Slika družine

Informacija o posredovanih letnih povzetkih obračuna pokojninskih in invalidskih prejemkov, izplačanih v obdobju 1.1.2009 do 31.12.2009

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) je v skladu s Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2009 za vse uživalce pokojninskih in invalidskih dajatev že posredoval Davčni upravi Republike Slovenije podatke o njihovih izplačilih v letu 2009. Predvidoma v sredini meseca februarja pa bo Zavod, vsem upravičencem do pokojnine, nadomestila iz invalidskega zavarovanja, priznavalnine ter drugih dajatev, za katere izplačilo je pristojen Zavod, na domače naslove posredoval povzetek obračuna pokojninskih in invalidskih prejemkov, izplačanih v obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009.

Zneski na povzetkih bodo prikazani v evro valuti, s stotini. Na povzetkih bodo prikazani tako obdavčljivi kot tudi neobdavčljivi prejemki (21. člen ZDoh-2).

Obdavčljivi viri bodo prikazani pod oznakami:

 • 1106   Pokojnina iz obveznega PIZ
 • 1107   Nadomestilo iz obveznega PIZ
 • 6200   Priznavalnina

Neobdavčljivi viri pa pod oznakami:

 • 8003   Doživljenska mesečna renta po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja
 • 8017   Invalidnina po ZPIZ-UPB4 in nadomestilo po ZDVDTP
 • 8018   Varstveni dodatek po ZPIZ-UPB4 in enkratni pokojninski dodatek po ZEPokDod
 • 8019   Dodatek za pomoč in postrežbo po ZPIZ-UPB4 in po ZDVDTP
 • 8041   Posebni dodatek za socialno ogrožene

Pripominjamo, da je izplačani znesek letnega dodatka v letu 2009, ki od leta 2005 spada med obdavčljive davčne vire, že vključen v znesek pokojnine oziroma nadomestila.

Vsak souživalec družinske pokojnine, katera se mu je obračunavala in izplačevala v letu 2009 skupno z ostalimi souživalci, bo prejel svoj povzetek obračuna zneskov, ki so mu bili v letu 2009 v okviru nerazdelne družinske pokojnine izplačani.

Tisti uživalci, ki so imeli v letu 2009 tako status rezidenta kot tudi status nerezidenta, bodo prejeli ločene povzetke obračuna zneskov in sicer posebej za čas rezidenstva in posebej za čas nerezidenstva.

Podatke o prejetih zneskih v letu 2009 bo Zavod poslal vsem prejemnikom na domače naslove z namenom, da le ti preverijo pravilnost podatkov zapisanih na informativnem izračunu dohodnine, katerega jim bo poslala Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS) in se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine. Zavod vsem prejemnikom povzetkov svetuje, da le-te shranijo vsaj do 15.6.2010, ko bodo s strani DURS prejeli informativni izračun, oziroma do 31.7.2010, če informativnega izračuna ne bodo prejeli, so pa zavezanci za oddajo davčne napovedi.

V kolikor prejemnik povzetka ugotovi morebitna neskladja oz. netočnosti v zneskih ali drugih podatkih (davčna številka, EMŠO, naslov), prosimo, da pravilne podatke oziroma morebitna vprašanja posreduje Zavodu v pisni obliki na naslov ZPIZ, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana.
 

Obvestilo upokojencem v zvezi z dohodnino 2009 na spletnih straneh DURS

Kratka predstavitev aktivnosti, ki jih bo v zvezi z letnim obračunom dohodnine za leto 2009 izvedel DURS

Informativni izračun dohodnine

Davčni organ bo zavezancem za odmero dohodnine najkasneje do 15. junija 2010 poslal informativni izračun dohodnine.

Informativni izračun dohodnine bo sestavljen na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga Davčna uprava RS na podlagi uradnih evidenc in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki so jih Davčni upravi RS do 1. februarja 2010 posredovali izplačevalci.

Pri tem velja opozoriti, da informativnega izračuna ne bodo prejeli vsi zavezanci za dohodnino. Davčni organ ne bo sestavil informativnega izračuna, prav tako pa davčnemu zavezancu rezidentu ne bo treba vložiti napovedi dohodnine, če:

 • dohodki davčnega zavezanca, od katerih se plačuje dohodnina, ne presegajo 3.051,35 evrov (višina splošne olajšave),
 • dohodki davčnega zavezanca, od katerih se plačuje dohodnina, poleg pokojnine, od katere v skladu z zakonom ni bila odtegnjena ali plačana akontacija dohodnine in davčni zavezanec pri akontaciji dohodnine ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ne presegajo 80 evrov.

Kljub temu pa lahko tudi ti zavezanci vložijo napoved za odmero dohodnine, če to želijo.

Zavezanec pa mora vložiti napoved za odmero dohodnine, če mu informativni izračun ni bil vročen do 15. junija 2010 in je imel v letu 2009 obdavčljive dohodke višje od 3.051,35 evrov oziroma je poleg pokojnine, od katere ni bila odtegnjena ali plačana akontacija dohodnine in uživalec ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, dosegel dohodke, ki presegajo 80 evrov.

Rok za vložitev napovedi je v tem primeru 2. avgust 2010.

Kaj mora storiti davčni zavezanec, ko prejme informativni izračun

Po prejemu informativnega izračuna zavezanec preveri:

 • ali so vpisani podatki na informativnem izračunu pravilni (osebni podatki, podatki o dohodkih, podatki o vzdrževanih družinskih članih itn.) oziroma ali se ujemajo s podatki, s katerimi razpolaga sam in preveri
 • ali je informativni izračun dohodnine pravilen.

Če ugotovi, da so podatki pravilni, in če se strinja z izračunom dohodnine, mu ni potrebno storiti ničesar. Po poteku roka za ugovor (to je 15 dni od vročitve informativnega izračuna), se bo štelo, da se je odpovedal pritožbi, informativni izračun dohodnine pa bo samodejno postal odločba o odmeri dohodnine.

V kolikor pa se zavezanec ne strinja z informativnim izračunom, mora v roku za ugovor (to je 15 dni od vročitve informativnega izračuna) vložiti dopolnjen informativni izračun, ki se šteje za njegovo napoved za odmero dohodnine. Zavezanec lahko v ugovoru zoper informativni izračun uveljavlja tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane.

Odločba o odmeri dohodnine

Odločbo o odmeri dohodnine izda davčni organ v primeru, ko zavezanec sam vloži napoved za odmero dohodnine ali ko zoper informativni izračun dohodnine v roku vloži ugovor oziroma dopolnjen informativni izračun. V teh primerih davčni organ preveri navedbe zavezanca in na podlagi svojih podatkov in podatkov davčnega zavezanca izda odločbo. Z dnem vročitve odločbe začneta teči rok za izpolnitev davčne obveznosti in rok za vložitev pritožbe (15 dni od vročitve odločbe).

Rok za izdajo odločbe je 31. oktober 2010.

[Arhiv: leto 2008, leto 2007, leto 2006 ]

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio