Slika družine

Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2015

V LETU 2015

Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2015

Zavod pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih dajatev upošteva veljavno zakonodajo, in sicer Zakon o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) in Zakon o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2), ki sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 117/2006 in veljata od 1.1.2007 dalje.

V letu 2015 se sistem in tehnika obračunavanja akontacije dohodnine od pokojnin, invalidskih nadomestil in drugih denarnih dajatev, ki jih obračunava in izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) v primerjavi s preteklim letom ne spreminjata.

V Uradnem listu RS, št. 94 je dne 24.12.2014 Ministrstvo za finance objavilo Pravilnik o določitvah olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015, ki jih bo Zavod upošteval pri obračunu akontacije dohodnine ob nakazilu pokojnin in drugih obdavčljivih dajatev.

V letu 2015 se ne spreminja meja, pri kateri nastopi davčni odtegljaj pri pokojnini ali invalidskem nadomestilu, če je Zavod glavni izplačevalec. Akontacija dohodnine bo odtegnjena od pokojnin višjih od 1.095,10 EUR  z upoštevanjem splošne in pokojninske olajšave.

Splošna olajšava, do katere imajo pravico vsi zavezanci, znaša od 1.1.2015 na letni ravni 3.302,70 EUR oz.  na mesečni ravni 275,23 EUR. Prejemniki pokojnin s stalnim bivališčem v državi Sloveniji imajo pravico do pokojninske olajšave, ki znaša 13,5 odstotka pokojnine oziroma osnove za odmero akontacije dohodnine.

Tudi v letu 2015 večina uživalcev pokojnin ne bo plačevala akontacije dohodnine od mesečnih pokojnin.

ZDoh-2M (Ur. l. št. 96/2013) je s 1.1.2014 ukinil olajšavo za starost po 65. letu. Zaradi navedenega bodo prejemniki pokojnin starejši od 65. let in pokojnino nad 1.095,10 EUR tudi po 1.1.2015 plačevali enak znesek akontacije dohodnine kot v letu 2014.

V nadaljevanju pojasnjujemo način obdavčitve pokojninskih dajatev in tehniko odmere ter izračuna akontacije dohodnine od mesečnega prejemka.

1. Predmet obdavčitve po ZDoh-2 so:

a) dohodki iz zaposlitve (37. čl. v povezavi s 40. čl. ZDoh-2): pokojnine, delne pokojnine, vojaška pokojnina, kmečka starostna pokojnina, letni dodatek, dodatek k tuji pokojnini, akontacije tujih pokojnin in invalidska nadomestila.

Zakon loči invalidska nadomestila v dve skupini, in sicer, če je:

Zavod glavni izplačevalec:

 • nadomestilo plače za čas čakanja na razporeditev ali zaposlite na drugem ustreznem delu,
 • nadomestilo za čas čakanja ali  poklicne rehabilitacije,
 • delna invalidska pokojnina, če uživalec ni vključen v zavarovanje,
 • začasno nadomestilo ali nadomestilo za invalidnost, če uživalec ni vključen v zavarovanje,
 • nadomestilo za invalidnost (85. čl. ZPIZ-2)
 • delno nadomestilo (86. čl. ZPIZ-2);

Zavod ni glavni izplačevalec:

 • nadomestilo plače zaradi manjše plače na drugem ustrezne delu,
 • delna invalidska pokojnina, če uživalec je vključen v zavarovanje,
 • začasno nadomestilo ali nadomestilo za invalidnost, če uživalec je vključen v zavarovanje,
 • začasno nadomestilo (84. čl. ZPIZ-2)

Zavod  nastopa kot drugi izplačevalec tudi v primeru izplačila pokojnin, in sicer:

 • delna pokojnina (58. čl. ZPIZ-1) oziroma polovica pokojnine (2. odst. 178. čl. ZPIZ-1),
 • delna pokojnina (40.čl. ZPIZ-2);
 • 20% predčasne ali starostne pokojnine;
 • sorazmerni del pokojnine (116. čl. ZPIZ-2).

b) drugi dohodki (105. čl. ZDoh-2): priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah in po zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture ter priznavalnine učiteljem slovenskega jezika.

 

2. Davčna osnova:

V skladu s 3. odst. 41. čl. ZDoh-2 se v davčno osnovo od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja šteje dohodek, kot je odmerjen v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in v skladu z drugimi predpisi. Za določitev davčne osnove pri vdovski in družinski pokojnini se upošteva število družinskih članov, ki jo prejemajo.

Pri pokojninah, invalidskih nadomestilih in drugih dajatvah iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se za davčno osnovo šteje usklajeni znesek te dajatve, odmerjen v skladu z odločbo Zavoda. V primeru hkratnega nakazila pokojnine ali invalidskega nadomestila (če je Zavod glavni izplačevalec) in letnega dodatka, ki je po ZDoh-2 tudi obdavčljiv, predstavlja osnovo za obračun akontacije dohodnine vsota  obeh dajatev.

 

3. Dajatve, ki so oproščene plačila dohodnine in jih izplačuje Zavod:

 • doživljenjska mesečna renta po zakonu o žrtvah vojnega nasilja in zakonu o pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991,
 • zamudne obresti, izplačane na podlagi sodne odločbe,
 • zamudne obresti, izplačane na podlagi upravne odločbe ali izvensodne poravnave ali poravnave v upravnem postopku. invalidnina za telesno okvaro in dodatek za pomoč in postrežbo po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
 • nadomestilo za invalidnost in dodatek za tujo nego in pomoč po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
 • preživnina po zakonu o preživninskem varstvu kmetov.

 

4. Dohodninska lestvica za leto 2015

Stopnjo dohodnine določa 122. člen ZDoh-2. Pri obračunu akontacije dohodnine se upošteva lestvica preračunana na 1/12 leta, in sicer:

Če znaša neto mesečna davčna osnova (v EUR)

Znaša dohodnina (v EUR)

nad

do

 

 

 

 

668,44

 

16%

 

668,44

1.580,02

106,95

+27%

nad 668,44

1.580,02

5.908,93

353,07

+41%

nad 1.580,02

5.908,93

 

2.127,93

+50%

nad 5.908,93

 

5. Davčne olajšave in obračun akontacije dohodnine

Olajšave, ki se upoštevajo upravičencu - rezidentu Republike Slovenije pri mesečnem obračunu akontacije dohodnine so določene v 111. členu, 112. členu, 114. členu in 115. členu ZDoh-2. V letu 2015 so določeni naslednji zneski olajšav:

a) splošna olajšava: mesečno v višini 275,23 EUR

b) osebna olajšava:

 • invalidu s 100% telesno okvaro in dodatkom za pomoč in postrežbo mesečno v višini 1.471,57 EUR,
 •  »pokojninska olajšava« je določena v višini 13,5% od usklajene in odmerjene dajatve

c) posebna olajšava za vzdrževane družinske člane:

Za uveljavljanje posebne olajšave iz 114. člena se odloči uživalec sam, tako da posreduje Zavodu izpolnjeno obvestilo o uveljavljanju davčne olajšave za vzdrževane družinske člane.

Na podlagi tretjega odstavka 287. člena ZDavP-2, lahko Zavod posebno olajšavo upošteva pri izračunu akontacije dohodnine od pokojnine, izplačane po dnevu, ko je bilo obvestilo predloženo in dokler zavezanec ne predloži novega obvestila, s katerim sporoči spremembe (četrti odstavek 287. člena ZDavP-2).

 •     za vzdrževane otroke

 

Mesečna olajšava v EUR

Za prvega vzdrževanega otroka

203,08

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

735,83

Za drugega vzdrževanega otroka

220,77

Za tretjega vzdrževanega otroka

368,21

Za četrtega vzdrževanega otroka

515,65

Za petega vzdrževanega otroka

663,09

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke za glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka

147,44

 

 • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana (npr. zakonca)

Mesečna olajšava v EUR 

203,08

 

Od 1.1.2007 dalje se v skladu s 7. odst. 127. čl. ZDoh-2, uživalcem invalidskih nadomestil, ki poleg nadomestila prejemajo tudi plačo oz. so vključeni v obvezno zavarovanje ter prejemnikom polovice oziroma sorazmernega dela pokojnine (116. čl. ZPIZ-2), uživalcem, ki začnejo ponovno delati oziroma opravljati dejavnost, od delne pokojnine in od 20% predčasne ali starostne pokojnine, akontacija dohodnine izračuna po stopnji 25% od davčne osnove, z upoštevanjem pokojninske olajšave v višini 13,5%. V skladu z 8. odst. 127. čl. ZDoh-2 se lahko zavezanec sam odloči za znižanje stopnje akontacije dohodnine (vendar ne nižje od 16%).

 

6. Primeri konkretnih odmer akontacije dohodnine za leto 2015 za uživalca s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji

Od pokojnin in invalidskih nadomestil, kjer je Zavod glavni izplačevalec

Prikaz obračuna akontacije dohodnine  upoštevajoč splošno in pokojninsko olajšavo,  od pokojnine v višini 1.200,00 EUR, ki predstavlja davčno osnovo

usklajeni znesek pokojnine po odločbi:

1.200,00 EUR

splošna olajšava:

275,23 EUR

zmanjšana osnova:

924,77 EUR

obračunana akontacija dohodnine (po lestvici):

176,15 EUR

pokojninska olajšava (13,5% x 1.200,00):

162,00 EUR

plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo):

14,15 EUR

neto izplačani znesek:

1.185,85 EUR

 

Ob tem bi radi opozorili, da se v primeru, ko so prejemki izplačani uživalcem, ki niso rezidenti RS oz. so rezidenti države, s katero Republika Slovenija nima sklenjenega sporazuma,  usklajeni znesek obdavči po lestvici, pri čemer pa se olajšave ne upoštevajo.

V primeru obračunavanja akontacije dohodnine od prejemkov, katerih uživalci  so rezidenti držav, s katero ima Republika Slovenija sklenjen sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, se uživalcem pokojnina obračuna in izplača  brez davčnega odtegljaja. Primeroma gre za  rezidente iz naslednjih držav:

 • države Evropske unije in EGP: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija, Anglija, Ciper, Estonija, Irska, Litva, Latvija, Malta, Nizozemska,  Švica, Estonija, Hrvaška.
 • nekatere druge države: Rusija, Srbija, Črna gora, Makedonija, Bosna in Hercegovina,  Izrael, Tajska, Turčija, Kosovo, Ukrajina.

Republika Slovenija ima sklenjene sporazume tudi z nekaterimi državami, pri katerih pa velja načelo obdavčitve po viru obdavčitve, torej v Sloveniji. Te so:  Kanada, Luksemburg, Madžarska, Bolgarija, Švedska in Združene države Amerike.

Za upravičence, rezidente Norveške pa velja posebnost, saj sporazum med Republiko Slovenijo in Norveško predvideva obdavčitev v Republiki Sloveniji po stopnji 15%.

V Republiki Sloveniji so obdavčene pokojnine tistih uživalcev, ki živijo in so rezidenti držav Argentine, Avstralije, Brazilije, Južne Afrike, Indonezije, Tunizije, Egipta, Nove Zelandije, Paname, Monaka, Tajske in Venezuele. Z navedenimi državami Republika Slovenija nima sklenjenega sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja.

Od invalidskih nadomestil, kjer Zavod ni glavni izplačevalec

 • znesek neto nadomestila predstavlja davčno osnovo,
 • obračunana akontacija dohodnine: 25% od osnove,
 • »pokojninska« olajšava 13,5% od odmerjenega nadomestila,
 • izračunana akontacije dohodnine (obračunana akontacija dohodnine, zmanjšana za  pokojninsko olajšavo),
 • znesek nadomestila po obdavčitvi.

Glede na 8. odst. 127. čl. ZDoh-2 lahko uživalec invalidskega nadomestila, ki je sočasno tudi še zaposlen, uveljavlja znižanje stopnje akontacije dohodnine v razponu od 25% navzdol do 16%. Zahtevek vloži na podlagi 286. čl. ZDoh-2 preko predpisanega obrazca na pristojni izpostavi davčnega urada glede na prebivališče. Le-ta mora v petih dneh odločiti o zahtevi. V primeru pozitivne odločitve davčni urad izda potrdilo o znižani stopnji akontacije dohodnine, po prejemu le-tega uživalec potrdilo kot napoved ugodnosti posreduje Zavodu,  s pripisom »sektor za nakazovanje pokojnin«. Takšno znižanje velja le za eno davčno leto in ga je potrebno v začetku vsakega leta obnoviti.

Uživalcu invalidskega nadomestila bo tako obračunana in odtegnjena akontacija dohodnine pri vsakem nakazilu nadomestila, in sicer tehnično gledano v višini 11,5% zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po stopnji 25%, oziroma le v višini 2,5% zneska nadomestila, če gre za obdavčitev po najnižji dopustni znižani stopnji, to je 16%.

Prikaz obračuna akontacije dohodnine od nadomestila, kjer Zavod ni glavni izplačevalec in zavezanec ni uveljavljal znižanja stopnje akontacije dohodnine od višine 800,00 EUR, ki predstavlja davčno osnovo

usklajeni znesek nadomestila po odločbi:

800,00 EUR

obračunana akontacija dohodnine (po stopnji 25%):

200,00 EUR

pokojninska olajšava (13,5%):

108,00 EUR

plačana akontacija dohodnine (obračunana akont. doh., zmanjšana za pokojninsko olajšavo):

92,00 EUR

neto izplačani znesek:

708,00 EUR

 

Izračun pokaže, da v danem primeru znaša znesek akontacije dohodnine 92,00 EUR, kar ustreza višini 11,5% zneska nadomestila.

Tistim zaposlenim delovnim invalidom, katerim je Zavod priznal pravico do nadomestila plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem do 31.12.1999, nadomestilo obračunava in izplačuje delodajalec pri obračunu plače ter tudi obračuna akontacijo dohodnine.

Od drugih dohodkov - priznavalnin

 • neto priznavalnina predstavlja davčno osnovo,
 • obračunana akontacija dohodnine: 25% od osnove,
 • "pokojninska" olajšava 13,5% od odmerjene priznavalnine,
 • obračunana akontacija dohodnine (obračunana akontacija dohodnine, zmanjšana za pokojninsko olajšavo),
 • znesek priznavalnine po obdavčitvi.

Tudi pri tej dajatvi bo uživalec tekoče plačeval akontacijo dohodnine. Tehnični izračun kaže davčni odtegljaj v višini 11,5% od zneska priznavalnine (glej tehnični izračun pri nadomestilih, če Zavod ni glavni izplačevalec).

 

7. Pravni predpisi

Predpisi, ki urejajo davčno in dohodninsko področje ter pojasnila, so  zagotovljeni tudi na spletni strani http://www.fu.gov.si/.

 

[Arhiv: leto 2014leto 2013leto 2012leto 2011leto 2010leto 2009leto 2008leto 2007]

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio