • Če se bodo z informativnim izračunom strinjali, jim ne bo potrebno storiti ničesar, saj bo v 15 dneh po vročitvi avtomatično postal odločba.
 • Če se z izračunom ne bodo strinjali, lahko v 15 dneh od vročitve podajo ugovor. V tem primeru bo davčni organ preveril navedbe zavezanca in na podlagi svojih podatkov in podatkov davčnega zavezanca izdal odločbo.

Odločba o odmeri dohodnine

Odločbo o odmeri dohodnine izda davčni organ v primeru, ko zavezanec sam vloži napoved za odmero dohodnine ali ko zoper informativni izračun dohodnine v roku vloži ugovor oziroma dopolnjen informativni izračun. V teh primerih davčni organ preveri navedbe zavezanca in na podlagi svojih podatkov in podatkov davčnega zavezanca izda odločbo. Z dnem vročitve odločbe začneta teči rok za izpolnitev davčne obveznosti in rok za vložitev pritožbe (15 dni od vročitve odločbe).
Rok za izdajo odločbe je 31. oktober 2011.

[Arhiv: leto 2009, leto 2008, leto 2007, leto 2006 ]

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio